Home

Aantekeningen - deel 4


Bloemenweide

Aarde

Heinmot Tooyalaket, Indianenopperhoofd van de Percé Nez-stam, leefde van 1840 tot 1904.

De aarde werd geschapen met behulp van de zon en behoort gelaten te worden zoals ze is. Het land werd gemaakt zonder grenzen en geen enkel mens heeft het recht het te verdelen.
De aarde en ik denken het zelfde. De maatstaf van het land en de maatstaf van onze lichamen zijn eender.

Tatanka Yotanka, Sioux Indiaan, 1870

Ziedaar mijn broeders, de lente is gekomen, de aarde is door de zon omhelsd en weldra zullen we de resultaten van die liefde zien. Ieder zaadje is wakker geworden evenals al het dierlijk leven. Aan deze mysterieuze kracht hebben wij ook ons bestaan te danken en daarom kennen wij onze buren, zelfs onze dierlijke buren, hetzelfde recht toe wat wij hebben, het recht dit land te bewonen. Luister mijn volk, luister naar mij, wij hebben nu met een ander ras te maken, klein en zwak toen onze vaders hen voor het eerst ontmoetten, maar nu groot en aanmatigend. Vreemd genoeg hebben ze er plezier in de grond te bewerken en hun liefde voor bezit is een ziekte. Deze mensen hebben heel veel regels gemaakt, die de rijken mogen schenden, maar de armen niet. Ze nemen tienden van de armen en de zwakken om de rijken te onderhouden. Ze beweren dat deze moeder van ons, de aarde, van hen is, en ze sluiten hun buren buiten. Ze schenden haar met hun gebouwen en afval. Dat volk is als een opgezwollen rivier in het voorjaar, die buiten zijn over treedt en alles vernielt dat op zijn weg ligt.

Arbeid

Alles wat door mensenhanden en hoofden gemaakt is, gebruiksvoorwerpen, bouwsels en de Zeitgeist is aan slijtage, verwording en de tand des tijds onderhevig. Alleen de natuur is eeuwig jong, zichzelf vernieuwend en hoeft niet onderhouden te worden. Pas als je de harmonie, uit machtsdrift of vermeend eigenbelang, als je het ecosysteem, zoals we dat tegenwoordig noemen, verbreekt, eist het steeds meer inspanning om de gevolgen van die verstoring onder controle te houden. Of zoals dat zo plastisch in Genesis staat: Als de mens zich buiten de natuur plaatst: In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten.

Buitenlander

De fysica van de Stoa was het beschouwen van natuurwetten, de samenhang, niet het gebruiken ervan ten eigen bate, voor eigen belangen.

Luther Staande Beer, Lakota Indiaan

De blanke man begrijpt de indiaan niet omdat hij het land niet begrijpt. Hij is te ver verwijderd van de vormingsprocessen. De wortels van zijn levensboom hebben de rots en de aarde nog niet te pakken gekregen. De man uit Europa is nog steeds buitenlander en vreemdeling. De mens moet geboren en herboren worden om met de geest van het land verbonden te zijn.

Ohieysa, Santee Dakota Indiaan

Als kind wist ik hoe ik moest geven, die eigenschap ben ik verloren sinds ik beschaafd werd. Ik leefde een natuurlijk leven, terwijl ik nu een kunstmatig leven leid.
Stilte is het volmaakte evenwicht van lichaam, verstand en geest. De man die dat bewaart is altijd kalm en wordt niet geschokt door de stormen van het bestaan - geen blaadje beweegt aan de boom, geen golfje op de oppervlakte van de glinsterende poel. Volgens de ongeschreven sagen zijn zijn levensopvattingen en zijn gedragspatroon ideaal.

Cultuur

Uiteindelijk is cultuur een vervanging van de natuurlijke ordening door een door mensen geconstrueerde eigenbelang dienende kunstmatige chaos, waarin chaotische aan de chaos aangepaste mensen kunnen leven en het ook nog normaal vinden.

Dankbaarheid

Mensen hebben niet gevraagd om geboren te worden. Dankbaarheid ten opzichte van mensen is geen aangeboren eigenschap. maar aangeleerd. Het is geen deugd maar een moordend kwaad, passend in een afhankelijk houdend voor-wat-hoort-wat principe.

Dood

Opperhoofd Seattle, Shalisham

Er is geen dood, alleen een overgaan van de ene wereld naar de andere.

Geest materie

Niet de geest is materie, maar de materie is een verschijningsvorm van de geest. De hele schepping zou je als een hologram van de geest kunnen zien. Als je bij een hologram creërend apparaat de knop omdraait is er geen hologram meer.

Gehoorzamen

Vliegende Arend, Sioux Oglala Indiaan

Als de Grote Geest wilde, dat de mensen op één plaats bleven, zou hij de wereld tot stilstand brengen. Maar hij heeft hem dusdanig gemaakt, dat hij altijd verandert zodat de volgels en dieren zich kunnen bewegen en altijd groen gras en rijpe bessen hebben, en zonlicht om in te werken en te spelen, en nachten om in te slapen. Zomers voor de bloemen om in te bloeien en winters voor hen om in te slapen, altijd anders, alles ten goede, niets voor niets.
De blanke man gehoorzaamt niet aan de grote geest.

Vgl. Jeremia 35:6

Want onze vader Jonadab, de zoon van Rechab heeft ons geboden: Nimmer zult gij of uw kinderen wijn drinken, ook zult gij geen huis bouwen, geen zaad zaaien en geen wijngaard aanleggen of in bezit hebben, maar gij zult uw leven lang in tenten wonen, opdat gij lang leeft in het land, waar gij als vreemdeling vertoeft.

13

Ga, en zeg tot de mannen van Judea en de inwoners van Jeruzalem: Wilt gij hieruit geen lering trekken om aan mijn woorden gehoor te geven?

Adario, Huron indiaan, 1650

Ik ben heer en meester over mijn toestand. Ik ben baas over mijn eigen lichaam, ik kan geheel en al over mezelf beschikken, ik doe wat ik wil, ik ben de eerste en laatste van mijn volk. Ik ben van geen enkele man bang,
ik ben alleen afhankelijk van de grote geest.
Maar u bent afhankelijk van een oneindig aantal personen, die uit hoofde van hun positie boven u staan.

God zien

Je zult god pas zien, als je diep genoeg kunt buigen. Pas als je erkent en beseft, dat je alleen maar mens bent, en al het andere dat je je verbeeldt te zijn slechts nutteloze bagage is, en dat dat voor alle mensen geldt. Dan pas kun je de samenhang, het Al aanschouwen, of zoals dat ooit heette: "God zien".

Johannes 1: 18

Niemand heeft ooit God gezien. De eniggeboren Zoon (de Logos) die de boezem des vaders is, heeft hem doen kennen (ervaren).

De Logos is de leidsman, die de mens, als hij wil luisteren, terugleidt naar de eenvoud. De eigenwijsheid van de mens verhindert hem dat hij daarnaar luistert. De anderen, geleerden, de geestelijke leiders vertellen toch een ander verhaal.

Godsdienst

Het is de strijd tussen wijzen en priesters, bij de profeten, Zarathustra, Boeddha, Evangelisten. tussen Bhagavad Gita en Maha Bharata, de Taoïsten en Confucius, Gatha's en Avesta, Oepanishads en Vedageschriften, Wijsheidsgeschriften en Thora. Tussen wijsheid en ritueel en ceremonieel, tussen godsdienst en afgodendienst.

Heiligheid

Heiligheid, heelheid, volmaaktheid is zelfgenoegzaamheid. Dat kan niet getolereerd worden in een wereld, die behoeften predikt, prestatie honoreert, die geregeerd wordt door de Mammon, de wereldwijzen, theorieën en macht.

Hersenspinsels

Ontwikkeld is ingewikkeld. Als in een cocon is de mens ingesponnen in zijn eigen spinsels. Daarin slaapt hij, als Doornroosje en Sneeuwwitje, en verkeert in de illusie dat hij wakker is. Zoals de rups in de cocon moet desintegreren om een vlinder te kunnen worden, zo moet de mens zijn ik afbreken om mens te worden.
De psychosen zijn zo'n vorm van desintegratie, maar psychiaters proberen met alle macht de oude rups weer te herstellen en verhinderen zodoende de formering van de vlinder.

Socrates: "De grootste zegeningen komen via de weg van de waanzin tot ons."

Akawaio indianen: "Een man moet sterven om sjamaan te worden."

Kennis

Het gouden sleuteltje van de kleine Johannes is dezelfde sleutel uit het evangelie van Lucas als hij zegt: "wee u, wetgeleerden, gij hebt de sleutel der kennis weggenomen, zelf zijt gij niet binnengegaan, en hen die trachten binnen te gaan hebt ge weerhouden.

En van: Wie gaat er mee naar Engeland varen. Engeland is gesloten, de sleutel is gebroken.

Wittgenstein

Zo kan de sleutel voor eeuwig blijven liggen waar de meester hem heeft gelegd, en nooit gebruikt worden om het slot te openen waarvoor de meester hem heeft gesmeed.

Levensbron

Je kunt de ontwortelde, dwalende mens vergelijken met een afgesneden roos. Afgesneden van haar levensstroom, komt zij stervend binnen. Op water gezet, met Pokon en sproeien kunnen we haar leven nog verlengen, maar het is een gestaag sterven. Zij komt tot bloei maar zal, in dit kunstmatig bestaan, nooit vrucht dragen. Tenzij zij voor het te laat is wordt geënt op de stam.
Zo wordt ook de mens in een kunstmatig bestaan door hulpverleners in leven gehouden, symptomen worden bestreden, maar het is geen echt leven, slechts een doorlopend sterven. Tenzij de mens zijn levensstroom weer vindt.

Evangelie van de Waarheid: Wie geen wortel heeft draagt ook geen vrucht.

Johannes 15:5

Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, zoals ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets.

Lijden

Kahlil Gibran: "Droevige overpeinzingen 1947"

Het lijden van een groot deel van de mensen is als de martelingen van een knagende pijn, en er zijn veel rotte en pijnlijke kiezen in de mond van de maatschappij. Maar die maatschappij wijst het zorgvuldige en geduld vergende geneesmiddel af, en stelt zich ermee tevreden de buitenkant wat op te poetsen en ze te vullen met glanzend goud, dat haar ogen verblindt voor het eronder liggende bederf. Maar de patiënt kan zijn ogen niet sluiten voor de aanhoudende pijn.
Velen zijn de maatschappelijke tandartsen die proberen het kwaad van de wereld te beheersen door prachtige vullingen aan te bieden en velen zijn de lijders die zich overgeven aan de wil van de hervormers en daardoor hun eigen lijden vergroten, meer vergen van hun kwijnende kracht en zichzelf misleiden tot in de diepte van de dood.

Macht

Macht geeft verdeeldheid, verdeeldheid geeft machteloosheid. Divide et impera.

Mannen- en vrouwenrol

Kinderen worden als mens geboren, zonder wat wij mannelijk of vrouwelijk gedrag noemen. Van meet af aan worden ze aangepast aan wat in onze maatschappij typisch vrouwelijk of mannelijk wordt genoemd. Kleding, haardracht, de manier waarop ze benaderd worden. Bij meisjes wordt "jongensachtig" gedrag afgeleerd, meisjesachtig gedrag beloond, beiden dus bedoeld om een gedragspatroon op te leggen. Bovendien is er het voorbeeld van de almachtige, alwetende ouders. Zij geven het voorbeeld, zij zijn de norm. Kinderen gaan zich gedragen, zoals hun omgeving het passend vindt - het is een gezeglijk kind. In plaats van mens te blijven worden kinderen jongen of meisje. Ze moeten zich aanpassen aan het gedrag dat van hen verwacht wordt, het rolpatroon, dat ze klaarmaakt voor hun rol in huisgezin of maatschappij. Beiden verworden daardoor tot een karikatuur van de mens.


Mannelijk Vrouwelijk
actief, stoer, sterk, flink passief, zacht, zwak, gevoelig
rationeel, praktisch mooi, elegant
nuchter, verstandig zorgend, moederend
ernstig gracieus
rol in de maatschappij rol in de huishouding


Uiterlijk, lichaamsbouw, beweging, gaan zich vormen naar het aangeleerd gedrag, wat dan karakter heet.
Bij primitieve volkeren, waar de mannen- en vrouwenrol minder expliciet zijn, dichter bij elkaar staan, wijken mannen en vrouwen, in lichaamsbouw en bewegingspatroon weinig van elkaar af.

Evangelie van Thomas

Wanneer gij die twee één maakt en wanneer gij zult maken het mannelijke en het vrouwelijke tot één enkele, zodat het mannelijke niet mannelijk zal zijn en het vrouwelijke niet vrouwelijk (.....) dan zult gij ingaan tot het koninkrijk.

II Clemens

Toen de Heer iemand gevraagd werd wanneer zijn koninkrijk zou komen zei hij: Wanneer de twee één zullen zijn en het buitenste zal zijn als het binnenste en het mannelijke als het vrouwelijke zal zijn, zonder dat er mannelijk en vrouwelijk zal zijn.

Het is de Adam, de nieuwe mens, de androgyne mens, de hele mens.

Middelaars

Als je de band met het Al, de harmonie, verbreekt, wordt God een projectie. De mens maakt zich dan een beeld van God. Tussen dat beeld en de mens plaatst zich dan de priester. In de wereld plaatst de priesterkaste zich tussen heerser en volk, tussen Godsbeeld en mens. Zij plaatsen zich als middelaars in plaat van de Logos, het woord, tussen God en mens. Slechts zij pretenderen de wetenschap te hebben omtrent het juiste verkeer met de goddelijke machten. Dan ontaardt mediteren, het luisteren naar de Logos, in bidden tot een antropomorfe God. Er ontstaan rituelen om de God gunstig te stemmen. Het is afgodendienst. De priesterstam institutionaliseert de functie van religie door rituelen en ceremonieel, waardoor ze de status quo handhaven. Daarom is elke priester de slechte priester, en de enige ware hogepriester, middelaar, is de Logos, de leraar der
Gerechtigheid.

Natuur

Multatuli: "Ideeën"

Het is als de ontzetting van een ervaren tuinman, bekwaam in snoeien, scheren en alle eisen van het vak, wanneer plotseling een vreemde hem snoeimes en heggeschaar uit de hand rukt en zegt: "Laat groeien die boel, vrijuit zoals het wil". Want ik verzeker u, dat gij geen tuinman ter wereld zult beduiden, dat een wildernis mooier is dan een onderhouden tuin. En ook vele anderen niet, al zijn ze geen tuinlui.

Mensen gaan met de natuurlijke ordening om zoals ze met zichzelf omgaan. De natuurlijke ordening, die volgens de eeuwige natuurwetten, de kosmische ordening voortdurend in evenwicht met zichzelf, in een eeuwig panta rei, k'ouden menei (alles stroomt en niets blijft), onveranderlijk veranderlijk is, probeert de mens in een wanhopig hoogmoedig streven, met zijn eigen wetten en "ordening" te beteugelen. Ze proberen de wereld naar hun hand te zetten, in plaats van zich te plooien naar, op te gaan in en te drijven op de Wereldstroom. Terwijl de eeuwigheid een eeuwigheid nu is, leeft de mens met verleden en toekomst. Menselijke ordening is in strijd met de natuurlijke ordening, en overal waar de mens de natuurlijke ordening verstoort, roept hij onheil over zich af. Cultuur ontstaat pas, wanneer de mens zich buiten de natuurlijke ordening plaatst, door over de natuur te willen heersen. De basis van elke cultuur is een vermeende ongelijkheid tussen mensen, waarin meerderen minderen gebruiken voor eigen eer en glorie. Cultuur is het product van ontworteling. Beschaven is mensen persen in een keurslijf van normen, gewoonten en traditie, waarbinnen hij zich opgesloten voelt als in een gevangenis. Kinderen worden gedwongen zich met het zelfde keurslijf te kleden, als waarin hun ouders zitten, waarmee ze het onbevangene verliezen.
Als je de menselijke ordening, landschapsordening, bebouwing, als normaal of norm ervaart, wordt de natuurlijke ordening chaos, wildernis, woest en ledig. Dan voel je je niet thuis in de schepping, ervaart haar als bedreigend.

Herman Hesse: Demian

Al dat gemeenschappelijke, van de studentencorpora en de zangverenigingen, tot de staten, is een dwangmatige vorm van eenheid, is een gemeenschap uit angst en verwarring. Wat we zien op het gebied van gemeenschappelijkheid is alleen maar een hordegeest. De mensen vluchten naar elkaar omdat ze zo bang voor elkaar zijn. Bazen apart, arbeiders apart, geleerden apart. En waarom zijn ze bang? Een mens is alleen bang als hij het niet met zichzelf eens is. De mensen zijn bang, omdat ze zich nooit met zichzelf hebben kunnen verzoenen. Een gemeenschap van individuen, die bang zijn voor het onbekende in henzelf. Ze voelen allemaal, dat hun levenswetten niet meer kloppen, dat ze leven volgens oude wetten, hun godsdiensten, noch hun ethiek, niets van dat alles is geschikt voor wat we nodig hebben.

Onbeschrijfelijk

De natuur kun je alleen omschrijven door wat het niet is. In de natuur horen geen huizen, omheiningen, wegen, tv-masten, bierblikjes. Pas als je die allemaal weghaalt blijft de natuur over.
Geluk kun je alleen omschrijven door wat het niet is. Bij geluk hoort geen verdriet, angst, pijn, zorgen, problemen, boosheid, ergernis. Pas als je dat allemaal weghaalt blijft het ware geluk over.
Vrijheid kun je alleen omschrijven door wat het niet is. Bij vrijheid horen geen grenzen, banden, keurslijven, garelen, kooien, gevestigd en gesettled zijn, afhankelijkheid. Pas als je dat allemaal weghaalt blijft de ware vrijheid over.

Maar mensen noemen de natuur: wildernis en chaos, geluk noemen ze: onmenselijk, onpraktisch en onbereikbaar, vrijheid noemen ze: onverantwoordelijk, bandeloos en egoïstisch.

Onlust

Onlustgevoelens zijn bij het dier prikkels die het dier aanzetten om die onlust te elimineren. De mens heeft geleerd om onlustgevoelens te compenseren, en ervaart de onlust op gegeven moment niet meer als onlust, maar als een gegeven horend bij zijn, wat hij dan noemt, karakter. Ik ben nu eenmaal zo. Ik moet ermee leren leven.


Zelfbeheersing
Het Zelf laten heersen
= onderdrukken van het Zelf
= leven naar gods wil
= onderdrukken van het gevoel
= leven naar het gevoel
= onderdrukken van de Logos
= leven naar de Logos
= onderdrukken van de natuur
= leven naar de natuur
= onderdrukken van het geweten
= leven naar het geweten

Oplossing

De enige oplossing voor deze maatschappij is dat we hem afschaffen, de coulissen opruimen en eindelijk gewoon gaan leven.

Ontdekkingstocht

Multatuli "Ideeën" 573

De waarheid is, dat zij die op het kompas zeilen van gepatenteerde waarheidsstuurlieden, nooit ergens aanlanden. De eigenaardigheid van de grote ontdekkingstocht die wij allemaal behoren te maken, ligt juist hierin dat ieder onzer aan het roer behoort te staan van zijn eigen verstand. Ieder onzer is zijn eigen Jason op de Argonautentocht naar het Colchis van de waarheid, en wie het sturen opdraagt of overlaat aan anderen, heeft het zichzelf te wijten dat hij in plaats van gouden vlies en eer, slijk en schande thuisbrengt.

Seneca: "De vita beata"

Niemand immers dwaalt uitsluitend voor zijn eigen rekening, maar hij is ook de oorzaak en bewaker van het dwalen van een ander.

Plutarchus

Wie zich één el onder de oppervlakte van de zeespiegel bevindt, verdrinkt net zo goed als wie er 500 vadem onder is. Wie er bovenuit stijgt kan op het water lopen.

Paradox

In het absolute vallen de tegenstellingen samen. De waarheid klinkt daarom paradoxaal. Beiden gelden en gelden niet. Mannelijk is vrouwelijk, maar noch mannelijk noch vrouwelijk, en toch niet niets maar alles.

Tussen twee volmaakte mensen is geen afhankelijkheid. Ze hoeven elkaar niet aan te vullen, ervaren geen tekort, hebben elkaar niet nodig, reageren niet op elkaar, beïnvloeden elkaar niet, manipuleren elkaar niet, missen elkaar niet. De enige band die hen bindt is liefde, onvoorwaardelijk.

Paulus

Paulus is de tovenaarsleerling, die de leer van de Meester niet begreep en uit wiens dwaalleer het veelkoppige gedrocht van de Christelijke kerken is ontsproten, als het verhaal van Cadmus en de draketanden.

Religie

Religie, therapie, wijsbegeerte dienen slechts als hulpmiddelen te zijn om dit tranendal, de onderwereld te verlaten, bruggen naar het ervaren van eeuwigheid en onsterfelijkheid. Als je aan de andere kant bent, heb je ze niet meer nodig.

Revolutie

Th. W. Adorno

De laatste revolutionair is niet iemand die met een geweer rondloopt, maar iemand die nagedacht heeft.

Rustdag

Ohiyesa, Santee Dakota Indiaan, 1911

De Indiaan vindt het niet nodig om van iedere zeven dagen er één als heilige dag te kiezen, omdat voor hem alle dagen van god zijn.

Oxyrrhynchuspapyri, 2e logion

Jezus zegt: Wanneer gij u niet onthoudt van de wereld, zult ge het koninkrijk Gods zeker niet zien en, wanner gij de Sabbat niet viert zult gij de Vader niet zien.

Sabbat vieren: zien dat het goed is, niet ingrijpen in de schepping, de natuurlijke ordening. Vergel. Justinus: Indien de mens zich bekeert, viert hij de ware Sabbat Gods.

Smohalla, Skokulk Indiaan, 1850

Onze jonge mannen zullen nooit werken. Mannen die werken kunnen niet dromen, en wijsheid komt in onze dromen tot ons.

Schepping

Nog steeds zitten mensen vast aan het Cartesiaanse bedenksel, dat er vroeger ooit een schepping uit het niets geweest zou zijn, en dat de Schepper toen maar gedacht heeft klaar is kees en wegwezen, ik kijk wel toe wat er van terecht komt, en vervolgens zijn troon daarboven besteeg om te zien hoe de mens zijn werk herschiep in een puinhoop. Dat is de theorie waarop Darwin zijn bedenksels heeft gegrondvest. Het is een materialistische visie, aan tijd gebonden, die uit een geconstrueerd verleden het heden poogt af te leiden. Maar het scheppen is een continuüm. Wat gisteren was is weg, wat morgen komt is er nu niet. Verleden en toekomst bestaan slechts in het denken van de mens. Er is slechts een eeuwig nu.

Job 34:13:14

Wie heeft de aarde onder zijn leiding gesteld?
En wie heeft de ganse wereld gegrondvest?
Indien Hij zijn aandacht op hem richtte
zijn geest en zijn adem tot zich terug nam
dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven
en de mens zou wederkeren tot stof.

Spinoza: "Ethica" Deel I stelling 25

"God is niet alleen de bewerkende oorzaak van het bestaan van de dingen, maar ook van hun wezen."

Borges: "Ik ben niet eens stof", gedichten

"Om de ander te kunnen dromen, smeek ik U
Mijn God, mijn dromer, blijf me dromen."

De ordening van krachten, die de schepping doet bestaan, houdt de vormen, die zich aan mijn oog ontvouwen in stand. Als die ordening slechts een tel zou verdwijnen rest er slechts een niets.
Einstein heeft begrepen dat materie slechts een geordende kracht is en dat in zijn formule E=mc2 tot uitdrukking bracht. Maar in plaats dat de mens daar lering uit getrokken heeft schiepen ze de atoombom.

Sprookje

Mensen begrijpen het sprookje niet meer, omdat ze zelf een rol in een sprookje spelen. Een angstaanjagend bizar sprookje, maar dan zonder happy end. Nooit is er een: en ze leefden nog lang en gelukkig.

Studeren

Tatanga Mani, een Stony Indiaan

Ik ging naar de school van de blanken. Ik leerde lezen uit schoolboeken, kranten en de Bijbel. Maar ik ontdekte tijdig, dat dit niet genoeg was. "Beschaafde" mensen zijn afhankelijk van door de mens gedrukte bladzijden. Ik wend mij tot het boek van de Grote Geest, en dat is de hele schepping. Men kan een groot gedeelte van dat boek lezen als men de natuur bestudeert. U weet, dat wanneer u al uw boeken buiten onder de zon uitspreidt en de sneeuw, de regen en de insecten een tijdje hun gang laat gaan, er uiteindelijk niets meer over is. Maar de Grote Geest heeft voor u en mij de mogelijkheid geschapen aan de universiteit van de natuur te studeren - de wouden, de rivieren, de bergen en de dieren, waartoe ook wij behoren.

Sterven

Zoals er twee geboorten zijn, een letterlijk en een figuurlijk, zo zijn er ook twee doden. Bij de ontaarde mens valt de tweede geboorte samen met de tweede dood. Een enkeling lukt het de figuurlijke geboorte nog tijdens het leven te ondergaan (Openbaring 2:11) "Wie overwint zal van de tweede dood geen schade lijden".

Verstand

Andersen: "De sneeuwkoningin"

Midden op het bevroren meer zat de sneeuwkoningin, wanneer ze thuis was, en dan beweerde ze dat ze op de spiegel van het verstand zat en dat dat het enige goede in de wereld was.

Kay maakte van de scherpe platte stukken ijs figuren, hele kunstige, dat was het ijzige verstandsspel (de wetenschap), in zijn ogen waren die figuren heel bijzonder en van het grootste gewicht.

Hele figuren legde hij, die een geschreven woord vormden, maar nooit lukte het hem, het woord te vormen dat hij bedoelde: het woord eeuwigheid, en de sneeuwkoningin had gezegd: "Als je die figuur voor mij ontdekken kunt, zul je weer je eigen baas worden en dan schenk ik je de hele wereld en een paar schaatsen".

Kay en Gerda gingen elk op hun eigen stoeltje zitten en hielden elkaar bij de hand. De koude lege pracht bij de sneeuwkoningin waren ze vergeten, als een benauwde droom. Grootmoeder zat in Gods heldere zonlicht en las hardop in de Bijbel:

"Indien ge niet wordt aan de kinderen gelijk, zo zult ge in het koninkrijk der hemelen niet ingaan."

Vooroordelen

Mensen gedragen zich als bromvliegen, die keer op keer tegen het glas van hun eigen vooroordelen aan vliegen, elke keer weer hun kop stoten en de ander, de maatschappij of omstandigheden de schuld geven. 

Vogels

De mens leeft in de schaduw van wetten en gewoonten die hij voor zichzelf maakte en vormde, maar de vogels leven naar de zelfde vrije eeuwige wet, die de aarde zijn machtige baan om de zon doet beschrijven.

Waarheid

In de zich Christelijk noemende kerken, zit de waarheid ongrijpbaar verhuld in de franjes van ritueel, dogma's en traditie. Oecumene is een uitwisseling en gevecht om de franje, een geven en nemen, zodat een grootste gemene deler ontstaat, nog ondoorzichtiger, nog potsierlijker.

Wetten

Tatanga Mani, Lopende Bizon, Stony Indiaan, 1871-1976

Heuvels zijn altijd veel mooier dan stenen gebouwen. Het leven in de stad is een kunstmatig bestaan. Heel veel mensen voelen bijna nooit echte grond onder hun voeten, of zien planten groeien behalve die in bloempotten staan, en lopen nooit ver genoeg van het licht van de straten om de bekoring te ondergaan van de nachtelijke hemel die bezaaid is met sterren. Wanneer de mensen ver van de streken wonen die door de Grote Geest gemaakt zijn, is het voor hen zo gemakkelijk zijn wetten te vergeten.

Sophocles: "Antigone"

Verder was ik van mening, dat uw decreten niet zoveel kracht van wet bezaten, dat zij, ongeschreven tijdloze Goddelijke wetten met voeten konden treden.

Zelfvertrouwen

Okute, Teton Sioux Indiaan, 1911

De reden waarom Wakan Tanka geen twee vogels of dieren en mensen precies gelijk maakt, is omdat elk hier door Wakan Tanka gebracht is om een onafhankelijk wezen te zijn, en op zichzelf moet vertrouwen.

Zorgen

Zich zorgen maken, zich kwaad maken, zich ergeren, problemen maken, zich druk maken, de mensen doen het allemaal zelf.

Epictetus: "Encheiridion"

Wat de mensen uit hun evenwicht brengt zijn niet de dingen zelf, maar hun meningen omtrent de dingen.

Als iemand pijn voelt, is het niet de pijn die hem uit evenwicht brengt maar alles wat hij aan het verschijnsel vastknoopt, Ome jan die het ook had en na drie maanden dood was, als het erger wordt voelt hij zich genoodzaakt thuis te moeten blijven en het is net zo druk op de zaak, stel je voor dat het iets met het hart te maken heeft, hoe moet dan dan straks, enzovoort. Die gedachten roepen angst op, waardoor de pijn verhevigt en omdat de pijn erger wordt worden die meningen versterkt. Een heilloze spiraal.
Daarom staat er: (Spreuken) Waar de goddeloze bang voor is dat overkomt hem.

#

Als je teruggaat tot het niets houd je het Al over.

Naar boven

Deel 5

Home