Home

KUNSTMATIGE PARADIJZEN

CHARLES BAUDELAIRE

1860
Aan J. G. F.Mijn lieve vriendin,

Het gezonde verstand zegt ons dat aardse zaken amper en de echte werkelijkheid alleen in dromen bestaan. Om zowel het natuurlijke als kunstmatige geluk te verteren moet je op de eerste plaats de moed hebben het over je heen te laten komen; en zij die het geluk misschien verdienen, zijn juist degenen op wie het geluk, zoals de stervelingen zich dat voorstellen, altijd de uitwerking heeft gehad van een braakmiddel.

Op onnozele zielenzal het een merkwaardige en zelfs vrijmoedige indruk maken dat een beschrijving van kunstmatige teweeggebrachte genietingen opgedragen wordt aan een vrouw, de vanzelfsprekendste bron van de allernatuurlijkste genoegens. Het is echter duidelijk dat, zoals de gewone wereld in de geestelijke doordringt, haar tot voedsel dient en zodoende bijdraagt aan het tot stand komen van de mengelmoes die wij onze eigenheid noemen, de vrouw het wezen is dat de grootste schaduw of het grootste licht werpt over onze dromen. De vrouw is onvermijdelijk suggestief; ze leeft een ander dan haar eigen leven; haar geestelijke leven speelt zich af in haar verbeelding waarin zij rondwaart en wat ze vruchtbaar maakt.

Het is trouwens niet van belang dat de reden van die opdracht begrepen wordt. Is het voor de bevrediging van de schrijver eigenlijk wel nodig dat welk boek dan ook begrepen wordt, behalve door hem of haar voor wie het geschreven is? Is het, eerlijk gezegd, wel nodig dat het voor iemand geschreven is? Wat mijzelf betreft: ik heb zo weinig op met de wereld van vandaag, dat ik, net als die gevoelige en nietsdoende vrouwen, die naar men zegt per post hun vertrouwelijkheden sturen naar denkbeeldige vrienden, het liefst voor de doden zou schrijven.

Maar het is niet aan een dode dat ik dit boekje opdraag; het is aan iemand die, hoewel ziek, toch altijd in mij bezig en aanwezig is, en op dit moment haar hele aandacht op de Hemel richt, de plek van alle vergeestelijking. Want de mens geniet het voorrecht om, precies zoals met een geducht verdovend middel, zelfs uit verdriet, rampzaligheid en noodlot nieuwe en subtiele genietingen te halen.

Je zult in dit verhaal een zwaarmoedige en eenzame wandelaar zien, ondergedompeld in de bewegende mensenstroom en zijn hart en denken uitstuurt naar een verre Elektra, die onlangs zijn in het zweet badende voorhoofd afwiste en zijn door koorts perkamentdroge lippen verfriste; en je zult je de dankbaarheid van een tweede Orestes kunnen voorstellen, die je vaak in zijn nachtmerries hebt gadegeslagen en bij wie je dan met een lichte en moederlijke hand de angstaanjagende slaap hebt verjaagd.

C. B.


HET GEDICHT

VAN DE HASJIESJ

I

HET VERLANGEN NAAR ONEINDIGHEID

Mensen die naar zichzelf kunnen kijken en de herinnering aan hun indrukken bewaren, die zoals Hoffmann in staat waren hun geestelijke barometer te vervaardigen, hebben soms in de uitkijkpost van hun gedachten, mooie seizoenen, gelukkige dagen en heerlijke momenten opgetekend. Er zijn van die dagen waarop de mens ontwaakt met een jeugdig en krachtig gemoed. Nauwelijks zijn zijn door de slaap verzegelde oogleden ontlast, of de buitenwereld vertoont zich met een krachtige glans, heldere contouren en een rijkdom aan prachtige kleuren. De zedelijke wereld opent haar uitgestrekte vergezichten, vol nieuwe inzichten. Iemand die met dat helaas zeldzame en tijdelijke geluk bedeeld wordt, voelt zich tegelijkertijd creatiever en rechtvaardiger, kortom nobeler. Maar wat het meest opmerkelijk is aan die uitzonderlijke toestand van geest en zintuigen, die ik zonder overdrijving paradijselijk mag noemen, als ik die vergelijk met de drukkende duisternis van ons dagelijkse bestaan, is dat die toestand door geen zichtbare of eenvoudig te omschrijven oorzaak teweeggebracht wordt. Komt het door een gezonde en verstandige manier van leven? Dat is de eerste verklaring die in ons opkomt, maar we moeten toegeven dat dit soort wonder optreedt als het werk van een hogere en onzichtbare macht, buiten de mens, na een periode waarin hij zijn lichamelijke krachten te zeer heeft uitgeput. Kunnen we dan zeggen dat het de beloning is voor ijverig bidden en geestdrift? Ongetwijfeld is een doorlopend toegenomen verlangen en het op de hemel gericht zijn van geestelijke krachten, det meest geëigende manier om die zo schitterende en glorieuze zedelijke gezondheid teweeg te brengen; maar op grond van welke onzinnige wet treedt die toestand dan soms ook op na verwerpelijke orgieën van de verbeelding, na spitsvondig misbruiken van het verstand, dat met eerlijk en redelijk gebruik evenveel te maken heeft als acrobatische toeren met gymnastiek? Daarom beschouw ik die abnormale geestelijke toestand liever als een echte genade, als een magische spiegel die de mens uitnodigt te zien hoe mooi hij is, dat wil zeggen, zoals hij zou moeten en kunnen zijn; een soort engelachtige aansporing, een tot de orde roepen in een vleiende vorm. Zo is er ook een bepaalde geestelijke stroming, met aanhangers in Engeland en Amerika, die bovennatuurlijke verschijnselen, zoals spookverschijningen, geesten enz, beschouwt als uitingen van de goddelijke wil, bedoeld om in de geest van de mens de herinnering te wekken aan onzichtbare werkelijkheden.

Deze aantrekkelijke en opmerkelijke toestand, waarin alle krachten in evenwicht zijn, de verbeelding, hoe wonderbaarlijk krachtig die ook is, het morele besef niet in haar kielzog meesleept in gevaarlijke avonturen, uitzonderlijke gevoeligheid niet meer gekweld wordt door aangetaste zenuwen, - die doorgaans aanstichters zijn van misdaad of wanhoop - die wonderbaarlijke toestand, zoals ik zei, heeft geen prodromen. Ze treedt even onverwachts op als een spookverschijning. Het is een soort bezetenheid, maar dan een met tussenpozen, waaruit wij, als we verstandig zijn, de zekerheid kunnen afleiden van een beter bestaan en de hoop dat te kunnen bereiken door het dagelijks oefenen van onze wil. Die scherpte van het verstand, die bevlogenheid van zintuigen en geest, hebben de mens altijd het gevoel gegeven dat dat het hoogste goed was; daarom heeft hij, alleen maar uit op onmiddellijk genot, zonder zich erom te bekommeren of hij niet de wetten van zijn gestel overtrad, in de natuurkunde, farmacie, de onfatsoenlijkste dranken en de verfijndste parfums, in alle streken en alle tijden, gezocht naar middelen om, als was het maar voor een paar uur, te ontsnappen aan zijn armzalige onderkomen en, zoals de schrijver van Lazarus (vert.: Auguste Barbier) zegt, "met één klap het paradijs verwerven." Helaas! de menselijke tekortkomingen, even vreselijk als men veronderstelt, bevatten het bewijs (al was het alleen al vanwege hun grenzeloze verspreiding) van zijn verlangen naar het oneindige; het is echter wel een verlangen dat zich vaak in de weg vergist. Je zou het bekende gezegde Alle wegen leiden naar Rome als een metafoor kunnen opvatten en toepassen op de morele wereld; alles leidt tot beloning of straf, twee vormen van eeuwigheid. De menselijke geest barst van de hartstochten; hij loopt ervan over, als ik me bedien van een andere banale uitdrukking; maar die ongelukkige geest, waarvan de natuurlijke verdorvenheid even groot is als zijn plotselinge, als het ware paradoxale, neiging tot liefdadigheid en de moeilijkste deugden, zit vol paradoxen, die hem in staat stellen ten behoeve van dat kwaad gebruik te maken van het teveel aan die overdadige hartstocht. Hij denkt dat hij zich nooit met huid en haar zal verkopen. In zijn dwaze zelfingenomenheid vergeet hij dat hij zich waagt aan een iets dat slimmer en sterker is dan hijzelf en dat de Geest van het Kwaad, zelfs als men hem een vinger geeft, niet zal talmen om de hele hand te nemen. Deze zichtbare meester van de zichtbare natuur (ik bedoel de mens) heeft dus het paradijs teweeg willen brengen door middel van de apotheek en gegiste dranken, zoals een maniak stevige meubels en echte tuinen vervangt door op linnen geschilderde en op latwerk aangebrachte decors. Volgens mij ligt in die ontaarding van het verlangen naar het oneindige de oorzaak van alle laakbare buitensporigheden, vanaf de eenzame en samengebalde dronkenschap van de schrijver die zich gedwongen voelt in opium verlichting te zoeken van zijn lichamelijke pijn, en als hij zodoende een bron ontdekt heeft van ziekelijke genietingen, daar stukje bij beetje zijn enige manier van leven van maakt, bij wijze van spreken het zonnetje van zijn geestelijke leven, tot de weerzinwekkendste dronkenschap van de voorsteden, waarbij men zich, de kop vol vuur en glorie, lachwekkend wentelt in het straatvuil.

Onder de verdovende middelen die het meeste geschikt zijn om, wat ik het Kunstmatige Ideaal noem, teweeg te brengen - als ik de dranken buiten beschouwing laat, die snel leiden tot lichamelijke razernij en de geestelijke kracht vellen, en de parfums waarvan het onmatige gebruik, doordat ze de menselijke verbeeldingskracht zo verfijnen, geleidelijk zijn lichamelijke krachten uitputten, - zijn hasjiesj en opium de twee werkzaamste middelen, waarvan het gebruik het gemakkelijkst en toegankelijkst is. De analyse van de geheimzinnige effecten en ziekelijke genietingen die deze verdovende middelen teweeg kunnen brengen, van de onontkoombare straffen die voortvloeien uit langdurig gebruik en ten slotte het immorele dat in het streven naar een vals ideaal schuilt, vormt het onderwerp van deze studie.

Het werk over opium is al verricht en op een zo schitterende manier, medisch en dichterlijk tegelijkertijd, dat ik daar niets aan toe durf te voegen. Ik zal dus, in een andere studie, volstaan met het analyseren van dat weergaloze boek, dat nooit in zijn geheel in het Frans is vertaald. De schrijver, een befaamd man, met een krachtige en uitzonderlijke verbeelding, die tegenwoordig teruggetrokken en in stilte leeft, heeft het aangedurfd om met een tragische oprechtheid het verhaal te vertellen van de genietingen en kwellingen die hij eertijds heeft gevonden in de opium, en het meest dramatische deel van zijn boek is dat waarin hij het heeft over de bovenmenselijke wilsinspanningen, die hij heeft moeten leveren om te ontsnappen aan de vloek waaraan hij zich ondoordacht had overgeleverd.

Op dit moment zal ik het alleen maar hebben over hasjiesj en dat doen aan de hand van talrijke nauwgezette verslagen en citaten uit aantekeningen of vertrouwelijke mededelingen van intelligente mensen, die zich daar langdurig aan hadden overgegeven. Ik zal alleen verschillende documenten aaneensmeden tot een soort monografie, door een overigens eenvoudig te duiden en te definiëren personage te kiezen, als het type dat voor dergelijke ervaringen geëigend is.

II

WAT IS HASJIESJ?

De verhalen van Marco Polo, waarmee ten onrechte de draak gestoken wordt, net als met die van andere reizigers uit het verleden, zijn getoetst door geleerden en moeten we dus geloven. Ik zal niet zijn verhaal navertellen, hoe de Oude Man van de Berg zijn jonge leerlingen, die hij een idee van het paradijs wilde geven, na hen bedwelmd te hebben met hasjiesj (vandaar die Haschischins of Assassijnen) opsloot in een tuin vol genietingen, bij wijze van spreken als beloning voor hun lijdelijke en ondoordachte gehoorzaamheid. De lezer kan, aangaande het geheime genootschap van de Haschischins, het boek raadplegen van Joseph von Hammer-Purgstall (vert.: L'Histoire de l'ordre des assasins) en het artikel van Sylvestre de Sacy, in deel XVI van de Gedenkschriften van de Academie van Inscripties en Schone Letteren, en wat betreft de etymologie van het woord assassin, zijn brief aan de redacteur van de Moniteur, opgenomen in nummer 359 van de jaargang van 1809. Herodotus [1] vertelt dat de Skythen hennepzaden verzamelden, waarop ze in het vuur verhitte stenen gooiden. Dat werkte voor hen als een stoombad, geuriger dan welk Grieks dampbad dan ook, en hun verrukking daarbij was zo hevig dat het hen vreugdekreten ontlokte.

Hasjiesj is dus afkomstig uit het Oosten; de opwindende eigenschappen van hennep waren in het oude Egypte algemeen bekend en het gebruik wijdverbreid, onder verschillende namen, in India, Algerije en het Gelukkige Arabië (Arabia Felix) . Maar ook bij ons, onder onze eigen ogen, vinden we merkwaardige voorbeelden van de door de uitwasemingen van de plant veroorzaakte roes. Om niet eens te spreken over de kinderen die vaak zonderlinge duizelingen ondergaan, nadat ze in hopen gemaaide klaver hebben gespeeld en gerold. Het is bekend dat als hennep geoogst wordt, de mannelijke en vrouwelijke arbeiders gelijksoortige ervaringen hebben. Men zou kunnen zeggen dat het oogsten een uitwaseming geeft die op een kwalijke manier op hun hersenen inwerkt. Het hoofd van de oogster is vol duizelingen, soms vergezeld van dromen. Op bepaalde ogenblikken verslappen de ledematen en weigeren dienst. Wij hebben horen spreken over vrij veel voorkomende aanvallen van slaapwandelen bij Russische boeren waarvan de oorzaak, naar men zegt, toegeschreven moet worden aan het gebruik van hennepolie bij het bereiden van hun voedsel. Wie kent niet het buitensporig gedrag van kippen die hennepzaad hebben gegeten en de onstuimige geestdrift van paarden, die door de boeren bij bruilofts- en beschermheiligenfeesten gereed gemaakt worden voor de wedren door hen een hoeveelheid hennep toe te dienen, soms met wijn besprenkeld?

Toch is de Franse hennep ongeschikt om tot hasjiesj verwerkt te worden, of in ieder geval, na herhaalde proeven, ongeschikt gebleken om een verdovend middel op te leveren dat even krachtig is als hasjiesj. Hasjiesj of Indische hennep, cannabis indica, is een plant uit de familie der urticaceae, en lijkt in alles, behalve dat hij niet dezelfde hoogte bereikt, op de hennep uit onze klimaatzone. Hij bezit zeer uitzonderlijke bedwelmende eigenschappen die, sinds een paar jaar, in Frankrijk de aandacht hebben getrokken van geleerden en mensen uit ontwikkelde kringen. Hij wordt min of meer gewaardeerd naar gelang de verschillende plaatsen van herkomst; door de liefhebbers wordt die uit Bengalen het meest op prijs gesteld; toch bezitten de soorten uit Egypte, Constantinopel, Perzië en Algerije dezelfde eigenschappen, maar in mindere mate.

Hasjiesj (of gras, dat wil zeggen gras bij uitstek, alsof de Arabieren met dat ene woord gras de bron van alle onstoffelijke genietingen hebben willen aangeven) draagt verschillende namen, afhankelijk van de samenstelling en manier van bereiden, die het ondergaan heeft in het land waar het geoogst is: in India heet het bangie; in Afrika, teriaki; in Algerije en het Gelukkige Arabië, madjound, enz. Het is niet onbelangrijk dat het in alle jaargetijden geoogst kan worden; als het in bloei staat bezit het zijn grootste kracht; de bloemtoppen zijn namelijk de enige delen die gebruikt worden bij de verschillende bereidingen, waar we het een en ander over zullen vertellen.

Het vettige aftreksel van de hasjiesj, zoals de Arabieren dat bereiden, wordt verkregen door verse bloemtoppen te koken in boter met een beetje water. Nadat het vocht volledig is verdampt moet het gezeefd worden en dan blijft er een stof over die eruit ziet als een geelgroene pasta, en de onaangename geur heeft van hasjiesj en ranzige boter. In deze vorm wordt het gebruikt in kleine bolletjes van twee tot vier gram; maar vanwege de weerzinwekkende geur, die mettertijd toeneemt, maken de Arabieren van het vettige aftreksel een pasta.

De meest gebruikelijke van die pasta's is de dawamesk, een mengsel van het vettige aftreksel, suiker en verschillende geurstoffen, zoals vanille, kaneel, pistache, amandelen en muskus. Soms wordt er zelfs een beetje Spaanse vlieg aan toegevoegd, met een bedoeling die niets te maken heeft met de normale uitwerking van hasjiesj. In die nieuwe vorm heeft hasjiesj niets onaangenaams meer en kan het ingenomen worden in een dosis van vijftien, twintig en dertig gram, gewikkeld in een ouwel of in een kop koffie.

De proefnemingen van Smith, Gastinel en Decourtive hadden ten doel het werkzame bestanddeel van hasjiesj te ontdekken. Ondanks hun inspanningen is er nog weinig bekend over de chemische samenstelling; maar algemeen worden de eigenschappen ervan toegeschreven aan een harsachtige stof, die er in een hoeveelheid van ongeveer tien procent in aanwezig is. Om die hars te verkrijgen, wordt de gedroogde plant vermalen tot een grof poeder, dat verschillende malen gewassen wordt met alcohol. Daarna wordt dat gedestilleerd, om het te scheiden. Het wordt verdampt tot het een aftreksel oplevert, dat vervolgens met water behandeld wordt, waarin de oneigenlijke gomachtige stof oplost en de hars in zuivere vorm achterblijft.

Dit product is zacht, diepgroen van kleur en bezit in hoge mate de kenmerkende geur van hasjiesj. Vijf, tien of vijftien centigram zijn voldoende om verbazingwekkende effecten op te wekken. Maar de haschischine, die ingenomen kan worden in de vorm van chocoladebrokjes of gemberbolletjes, heeft net als dawamesk en het vettige aftreksel, een min of meer krachtige uitwerking, die zeer verschillend van aard is, naar gelang het temperament van de betrokkenen en de gevoeligheid van hun zenuwen. Sterker nog, het resultaat is zelfs bij dezelfde persoon wisselend. De ene keer is er sprake van een mateloze en onweerstaanbare vrolijkheid, de andere keer van een gevoel van welbehagen en volheid des levens, dan weer van slaperigheid met dromen. Er zijn echter verschijnselen die zich vrij regelmatig voordoen, vooral bij personen met een overeenkomstig temperament en ontwikkeling; er is een soort uniformiteit in de verscheidenheid, die me in staat stelt zonder veel moeite deze monografie over de roes, waar ik het net over gehad heb, te schrijven.

In Constantinopel, Algerije en zelfs Frankrijk, wordt door sommige personen hasjiesj gerookt, vermengd met tabak; maar dan doen de desbetreffende verschijnselen zich slechts voor in een zeer gematigde en bij wijze van spreken trage vorm. Ik heb vernomen dat men onlangs, door middel van destillatie, uit hasjiesj de voornaamste olie heeft afgescheiden, die een eigenschap lijkt te hebben, die veel werkzamer is dan de tot nu toe bekende aftreksels; maar die is nog niet zodanig bestudeerd, dat ik met zekerheid iets zou kunnen zeggen over de resultaten. Is het niet overbodig daar nog aan toe te voegen dat thee, koffie en sterke dranken krachtige hulpmiddelen zijn, die het optreden van die geheimzinnige roes bespoedigen?

III

HET HEMELSE SCHOUWSPEL

Wat ervaar je? wat zie je? wonderbaarlijke dingen, nietwaar? uitzonderlijke schouwspelen? Is het echt mooi? en echt vreselijk? echt gevaarlijk? - Dat zijn vanzelfsprekende vragen die de leken, met een met angst vermengde nieuwsgierigheid, stellen aan de ingewijden. Als het ware met een kinderlijk ongeduld tot weten, als dat van mensen die nooit hun plek bij het haardvuur hebben verlaten, wanneer zij geconfronteerd worden met iemand die terugkeert uit verre en vreemde streken. Zij stellen zich de hasjiesjroes voor als een sprookjesland, een groot theater met goochel- en tovertrucs, waar alles wonderbaarlijk en onvoorzien is. Dat is een vooroordeel, een totale misvatting. En omdat, voor de gewone lezer en vragensteller, het woord hasjiesj het idee behelst van een vreemde en omgekeerde wereld, de verwachting op wonderbaarlijke dromen (je zou beter kunnen zeggen hallucinaties, die overigens minder vaak voorkomen dan verondersteld wordt), zal ik meteen melding maken van het belangrijke verschil dat de uitwerking van hasjiesj onderscheidt van de verschijnselen van de slaap. Tijdens de slaap, die avontuurlijke reis van elke nacht, is er sprake van iets daadwerkelijk wonderlijks; het is een wonder waarbij door de stiptheid het geheimzinnige is afgezwakt. De dromen van de mens bestaan uit twee soorten. De eerste, vol van zijn dagelijkse leven, zijn zorgen, verlangens en ondeugden, verbinden zich op een min of meer bizarre manier met de overdag tegengekomen dingen, die zich onbescheiden hebben vastgehecht aan het uitgebreide weefsel van zijn geheugen. Dat is de gewone droom; dat is de mens zelf. Maar dan die andere soort droom! de absurde en onvoorziene droom, zonder verband of betrekking met het karakter, leven en hartstochten van de slaper! die droom, die ik hiëroglyfisch zou willen noemen, vertegenwoordigt kennelijk de bovennatuurlijke kant van het leven, en juist omdat die absurd is, hebben de Ouden geloofd dat hij goddelijk was. Omdat hij niet verklaard kan worden uit natuurlijke oorzaken, hebben zij hem een oorzaak toebedeeld buiten de mens; en nog steeds bestaat er tegenwoordig, afgezien van de dromenwichelaars, een filosofische school, die in dat soort dromen nu eens een verwijt en dan weer een raadgeving ziet; kortom, een symbolisch en moreel schouwspel, dat opduikt in de geest van de slapende mens. Het is een woordenboek dat bestudeerd moet worden, een taal waarvan de geleerden de sleutel kunnen vinden.

Niets van dat alles bij de hasjiesjroes. Wij verlaten de natuurlijke droom niet. De roes is inderdaad, zolang hij duurt, slechts een enorme droom, dankzij de intensiteit van de kleuren en de snelheid van de gedachten; maar hij behoudt steeds de eigen kleur van de betrokkene. De mens wilde dromen, de droom beheerst de mens; maar de droom zal steeds de zoon van zijn vader zijn. De nietsnut heeft zijn best gedaan om op een kunstmatige manier het bovennatuurlijk in zijn leven en gedachten binnen te brengen, maar met en ondanks de toevallige kracht van zijn gewaarwordingen, is hij gewoon dezelfde mens, maar dan uitvergroot, hetzelfde getal, maar dan tot een hogere macht verheven. Hij is bedwongen; maar tot zijn ongeluk slechts door zichzelf, dat wil zeggen door het deel dat hem al overheerste; hij heeft een engel willen zijn en is een beest geworden, kortstondig zeer machtig, als men tenminste een buitensporige gevoeligheid macht kan noemen, maar zonder zeggenschap om die te matigen of te gebruiken.

Mensen uit de ontwikkeldere kringen en leken, die graag kennis willen maken met die uitzonderlijke genietingen, moeten dus goed beseffen dat zij in hasjiesj niets wonderbaarlijks zullen ontdekken, absoluut niets anders dan het buitensporige gewone. De hersenen en het organisme waarop hasjiesj inwerkt, zullen bij hen slechts gewone verschijnselen opleveren, eigen, weliswaar uitvergroot, wat betreft aantal en kracht, maar altijd getrouw aan hun oorsprong. De mens zal niet ontsnappen aan het noodlot van zijn lichamelijke en morele temperament: hasjiesj zal voor de vertrouwde indrukken en gedachten van de mens als een vergrotende spiegel werken, maar wel een zuivere spiegel.

Ziedaar het verdovende middel voor uw ogen liggen: een beetje groene pasta, zo groot als een noot, met een merkwaardige geur, zodat het een bepaalde afkeer en braakneigingen veroorzaakt, wat overigens elke verfijnde en zelfs aangename geur doet, als die tot het uiterste en als het ware geconcentreerdst wordt opgevoerd. Moge ik terloops opmerken dat die stelling ook omgedraaid kan worden en dat de weerzinwekkendste en walgelijkste geur aangenaam kan worden als die teruggebracht wordt tot een minimale hoeveelheid en verspreiding. - Ziedaar dus het geluk! niet meer dan een theelepeltje! het geluk met al zijn roezen, al zijn dwaasheden, al zijn kinderachtigheden! Je kunt het zonder angst innemen; je gaat er niet aan dood. Je lichaamsorganen zullen er op geen enkele manier door aangetast worden. Herhaaldelijk gebruik van het tovermiddel zal misschien later je wilskracht verminderen, misschien zul je minder mens zijn dan je nu bent; maar die straf ligt zover weg, en de aard van de rampzalige toekomst is zo moeilijk te bepalen! Wat voor gevaar loop je? morgen een beetje vermoeide zenuwen. Loop je niet elke dag veel grotere gevaren voor mindere beloningen? Zo staan de zaken dus: om er meer kracht en werking aan te geven, heb je je hoeveelheid vettig aftreksel verdund met een kop zwarte koffie; je hebt ervoor gezorgd dat je een lege maag hebt, door je vanaf negen of tien 's avonds te onthouden van vast voedsel, om het middel de volledige vrijheid van handelen te geven; hooguit neem je over een uurtje nog wat lichte soep. Je bent nu toegerust voor een lange en opmerkelijke reis. De stoomfluit heeft geklonken, de zeilen zijn gehesen en anders dan gewone reizigers heb je het merkwaardige voordeel dat je niet weet waar je naartoe gaat. Je hebt het zelf gewild; leve het noodlot!

Ik neem aan dat je de voorzorg hebt genomen om het moment van die avontuurlijke ontdekkingsreis zorgvuldig te kiezen. Elke volmaakte uitspatting heeft behoefte aan volmaakt vrije tijd. Je weet trouwens dat hasjiesj niet alleen het aandikken teweegbrengt van jezelf, maar ook van de omstandigheden en omgeving; je hoeft niet te voldoen aan plichten die stiptheid en nauwgezetheid vereisen; geen familieproblemen; geen liefdesverdriet. Daar moet je voor waken. Verdriet, ongerustheid en de gedachten aan een plicht die op een bepaald moment een beroep doen op je wil en aandacht, zullen als klokgelui dwars door je roes heen klinken en je plezier bederven. Ongerustheid wordt angst; verdriet een kwelling; Als aan alle voorafgaande voorwaarden voldaan is, het een geschikt moment is en je je in een gunstige omgeving bevindt, zoals een schilderachtig landschap of een poëtisch ingericht vertrek, als je bovendien kunt hopen op wat muziek, is alles opperbest.

Doorgaans is bij de hasjiesjroes sprake van drie eenvoudig van elkaar te onderscheiden stadia, en vooral bij beginnelingen is het wonderlijk de eerste symptomen van het eerste stadium gade te slaan. Je hebt vaag wat gehoord over de wonderbaarlijke effecten van hasjiesj; je verbeelding heeft daar een bepaald idee over gevormd, zoiets als een ideale dronkenschap; je wil graag weten of het in werkelijkheid echt overeenkomt met je verwachtingen. Dat is voldoende om je vanaf het begin in een gespannen toestand te brengen, wat begunstigd wordt door het overweldigende en overstelpende karakter van het vergif. Het merendeel van de beginnelingen klaagt, in het eerste stadium van de inwijding, over de traagheid van de uitwerking; ze zitten daarop te wachten met een kinderlijk ongeduld, en als het verdovende middel niet snel genoeg naar hun zin werkt, geven zij zich over aan ongelovige grootspraak, wat bijzonder vermakelijk is voor de oudgedienden, die weten hoe hasjiesj te werk gaat. De eerste tekenen verschijnen, zoals de eerste verschijnselen van een lang dreigend onweer, en vermenigvuldigen zich te midden van die ongelovigheid. Eerst is er een bepaalde vrolijkheid, dwaas en onweerstaanbaar, die zich meester van je maakt. Deze onberedeneerde aanvallen van vrolijkheid, waarvoor je je bijna schaamt, treden steeds vaker op en worden onderbroken door tussenpozen van verstomming, waarin je tevergeefs probeert weer tot jezelf te komen. De eenvoudigste woorden, de banaalste ideeën, nemen een bizarre en nieuwe gedaante aan; je verbaast je er zelfs over dat je ze tot dan zo eenvoudig hebt gevonden. Onmogelijk te voorziene en ongepaste overeenkomsten en vergelijkingen, eindeloze woordspelingen en hilarische ideeën, schieten doorlopend door je brein. De demon is bij je binnengedrongen; het is zinloos je te verzetten tegen die vrolijkheid, die even pijnlijk is als kietelen. Van tijd tot tijd lach je om jezelf, om je onnozelheid en dwaasheid, en je vrienden, als die er zijn, lachen evenzeer om jouw toestand als de hunne; maar omdat zij zich van geen kwaad bewust zijn, draag je hen geen kwaad hart toe.

Die vrolijkheid, afwisselend eentonig of aangrijpend, dat onbehagen in plezier, die onzekerheid, deze halfslachtige ziekte, duurt doorgaans heel kort. Al snel worden de verbanden tussen de gedachten zo vaag, de leidraad die je ideeën bijeen houdt zo dun, dat alleen je lotgenoten je kunnen begrijpen. En daarbij bestaat er over dat onderwerp en van die kant geen enkel middel om dat te verifiëren; misschien denken zij dat ze je begrijpen en is die illusie wederkerig. Dat gedartel en die lachbuien, die op uitbarstingen lijken, doen zich voor iedereen die niet in dezelfde toestand als jij verkeert echt voor als krankzinnigheid, op zijn minst als een maniakale onnozelheid. Op dezelfde manier maak jij je vrolijk over de bedaardheid, het gezonde verstand en de geordendheid van de gedachten van de bedachtzame getuige die niet in een roes verkeert, en vermaak je je daarover alsof het een soort waanzin is. De rollen zijn omgekeerd. Zijn onverstoorbaarheid drijft je tot de uiterste grenzen van de ironie. Is het geen geheimzinnig komische toestand, waarin iemand geniet van een vrolijkheid, die onbegrijpelijk is voor een ander die zich niet in dezelfde omstandigheden bevindt als hij? De dwaas krijgt medelijden met de verstandige en vanaf dat moment begint het idee van zijn superioriteit te gloren aan de horizon van zijn verstand. En binnen de kortste keren zal dat toenemen, opzwellen en uiteenspatten als een meteoor.

Ik ben getuige geweest van een dergelijk tafereel, dat heel ver werd doorgevoerd en waarvan het groteske alleen te begrijpen viel voor mensen die, in ieder geval door het gadeslaan van anderen, op de hoogte waren van de uitwerking van het middel en het enorme verschil van gemoedsstemming die het teweegbracht bij twee ogenschijnlijk evenzeer ontwikkelde mensen. Een beroemde musicus, die niets wist van de eigenschappen van hasjiesj en er misschien nooit over had horen praten, kwam midden in een gezelschap terecht waarvan verschillende mensen het hadden ingenomen. Men probeerde hem de wonderbaarlijke effecten uit te leggen. Uit beleefdheid glimlacht hij vriendelijk bij die wonderbaarlijke verhalen, als iemand die best een paar minuten wilde doen alsof. Zijn minachting wordt al snel doorzien door de geesten die door het vergif zijn gescherpt en hun gelach kwetst hem. Die uitbarstingen van vrolijkheid, de woordspelingen, de veranderde gelaatsuitdrukkingen, die hele ongezonde sfeer irriteren hem en brengen hem ertoe, misschien eerder dan hij gewild zou hebben, te verklaren dat dit artistieke gedoe slecht is en dat het bovendien nogal vermoeiend moet zijn voor de deelnemers. Het komische ervan verlichtte alle breinen als door een bliksemflits. Dat bracht een verdubbeling van de vreugde teweeg. "Dat gedoe is misschien goed voor u," zei hij, "maar niet voor mij, nee." - "Het is voldoende dat het goed voor ons is," antwoordt een van de zieken egoïstisch. Omdat hij niet weet of hij te maken heeft met echte gekken of met mensen die doen alsof, denkt onze man dat het het verstandigst is om te vertrekken, maar iemand sluit de deur af en verstopt de sleutel. Iemand anders knielt voor hem neer en vraagt hem in naam van het gezelschap vergeving en verklaart hem plechtig, maar in tranen, dat ondanks zijn geestelijke minderwaardigheid, die misschien wat medelijden opwekt, iedereen doordrongen is van een diepe vriendschap voor hem. Hij besluit te blijven en zwicht er zelfs voor, na onophoudelijk aandringen, wat muziek te maken. Maar door de klanken van de viool, die zich in de kamer verspreiden als een nieuwe besmetting, wordt de een na de andere zieke gegrepen (het woord is niet overdreven). Er is sprake van hese en diepe zuchten, plotselinge snikken en stromen stille tranen. De verbaasde musicus stopt met spelen, loopt op degene toe bij wie de gelukzaligheid het meeste luidruchtig is en vraagt hem of hij erg lijdt en wat hij kan doen om hem te troosten. Een van de aanwezigen, een man van de daad, stelt limonade voor en zure dranken. Maar de zieke, de extase in zijn ogen, kijkt beide mannen aan met een onzegbare minachting. Iemand willen genezen die ziek is van een teveel aan leven, die ziek is van vreugde!

Zoals men ziet in deze anekdote, neemt welwillendheid een vrij grote plaats in bij de door hasjiesj teweeggebrachte gevoelens; een zachtaardige welwillendheid, lijdelijk, stilzwijgend en voortspruitend uit het verslappen van de zenuwen. Als bevestiging van die waarneming, vertelde iemand mij een avontuur dat hem in die roestoestand was overkomen en omdat hij een zeer nauwgezette herinnering had bewaard aan zijn gewaarwordingen, begreep ik helemaal in wat voor groteske en onontwarbare benarde toestand hem dat verschil van gemoedstoestand en ontwikkelingsniveau, waar ik het net over gehad heb, had gebracht. Ik herinner me niet meer of het de eerste of tweede ervaring was van de desbetreffende man. Had hij een beetje te sterke dosis genomen of had de hasjiesj, zonder enige duidelijke reden (wat vaak gebeurt), een veel te sterke uitwerking gehad? Hij vertelde me dat hij midden in zijn vreugde, die opperste vreugde van het zich vol leven voelen en denken geniaal te zijn, er opeens iets angstaanjagends was geweest. Aanvankelijk verblind door de pracht van zijn waarnemingen, was hij er plotsklaps door ontsteld. Hij vroeg zich af wat er zou gebeuren met zijn verstand en zintuigen als die toestand, die hij als een bovennatuurlijke toestand zag, steeds erger en zijn zenuwen steeds gevoeliger zouden worden. Door de eigenschap van het innerlijke oog van de patiënt om alles uit te vergroten, moet die angst een onuitsprekelijke kwelling vormen. "Ik voelde me," zei hij, "als een op hol geslagen paard dat op een afgrond af stormt en wil stoppen, maar dat niet kan. In feite was het een angstaanjagende galop en mijn gedachten, slaaf van omstandigheden, omgeving, van het gebeuren en alles wat misschien besloten ligt in het woord toeval, hadden een puur en volstrekt onsamenhangende wending genomen. Het is te laat! herhaalde ik steeds weer wanhopig. Toen die manier van voelen ophield, die voor mijn gevoel oneindig lang duurde en misschien maar een paar minuten besloeg, toen ik eindelijk dacht dat ik me onder kon dompelen in de bij Oosterlingen zo dierbare gelukzaligheid, die op dat stadium van razernij volgt, werd ik getroffen door een nieuw ongeluk. Een nieuwe onrust, heel banaal en kinderachtig, overviel me. Ik herinnerde me opeens dat ik was uitgenodigd voor een diner, een avondje bij serieuze mensen. Ik zag me al bij voorbaat te midden van een verstandig en bescheiden gezelschap, waarin ieder zichzelf de baas is, verplicht om zorgvuldig mijn geestelijke toestand te verbergen onder het schijnsel van talrijke lampen. Ik dacht dat het me wel zou lukken, maar voelde mij ook bijna flauwvallen als ik dacht aan de wilskracht die ik zou moeten leveren. Door een of ander toeval schoten me de woorden uit het Evangelie te binnen: "Wee hem door wie de verleidingen komen! (Luc. 17:1)" en toen ik dat uit mijn hoofd wilde zetten, en mijn best deed om ze te vergeten, bleef ik ze onophoudelijk bij mijzelf herhalen. Mijn rampzalige toestand, (want het was echt rampzalig) nam toen enorme afmetingen aan. Ondanks mijn zwakte besloot ik daadkrachtig te zijn en een apotheker te raadplegen; want ik wist niets van tegenmiddelen en wilde me vrij en onbevangen bewegen in de wereld waartoe mijn plicht mij riep. Maar op de drempel van de winkel overviel mij opeens een gedachte, waardoor ik enige ogenblikken stil bleef staan en nadacht. In het voorbijgaan had ik mijzelf gezien in de etalageruit en was geschrokken van mijn gezicht. Die bleekheid, die stijve lippen, die vergrote pupillen! "Ik zal die brave man de stuipen op het lijf jagen," zei ik bij mijzelf, "en dan voor zoiets onnozels!" Voeg daarbij het gevoel van lachwekkend te zijn dat ik wilde vermijden, de angst om mensen aan te treffen in de winkel. Maar mijn plotselinge mededogen met die onbekende apotheker was sterker dan al mijn andere gevoelens. Ik stelde mij voor dat die man op dat rampzalige moment even gevoelig was als ikzelf en omdat ik ook bedacht dat zijn oor en ziel, net als de mijne, zouden gaan trillen bij het geringste geluid, besloot ik op mijn tenen bij hem naar binnen te gaan. Ik zou, zei ik bij mijzelf, niet genoeg bescheidenheid kunnen betrachten bij iemand bij wie ik een beroep ging doen op zijn liefdadigheid. En daarna nam ik mij voor het geluid van mijn stem net als dat van mijn stappen te dempen; ken je dat, die hasjiesjstem? ernstig, diep, vanuit de keel, die veel weg heeft van de oude opiumslikkers. Het resultaat was het tegenovergestelde van wat ik wilde bereiken. Vastbesloten om de apotheker gerust te stellen, maakte ik hem aan het schrikken. Hij wist niets over die ziekte, had er nooit iets over gehoord. Toch keek hij naar me met een nieuwsgierige blik, stevig vermengd met wantrouwen. Hield hij me voor een gek, een booswicht of een bedelaar? Zonder twijfel noch het een, noch het ander; maar al die absurde ideeën schoten door mijn hoofd. Ik voelde me verplicht hem uitvoerig uit te leggen (wat vermoeiend!) wat henneppasta was en waar het toe diende, herhaalde onophoudelijk dat het ongevaarlijk was, dat er voor hem geen reden was om zich ongerust te maken en dat ik hem alleen maar een verzachtend of tegenmiddel vroeg, waarbij ik herhaaldelijk de nadruk legde op het oprechte verdriet dat ik voelde door hem hiermee lastig te vallen. Ten slotte, - bedenk alleen al die vernedering die deze woorden voor mij behelsden, - verzocht hij me gewoon om weg te gaan. Dat was de beloning voor mijn naastenliefde en mijn overdreven welwillendheid. Ik ging naar mijn avondje; ik gaf niemand aanstoot. Niemand vermoedde de bovenmenselijke inspanningen die ik moest leveren om net als de anderen te zijn. Maar nooit zal ik de kwellingen vergeten van een meer dan poëtische roes, gehinderd door fatsoen en tegengewerkt door plichtsgevoel!"

Hoewel ik van nature geneigd ben mee te voelen met alle kwellingen die voortkomen uit de verbeelding, kon ik niet nalaten te lachen om dit verhaal. De man die het mij vertelde heeft zijn leven niet gebeterd. Hij is doorgegaan met het gebruiken van de vervloekte pasta voor de opwinding die hij in zichzelf moet zoeken; maar omdat hij een behoedzaam man is, een man van de wereld, heeft hij de hoeveelheden geminderd, waardoor hij het aantal malen kon verhogen. Later zal hij de bedorven vruchten van zijn gezondheid smaken.

Ik keer nu terug naar de normale ontwikkeling van de roes. Na dat eerste stadium van kinderlijke vrolijkheid, komt er zoiets als een tijdelijke rust. Maar al snel kondigen zich nieuwe gebeurtenissen aan door een gevoel van kou in de ledematen (dat bij sommige mensen zelfs zeer intens kan worden), en een ernstige zwakte van armen en benen; je hebt dan handen van boter en in je hoofd en hele lichaam voel je een hinderlijke verdoving en verstijving. Je ogen worden groter; ze worden als het ware alle kanten opgetrokken door een onverbiddelijke extase. Je gezicht wordt lijkbleek, je lippen verstrakken en stulpen zich je mond in, met een kortademige beweging die kenmerkend is voor iemand die eerzuchtig ten prooi is aan grote voornemens, benauwd wordt door weidse gedachten, of weer op adem komt om opnieuw een aanloop te nemen. De keel gaat als het ware dicht. Het verhemelte is uitgedroogd van de dorst en het zou eindeloos heerlijk zijn om die te lessen, als de genietingen van het lui zijn niet nog aangenamer zouden zijn en zich niet tegen de minste ontregeling van het lichaam zouden verzetten. Hese en diepe zuchten ontsnappen aan je borst, alsof je oude lichaam de verlangens en bedrijvigheid van je nieuwe ziel niet kunnen dragen. Van tijd tot tijd trekt er een schok door je heen en dwingt je tot een onwillekeurige beweging, zoals de zenuwtrekken die, aan het einde van een werkdag of tijdens een onweersnacht, voorafgaan aan de echte slaap.

Voor ik verder ga wil ik over dat gevoel van kou, waarover ik het hierboven al heb gehad, nog een anekdote vertellen, die kan dienen om aan te tonen in hoeverre de effecten, zelfs de zuiver lichamelijke, van persoon tot persoon kunnen verschillen. Dit keer is er een schrijver aan het woord, en in enkele passages van zijn verhaal kun je, volgens mij, de kenmerken van een literair temperament ontdekken.

"Ik had," vertelde hij mij, "een matige dosis genomen van het vettige aftreksel en alles verliep best. De crisis met de ziekelijke vrolijkheid had maar even geduurd en ik bevond me in een toestand van loomheid en verbazing, die bijna gelukkig was. Ik verwachtte dus een rustige en zorgeloze avond. Helaas dwong het toeval me iemand te vergezellen naar de schouwburg. Ik schikte mij daar manmoedig in, vastbesloten mijn enorme verlangen naar nietsdoen en roerloosheid te verbergen. Omdat alle ruituigen uit mijn buurt bezet waren, moest ik erin berusten dat ik een grote afstand te voet af moest leggen, dwars door het onwelluidende kabaal van rijtuigen en de stompzinnige gesprekken van voorbijgangers, door een oceaan van banaliteiten. Er was al een lichte kou opgetreden aan mijn vingertoppen; binnen korte tijd veranderde dat in een zeer felle kou, alsof ik mijn handen ondergedompeld had in een emmer ijswater. Maar dat was geen pijn; dit bijna snijdende gevoel doordrong me eerder als een soort genot. Het leek echter alsof die kou steeds verder in me binnendrong naar mate ik vorderde op mijn eindeloze reis. Twee of drie keer vroeg ik degene die ik vergezelde of het echt zo koud was; hij antwoordde dat de temperatuur juist uitermate mild was. Toen ik eindelijk plaats had genomen in de zaal, in de beslotenheid van de plek die mij was toebedeeld, met drie of vier uur rust voor de boeg, had ik het gevoel dat ik aangekomen was in het beloofde land. De gevoelens die ik onderweg had bedwongen, met die hele armzalige kracht, die mij ter beschikking stond, drongen toen pas tot me door en ik gaf me vrijmoedig over aan mijn woordeloze razernij. De kou nam steeds verder toe en toch zag ik dat de mensen luchtig gekleed waren, of zelfs met een vermoeid gebaar het zweet van hun voorhoofd wisten. De verheugende gedachte kwam bij me op dat ik een bevoorrecht man was, de enige aan wie het recht was verleend om het 's zomers koud te hebben in een schouwburg. De kou nam zo toe dat het zorgwekkend werd; maar ik werd vooral beheerst door de nieuwsgierigheid om te weten tot hoe laag die kon dalen. Ten slotte werd de kou zo totaal, zo algemeen, dat al mijn gedachten als het ware bevroren; ik was een denkend stuk ijs; ik zag mezelf als een in een blok ijs uitgehouwen standbeeld; en die dwaze hallucinatie gaf me een gevoel van trots en wekte in me een zedelijk welzijn dat ik je niet zou kunnen beschrijven. Wat mijn verfoeilijke vreugde nog vergrootte was de zekerheid dat alle aanwezigen niet wisten wat er met me aan de hand was en hoe superieur ik aan hen was; en bovendien het geluk te bedenken dat mijn vriend geen moment een vermoeden had van de bizarre gewaarwordingen, waardoor ik bezeten was! Ik werd beloond voor mijn doen alsof en mijn buitensporig genot was een echt geheim."

"Ik was overigens nauwelijks in mijn loge beland of mijn ogen werden getroffen door een indruk van duisternis, die volgens enig verband hield met het idee van kou. Het kan best dat die twee ideeën elkaar wederkerig versterkt hebben. Je weet dat hasjiesj altijd prachtige lichteffecten oplevert, schitterende glanzen, watervallen van vloeibaar goud; alle licht is daarvoor geschikt, dat wat als een deken uitstroomt en dat wat zich als een kap vasthecht aan punten en oneffenheden, van de kroonluchters in salons, tot de kaarsen in Mariamaanden en watervallen van rozen in zonsondergangen. Het leek alsof deze armzalige kroonluchter veel te weinig licht verspreidde om die onverzadigbare dorst naar helderheid te lessen; ik had het gevoel dat ik, zoals ik je al vertelde, een wereld van duisternis binnentrad, die bovendien geleidelijk dichter werd, terwijl ik droomde over poolnacht en eeuwige winter. Wat het toneel betreft (het was een aan het komische genre gewijd tafereel), alleen dat was verlicht, oneindig klein en ver weg, heel ver weg, als aan het einde van een enorme stereoscoop. Ik ga je niet vertellen dat ik de spelers kon horen, want je weet dat dat onmogelijk is; van tijd tot tijd bleven mijn gedachten terloops haken aan een flard van een zin en als een volleerde danseres, diende hen dat als een springplank om naar heel verre dromen toe te springen. Je zou kunnen denken dat een toneelstuk, dat op die manier gevolgd wordt, onlogisch en onsamenhangend is; vergis je niet; door mijn onoplettendheid ontdekte ik in het stuk een zeer subtiele betekenis. Niets stoorde me en ik leek een beetje op de dichter die, toen hij voor het eerst Esther zag, het heel vanzelfsprekend vond dat Haman de koningin zijn liefde verklaarde. Dat was, zoals je begrijpt, het moment waarop hij zich aan de voeten van Esther werpt om vergiffenis te vragen voor zijn misdaden. Als alle toneelstukken op die manier opgevat zouden worden, zouden ze veel aan schoonheid winnen, zelfs die van Racine."

"De toneelspelers leken uitzonderlijk klein en scherp en zorgvuldig omlijnd, zoals de figuren van Meissonier. Ik kon niet alleen duidelijk de kleinste details onderscheiden van hun kostuums, zoals de dessins van hun stof, naden, knopen enz., maar ook de scheidslijn tussen de echte en onechte voorkant, het wit, blauw en rood en alle andere grimeerspullen. En die lilliputters waren omhuld door een koud en magisch lichtschijnsel, zoals dat wat een heel schoon venster op een olieverfschilderij laat vallen. Toen het me ten slotte lukte uit die ijzige duisternis van de grafkelder te komen en ik, terwijl het innerlijke schimmenspel oploste, weer tot mijzelf kwam, voelde ik een grotere vermoeidheid dan ingespannen en gedwongen arbeid ooit had teweeggebracht."

In dat stadium van de roes treedt een nieuwe verfijndheid op, een uiterste scherpte van alle zintuigen. Reuk, zicht, gehoor en tastzin nemen allemaal evenzeer deel aan die toename. De ogen zien het oneindige. Het oor vangt bijna onhoorbare geluiden op te midden van alomtegenwoordig lawaai. Dan beginnen de hallucinaties. De dingen in de buitenwereld nemen geleidelijk en achtereenvolgende vreemde gedaanten aan; ze vervormen en veranderen. Vervolgens komen de dubbelzinnigheden, het geringschatten en omzetten van ideeën. Geluiden omhullen zich met kleuren en kleuren omvatten muziek. Dat is, zegt men, iets heel natuurlijks en elk gezond en normaal dichterlijk brein, ervaart gewoon dit soort analogieën. Maar ik heb de lezer al gewaarschuwd, dat er in de hasjiesjroes niets echt bovennatuurlijks schuilt; die analogieën verhullen alleen maar een ongewone levendigheid; zij doordringen, zij overweldigen de geest met hun dwingende aard. Muzieknoten worden getallen, en als je geest is begiftigd met een wiskundige aanleg, verandert de melodie, de beluisterde harmonie, met volledig behoud van haar wellustige en sensuele karakter, in een uitvoerige wiskundige bewerking, waarin getallen getallen voortbrengen en je de stadia en het ontstaan ervan kunt volgen met onverklaarbaar gemak en soepelheid, die die van de uitvoerder evenaren.

Soms gebeurt het dat de persoonlijkheid verdwijnt en zich in je een zo ongewone objectiviteit ontwikkelt, eigen aan pantheïstische dichters, dat het beschouwen van dingen in de buitenwereld je je eigen bestaan doet vergeten, en je binnen de kortste keren met hen samensmelt. Je oog richt zich op een door de wind sierlijk gebogen boom; binnen een paar seconden zal, wat in het brein van een dichter gewoon een heel vanzelfsprekende vergelijking is, in het jouwe wekelijkheid worden. Eerst schrijf je aan de boom jouw hartstochten, jouw verlangen en jouw zwaarmoedigheid toe; zijn kreunen en trillen worden de jouwe en al snel bén je de boom. Op dezelfde manier vertegenwoordigt de vogel, die hoog aan de blauwe hemel zweeft, eerst het onsterfelijke verlangen om boven de menselijke beslommeringen te zweven; maar je bent die vogel al. Je bedenkt dat je zit te roken. Je aandacht rust wat te lang op de blauwige wolken, die uit je pijp opstijgen. De gedachte aan verdampen, langzaam, achtereenvolgens en voor eeuwig, maakt zich meester van je brein en meteen pas je dat idee toe op je eigen gedachten, op je manier van denken. Door een merkwaardige dubbelzinnigheid, door een soort omzetting of verstandelijk verwisseling, voel je je zelf verdampen, en ken je aan je pijp (waarin je jezelf ineengedoken en gehurkt voelt zitten zoals de tabak) het wonderlijke vermogen toe jóu te roken.

Gelukkig duurt die grenzeloze verbeelding maar een minuutje, want door een helder moment heb je met veel moeite een blik op de klok kunnen werpen. Maar een nieuwe gedachtestroom sleept je alweer mee; hij wentelt je nog een minuut lang rond in zijn kolkende wervelingen en die minuut is opnieuw een eeuwigheid. Want door de veelheid en intensiteit van de gewaarwordingen en ideeën zijn de dimensies van tijd en zijn volledig ontregeld. Je zou kunnen zeggen dat je binnen een uur meerdere levens leeft. Lijk je dan niet op een fantastische roman die geleefd wordt in plaats van geschreven? Er is geen verband meer tussen organisme en genietingen; en het is vooral die overweging die aanleiding geeft tot het afkeuren van die gevaarlijke onderneming, waarbij de vrijheid verdwijnt.

Als ik het heb over hallucinaties, moet dat woord niet opgevat worden in de meest strikte betekenis. Een zeer belangrijke nuance onderscheidt de zuivere hallucinatie, die vaak bestudeerd kan worden door de artsen, van de hallucinatie, of eerder het geringschatten van de zintuigen, in de door hasjiesj teweeggebrachte psychische toestand. In het eerste geval treedt de hallucinatie plotseling op, is volledig en rampzalig; bovendien vindt zij geen aanleiding of verontschuldiging in de wereld der dingen. De zieke ziet een gedaante, hoort geluiden die er niet zijn. In het tweede geval is neemt de hallucinatie toe, bijna uit vrije wil, wordt nooit volledig en komt pas tot volle wasdom door de kracht der verbeelding. Ten slotte bestaat er een aanleiding voor. Het geluid kan dan wel spreken, iets duidelijks zeggen, maar er was wél geluid. Het beroesde oog van iemand die hasjiesj heeft ingenomen, ziet vreemde vormen; maar voordat ze vreemd of monsterachtig worden, zijn die vormen eenvoudig en natuurlijk. De kracht, de echt sprekende activiteit van de hallucinatie tijdens de roes, ontzenuwt dat wezenlijke verschil op geen enkele manier. De ene hallucinatie heeft zijn oorsprong in de omgeving en in het moment zelf, de andere niet.

Om dit koken van de verbeelding, dit rijpen van de droom en die dichterlijke bevalling waartoe een door hasjiesj bedwelmd brein is veroordeeld, beter te begrijpen zal ik nog een anekdote vertellen. Dit keer is het niet een jonge nietsnut die aan het woord is, maar een vrouw, een wat rijpere vrouw, nieuwsgierig en met een prikkelbare geest die, na te zijn gezwicht voor het verlangen kennis te maken met het vergif, een andere vrouw als volgt het voornaamste beschreef van haar visioenen. Ik citeer letterlijk:

"Hoe bizar en nieuw de gewaarwordingen ook waren, die ik heb gehad tijdens mijn twaalf uur durende gekte (twaalf of twintig? in feite weet ik niets meer van), ik zal het niet nog eens doen. De geestelijke opwinding is te heftig, de vermoeidheid die eruit voortvloeit te ernstig; en om kort te gaan, voor mij zit er iets misdadigs in dat kinderspel. Ten slotte ben ik dus gezwicht voor mijn nieuwsgierigheid; en omdat het een gemeenschappelijke dwaasheid was, onder oude vrienden, zag ik er niet veel kwaad in om wat van mijn waardigheid te verliezen. Op de eerste plaats moet ik je zeggen dat die vervloekte hasjiesj een heel verraderlijk middel is; soms denk je verlost te zijn van de roes, maar die kalmte is bedrieglijk. Er zijn wel rustperioden, maar dan begint het opnieuw. Tegen tien uur 's avonds bevond ik me dus in een van de tijdelijke rusttoestanden; ik dacht dat ik bevrijd was van die overvloed aan leven, die mij weliswaar zoveel genot had verschaft, maar niet zonder onrust en angst. Ik begon met plezier aan het avondeten, alsof ik uitgehongerd was door een lange reis. Uit voorzorg had ik me namelijk onthouden van voedsel. Maar nog voor ik van tafel opstond, had mijn roes mij al weer gevangen, zoals een kat een muis, en begon het vergif opnieuw een spel te spelen met mijn arme hersenen. Hoewel mijn huis niet ver afligt van het kasteel van mijn vrienden, voelde ik me zo overmand door de behoefte om te dromen en me over te geven aan die onweerstaanbare gekte, dat ik met plezier het aanbod aanvaardde dat zij mij deden om mij tot de volgende dag in de gaten te houden. Je kent het kasteel; je weet dat het hele gedeelte dat bewoond wordt door de eigenaren, opnieuw is ingericht, gestoffeerd en van moderne gemakken is voorzien, maar dat het doorgaans niet-bewoonde gedeelte gelaten is zoals het was, in de oude stijl en met zijn oude versieringen. Er werd besloten voor mij een provisorische slaapkamer in te richten in dat gedeelte van het kasteel en daartoe werd in feite het kleinste kamertje uitgekozen, een soort wat verschoten en vervallen boudoir, wat daardoor niet minder bekoorlijk was. Ik moet dat zo goed en kwaad mogelijk voor je beschrijven, zodat je het merkwaardige visioen kunt begrijpen waar ik het slachtoffer van werd, een visioen dat me de hele nacht bezig hield, zonder dat ik tijd had om het verstrijken der uren te beseffen.

"Dat boudoir is heel klein en smal. Ter hoogte van de kroonlijst kromt het plafond zich als een gewelf; de muren zijn bedekt met smalle en lange spiegels, gescheiden door panelen waarop landschappen geschilderd zijn, in de losse stijl van decors. Op de vier muren zijn ter hoogte van de kroonlijst verschillende allegorische figuren aangebracht, sommige in rusthouding, andere lopend of heen en weer rennend. Daarboven een paar schitterende vogels en bloemen. Achter de figuren rijst een latwerk omhoog beschilderd als een trompe-l'œil, dat de natuurlijke welving volgt van het plafond. Het plafond is verguld. Alle tussenruimten tussen de latten en de figuren zijn ook bedekt met goud en in het midden wordt het goud alleen onderbroken door het geometrische raamwerk van de geschilderde latten. Je ziet dat het iets weg heeft van een hele keurige kooi, een prachtige kooi voor een hele grote vogel. Ik moet daaraan toevoegen dat de nacht heel mooi was, heel doorzichtig en met een heel heldere maan, zodat zelfs nadat ik de kaars gedoofd had, die hele versiering zichtbaar bleef, niet verlicht door mijn innerlijke oog, zoals je zou kunnen denken, maar verlicht door die prachtige nacht, waarvan het licht zich vasthechtte aan al die gouden versieringen, spiegels en bonte kleuren.

"Ik was aanvankelijk heel verbaasd toen ik voor en naast mij zich naar alle kanten grote vlakten zag uitstrekken; dat waren heldere rivieren en groene landschappen, die zich spiegelden in het rustige water. Je kunt hier het effect zien van de door de spiegels weerkaatste panelen. Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik een ondergaande zon, die leek op gesmolten metaal dat aan het stollen was. Dat was het goud op het plafond, maar het latwerk bracht me op de gedachte dat ik mij in een soort kooi of huis bevond, die aan alle kanten uitkeek over de vlakten, en dat ik slechts gescheiden was van die wonderbaarlijke dingen door de tralies van mijn prachtige gevangenis. Ik moest eerst lachen om mijn zinsbegoocheling; maar hoe meer ik keek, hoe groter de magie werd, hoe meer het allemaal tot leven kwam en helderder en vol onontkoombare werkelijkheid werd. Vanaf dat moment beheerste de gedachte opgesloten te zijn mijn geest, zonder veel afbreuk te doen, moet ik zeggen, aan de veelsoortige genietingen die het schouwspel bood, dat zich rond en boven mij afspeelde. Ik had het idee dat ik langdurig opgesloten zou zitten, misschien wel duizenden jaren, in die weelderige kooi, te midden van feërieke landschappen en tussen prachtige einders.

Ik droomde over Doornroosje, boetedoening en toekomstige verlossing. Boven mijn hoofd vlogen schitterende tropische vogels heen en weer en toen mijn oor het geluid opving van belletjes aan de hals van paarden, die in de verte over de grote weg liepen, smolten die twee indrukken samen tot een enkel beeld; aan de vogels schreef ik dat geheimzinnige koperen gezang toe en had het idee dat ze met een metalen keel zongen. Ze hadden het kennelijk over mij en vierden mijn gevangenschap. Luchtsprongen makende apen, koddige saters schenen zich te vermaken over die vanzelfsprekende, tot onbeweeglijkheid veroordeelde gevangene. Maar alle mythische godheden sloegen mij gade met een beminnelijke glimlach, alsof ze me wilden bemoedigen de betovering geduldig te dragen en alle ogen draaiden naar de ooghoeken om zich op mijn blik te richten. Ik maakte daaruit op dat als oude fouten, sommige mij onbekende zonden, deze tijdelijke straf noodzakelijk hadden gemaakt, ik toch kon rekenen op een opperste goedheid die, terwijl zij me tot voorzichtigheid maande, mij grotere genoegens zou bieden dan het spelen met poppen uit onze jeugd. Je ziet dat morele overwegingen niet ontbraken in mijn droom; maar ik moet toegeven dat het plezier dat het kijken naar die vormen en schitterende kleuren en het gevoel dat ik mij midden in een fantastisch toneelstuk bevond, mij opleverde, herhaaldelijk al mijn andere gedachten opslorpten. Die toestand duurde lang, heel lang....duurde die tot de morgen? ik weet het niet. Opeens zag ik dat de ochtendzon haar intrek nam in mijn kamer; ik was uiterst verbaasd en ondanks alle pogingen om bij mijn geheugen te rade te gaan, wist ik op geen enkele manier of ik had geslapen of geduldig een heerlijke slapeloosheid had ondergaan. Het ene moment was het nog nacht en nu dag! En toch had ik lang geleefd, o! heel lang!....Het besef van tijd of liever het meten van de tijd was verdwenen; die hele nacht was voor mij alleen maar af te meten aan de veelheid van mijn gedachten. Hoe lang die mij ook toescheen vanuit dat gezichtspunt, toch had ik het gevoel dat het maar een paar seconden geduurd had, of dat het zelfs in de eeuwigheid niet had plaats gevonden.

"Ik zal het niet met je hebben over mijn vermoeidheid..., die was enorm. Er wordt gezegd dat de begeestering van dichters en scheppers lijkt op wat ik meegemaakt heb, hoewel ik altijd heb bedacht dat de mensen die de taak hebben ons te ontroeren, begiftigd moeten zijn met een heel bedaard temperament; maar als de dichterlijke roes lijkt op de bij mij door een theelepeltje pasta teweeggebrachte, denk ik dat de genoegens van het publiek de dichters heel duur komen te staan, en het is niet zonder een bepaald gevoel van welbehagen, een prozaïsche voldoening, dat ik ten slotte weer bij mezelf thuis ben, in mijn verstandelijke zelf, dat wil zeggen in het echte leven."

Dat is kennelijk een verstandige vrouw; maar wij willen niet alleen maar gebruik maken van haar relaas om daar een paar zinnige opmerkingen uit te halen, die deze beschrijving aanvullen van de belangrijkste door hasjiesj teweeggebrachte gewaarwordingen.

Zij heeft het gehad over het avondmaal als een genoegen dat zeer van pas kwam, op het moment waarop een tijdelijke rust, die echter blijvend leek, haar in de gelegenheid stelde weer in het echte leven terug te keren. Zoals ik al heb gezegd, zijn er in feite tussenpozen en bedrieglijke rustperioden, en vaak veroorzaakt hasjiesj vraatzucht en bijna altijd een buitengewone dorst. Alleen zorgen het middag- of avondmaal, in plaats van het teweegbrengen van blijvende rust, voor die nieuwe verdubbeling, die duizelende crisis, waarover deze dame zich beklaagde, en die gevolgd werd door een reeks betoverende, door angst licht gekleurde visioenen, waaraan zij zich daadwerkelijk en zeer gewillig onderwierp. De dwingende honger en dorst, waarvan hier sprake is, blijken niet zonder bepaalde inspanningen gestild te kunnen worden. De mens voelt zich namelijk zo verheven boven stoffelijke zaken, of liever, hij is zo overweldigd door zijn roes, dat hij over heel wat goede wil moet beschikken om maar een fles of vork te verplaatsen.

De uiteindelijke, door de spijsvertering veroorzaakte, crisis is in feite heel heftig: het is onmogelijk daartegen te vechten; en een dergelijke toestand zou ondraaglijk zijn, als hij te lang zou duren en niet binnen korte tijd plaats zou maken voor een ander stadium van de roes, die in voornoemd geval tot uiting kwam in schitterende visioenen, lichtelijk beangstigend en tegelijkertijd vol troost. Die nieuwe toestand noemen de oosterlingen de kief. Het is niet langer iets wervelends en onstuimigs; het is een kalme en roerloze gelukzaligheid, een heerlijke berusting. Je bent al heel lang niet meer je eigen baas, maar dat raakt je niet meer. Verdriet en tijdsbesef zijn verdwenen, of als ze soms toch durven op te treden, is dat slechts veranderd door het overheersende gevoel; en dan verhouden ze zich nog, vergeleken met hun gewone vorm, als dichterlijke zwaarmoedigheid tot daadwerkelijk verdriet.

Maar in het verhaal van die dame (met die reden heb ik het geciteerd) moeten we vooral benadrukken dat de hallucinatie iets onechts is en zijn bestaan ontleent aan een uiterlijk schouwspel; de geest is niet meer dan een spiegel waarin de omgeving, op een overdreven manier veranderd, weerkaatst wordt. Vervolgens zien wij, wat ik graag de morele hallucinatie wil noemen, tussenbeiden komen: de betrokkene heeft het gevoel dat hij onderworpen is aan boetedoening; maar het vrouwelijke temperament, dat zich weinig leent voor analyse, heeft haar niet toegestaan het opmerkelijke optimistische karakter op te merken van genoemde hallucinatie. Van de welwillende blik van de goden van de Olympus wordt iets dichterlijks gemaakt door een vernislaag, die uitgesproken eigen is aan hasjiesj. Ik zal niet zeggen dat die dame veel tijd heeft besteed aan wroeging, maar haar tijdelijk op zwaarmoedigheid en spijt gerichte gedachten, werden al snel gekleurd door hoop. Wij hebben nog voldoende gelegenheid om die opmerking te toetsen.

Ze heeft het gehad over de vermoeidheid van de volgende ochtend; die vermoeidheid is inderdaad ernstig, maar treedt niet meteen op en als je dat wel moet erkennen, is dat niet zonder verbazing. Want eerst heb je, als je duidelijk hebt geconstateerd dat een nieuwe dag boven de horizon van je leven is verschenen, het gevoel van een verbijsterend welbehagen; je denkt te beschikken over een wonderbaarlijke soepelheid van geest. Maar nauwelijks ben je overeind of er volgt een oude rest van de roes en weerhoudt je, als het juk van je recente slavernij. Je slappe benen kunnen je amper dragen en elk moment ben je bang dat je als een breekbaar voorwerp in stukken kunt breken. Een grote loomheid (er zijn mensen die beweren dat die niet zonder aantrekkelijkheid is) maakt zich meester van je brein en breidt zich, zoals de mist over een landschap, uit over je vermogens. Daar zit je dan nog een paar uur, niet in staat om te werken, doelloos en krachteloos. Dat is de straf voor de goddeloze verkwisting, waarmee je je zenuwvloeistof hebt verbruikt. Je hebt je persoonlijkheid verstrooit met de vier hemelwinden en wat zul je nu een moeite moeten doen om die weer te verzamelen en samen te brengen!

IV

DE GOD-MENS

Het wordt tijd om af te stappen van dat hele gegoochel en die grote marionetten, ontstaan uit de rook van kinderbreinen. Moeten wij het niet hebben over ernstigere zaken: over het veranderen van menselijke gevoelens en, in één woord, de moraal van hasjiesj?

Tot nu toe heb ik niet meer gedaan dan het geven van een kort samengevatte monografie van de roes; ik heb me beperkt tot het benadrukken van de belangrijkste kenmerken, vooral de materiële. Maar wat volgens mij voor de geestelijke mens veel belangrijker is, is het leren kennen van de uitwerking van het gif op geestelijke deel van de mens, dat wil zeggen het vergroven, misvormen en overdrijven van zijn gebruikelijke gevoelens en morele opvattingen, die in die uitzonderlijke sfeer te vergelijken zijn met het breken van lichtstralen.

Iemand die, nadat hij zich langdurig heeft overgegeven aan opium of hasjiesj, verzwakt door zijn verslaving, toch de nodige kracht heeft gevonden om zich te bevrijden, is in mijn ogen een ontsnapte gevangene. Hij boezemt mij meer bewondering in dan een voorzichtige man die nooit een misstap heeft begaan en altijd zorgvuldig de verleiding uit de weg gegaan is. De Engelsen maken, als het gaat over opiumslikkers, vaak gebruik van begrippen die in de ogen van onschuldigen, die onbekend zijn met de gruwelen van die verloedering, overdreven kunnen lijken: enchained, fettered, enslaved! Inderdaad ketenen, vergeleken waarbij alle andere, ketenen van plicht, ketenen van onwettige liefde, niet meer zijn dan gazen weefsels en spinnenwebben! Een vreselijk huwelijk van de mens met zichzelf! "Ik was een slaaf van opium geworden; het hield me vast in zijn banden en heel mijn werk en al mijn plannen hadden de kleur gekregen van mijn dromen," zegt de echtgenoot van Ligeia; maar in hoeveel prachtige passages beschrijft Edgar Poe, de weergaloze dichter, de onbetwiste filosoof, die altijd geciteerd moet worden als het gaat over geheimzinnige aandoeningen van de geest, niet de naargeestige en aantrekkelijke pracht van opium? De minnaar van de stralende Berenice, de metafysicus Egæus, heeft het over een verandering van zijn vermogens, waardoor hij gedwongen wordt een abnormale en monsterlijke waarde te hechten aan de eenvoudigste verschijnselen: "Urenlang kon ik met voortdurend gespannen aandacht kijken naar een of andere onnozele kanttekening of typografie in een boek - of het grootste deel van een zomermiddag een vreemde schaduw op het behang of op de deur bestuderen; - een nacht lang kon ik liggen staren naar de rustige vlam van een lamp, of naar de gloeiende sintels in de haard; - hele dagen kon ik dromerig peinzen over de geur van een bloem, of onophoudelijk hetzelfde banale woord zo eentonig herhalen, dat de klank ervan tenslotte iedere betekenis voor mij verloor; - of zó lang onveranderlijk in dezelfde houding blijven zitten, tot ik niet meer wist, dat er nog zoiets als beweging en een lichaam bestond. - En daarmee heb ik nog slechts enkele van de gewoonste en minst verderfelijke van mijn geestelijke afdwalingen genoemd, afwijkingen die weliswaar méér voorkomen, maar die bij mij zulke abnormale vormen kregen, dat zij alle beschrijving tarten." En de zenuwachtige Auguste Bedloe, die elke ochtend, na zijn wandeling, zijn dosis opium slikte, bekent ons dat het belangrijkste voordeel dat hij ontleent aan die dagelijkse vergiftiging, het overdreven belang toekennen is, aan alles, zelfs het meest onbenullige: "Intussen had de opium zijn gebruikelijke effect teweeggebracht, dat wil zeggen de hele buitenwereld voorzien van grote belangrijkheid. In het trillen van een blad, - in de kleur van een grasspriet, - in de vorm van een klaverblad, - in het zoemen van een bij, - in de schittering van een dauwdruppel, - in het zuchten van de wind, - in de vage geuren die opstijgen uit het bos, - doet zich een wereld voor vol bezieling, een prachtige en veelkleurige optocht van ongeordende en rapsodische gedachten."

Zo drukt, bij monde van zijn personages, de meester van het gruwelijke, de vorst van het mysterie, zich uit. Deze twee kenmerken van opium zijn volledig toepasbaar op hasjiesj; in zowel het ene als het andere geval wordt het, nog kort daarvoor vrije, verstand tot slavernij gebracht; maar het woord rapsodisch dat de, door de buitenwereld en toevallige omstandigheden aangedragen en opgedragen, stroom van gedachten zo juist definieert, is in het geval van hasjiesj een nog waarachtigere en vreselijkere waarheid. Hier is het verstand niet meer dan een aan alle stromen overgeleverd wrak, en raast de reeks gedachten oneindig veel sneller en rapsodisch voort. Dat wil, volgens mij, op een vrij duidelijke manier zeggen, dat hasjiesj in zijn tegenwoordige werking, veel heftiger is dan opium, een veel grotere vijand van het geregelde leven, kortom, veel verwarrender is. Ik weet niet of tien jaar vergiftiging met hasjiesj dezelfde rampzalige gevolgen heeft als die door tien jaar opiumgebruik; ik zeg alleen dat, voor het moment en de dag erna, de gevolgen van hasjiesj rampzaliger zijn; het ene is een vreedzame verleider en het andere een woeste demon.

In dit laatste deel wil ik de morele ravage beschrijven en analyseren, die teweeggebracht wordt door die gevaarlijke en heerlijke gymnastiek, een zo grote ravage en zo ernstig gevaar, dat mensen die slechts met lichte averij uit het gevecht terugkeren, in mijn ogen lijken op de dappere helden die ontsnapt zijn uit de grot van de veelvormige Proteus, Orfeusen die de Onderwereld hebben getrotseerd. Dit taalgebruik mag men best beschouwen als een overdreven metafoor, maar ik moet toegeven dat voor mij die opwekkende vergiften niet alleen de vreselijkste en zekerste middelen zijn die de Geest der Duisternis tot zijn beschikking heeft, om de beklagenswaardige mensheid in te lijven en te knechten, maar zelfs een van zijn volmaaktste belichamingen zijn.

Dit keer zal ik, om mijn taak te beperken en mijn analyse te verduidelijken, in plaats van losse anekdotes te verzamelen, een grote hoeveelheid beschouwingen bijeenbrengen in één fictief personage. Ik moet dus een ziel naar mijn keuze bedenken. In zijn Confessions verklaart De Quincey terecht dat opium opwekkend werkt, in plaats van dat het de mens in slaap sust, maar het is niet opwekkend op een natuurlijke manier en om een oordeel te vellen over de wonderen van opium, zou het absurd zijn te verwijzen naar een veehandelaar; want die droomt alleen maar over koeien en weilanden. Dan hoef ik dus ook niet de lompe fantasieën te beschrijven van een door hasjiesj bedwelmde veefokker; wie zou die met plezier lezen? wie zou ze willen lezen? Om mijn personage te idealiseren, moet ik alle stralen in een enkele cirkel concentreren, ik moet ze polariseren; en de tragische cirkel waarin ik ze bijeen wil brengen zal, zoals ik al heb gezegd, een ziel naar mijn keuze zijn, zoiets wat in de 18e eeuw een gevoelsmens werd genoemd, in de romantische school de onbegrepen mens heette en door het merendeel van de burgers doorgaans het toevoegsel origineel werd gegeven.

Een deels nerveuze, deels opvliegende aard, is het meest bevorderlijk voor de ontwikkeling van een dergelijke roes; voegen wij daar een ontwikkelde geest aan toe, bedreven in het bestuderen van vorm en kleur; teerhartig, vermoeid door tegenslagen, maar nog steeds bereid om te verjongen; met uw goedvinden zullen wij zover gaan dat wij oude fouten bekennen, en wat daarvan, bij iemand die prikkelbaar van aard is, de gevolgen kunnen zijn; als het niet daadwerkelijk wroeging is, dan toch ten minste spijt over ontwijde en slecht bestede tijd. Het verlangen naar het metafysieke, de kennis van verschillende filosofische hypothesen over de bestemming van de mens, zijn ongetwijfeld geen zinloze aanvullingen - evenmin als de liefde voor de deugd, de abstracte stoïcijnse of mystieke deugd, die in alle boeken staat vermeld, en waarmee de huidige jeugd zich laaft, als de hoogste top die een voortreffelijke geest kan beklimmen. Als aan dat alles nog een grote fijngevoeligheid toegevoegd wordt, die ik als toegevoegde voorwaarde vergeten ben, denk ik dat ik de algemene elementen bijeengebracht heb die de huidige gevoelsmens het meest gemeenschappelijk heeft, wat men de algemene vorm van de originaliteit zou kunnen noemen. We zullen nu bekijken wat er van die individualiteit terechtkomt als die door hasjiesj tot het uiterste wordt gedreven. Wij zullen die optocht van de menselijke verbeelding volgen tot haar laatste en schitterendste uithoek, tot waar het individu in zijn eigen goddelijkheid gelooft.

Als je een van die mensen bent, zal je aangeboren liefde voor vorm en kleur tijdens de eerste stadia van je roes meteen een enorme hoeveelheid voedsel aantreffen. Kleuren zullen een ongewone kracht vertonen en je brein binnendringen met een triomfantelijke intensiteit. Verfijnde, middelmatige of zelfs slechte plafondschilderingen zullen overdekt worden met een afschrikwekkend leven; de grofst beschilderde behangsels, die de muren bedekken van herbergen, zullen zich verdiepen tot schitterende schouwspelen. Verblindend naakte nimfen kijken je aan met grote ogen, dieper en helderder dan hemel en water; gestalten uit de Oudheid, uitgedost in hun priesterlijke of militaire gewaden, wisselen plechtige vertrouwelijkheden met je uit door middel een eenvoudige blik. Kronkelende lijnen vormen een volkomen heldere taal waarin je de opwinding en het verlangen van de mensen leest. Intussen ontwikkelt zich die geheimzinnige en tijdelijke gemoedstoestand, waarin de diepzinnigheid van het leven, vol van zijn veelvuldige problemen, zich helemaal onthult in het schouwspel, - hoe natuurlijk en onbeduidend het ook is, wat je onder ogen hebt, - waarin het eerste het beste voorwerp een sprekend symbool wordt. Fourier en Swedenborg, de een met zijn analogieën, de andere met zijn overeenkomsten, zijn belichaamd in plant en dier, waar je blik op valt, en in plaats van te leren door middel van hun stem, indoctrineren ze je door vorm en kleur. Het begrijpen van de allegorie neemt bij jou, bij jouzelf onbekende, afmetingen aan; terloops willen we opmerken dat het zo spirituele genre allegorie, waarvan onbeholpen schilders ons doorgaans een verachtelijk beeld schetsen, maar wat in werkelijkheid een van de primitieve en natuurlijkste vormen is van poëzie, zijn rechtmatige heerschappij herneemt in het door de roes verlichte brein. De hasjiesj breidt zich dan als een magisch vernis uit over het hele leven; het geeft er plechtige tint aan en verlicht het door en door. Gekartelde landschappen, wijkende einders, vergezichten van de, door de lijkkleurige vaalheid van de storm, gewitte steden, of verlicht door de samengebalde gloed van ondergaande zonnen, - de diepte van de ruimte, de allegorie van de diepte van de tijd, - de dans, het gebaar of de voordracht van de toneelspelers, als je in een theater beland bent, - de eerste de beste zin, als je oog op een boek valt, - kortom alles, het universele van alle wezens, verheft zich voor je ogen, met een tot dan toe onvermoede glorie. De grammatica, zelfs de saaie grammatica, wordt zoiets als een bezwerende toverij; de woorden herleven, bekleed met vlees en been, het zelfstandige naamwoord, in zijn wezenlijke majesteit, het bijvoeglijke naamwoord, een doorzichtig kleed dat het zelfstandige naamwoord bedekt en kleurt als glazuur, en het werkwoord, engel van beweging, die de zin in gang zet. De muziek, die andere taal, dierbaar bij gemakzuchtige of diepzinnige geesten, die ontspanning zoeken in de veelheid van hun bezigheden, spreekt tot je over jezelf en verhaalt je het gedicht van je leven: ze wordt in jou belichaamd en jij smelt met haar samen. Ze spreekt over je hartstocht, niet op een vage en onbestemde manier, zoals zij dat doet op je achteloze avondjes, een dag in de opera, maar op een uitvoerige en stellige manier, waarbij elke verandering van het ritme een aan je ziel bekende beweging aanduidt, elk noot in een woord verandert en het hele gedicht je brein binnendringt als een met leven begiftigd woordenboek.

Je moet niet denken dat al die verschijnselen zich op een chaotische manier aan je brein voordoen, met de schreeuwerige klemtoon van de werkelijkheid en de wanorde van het uiterlijke leven. Het innerlijke oog zet alles om en vult de schoonheid aan van alle dingen, die zij misten om echt te kunnen behagen. Aan dat wellustige en zinnelijke stadium moet ook de liefde toegeschreven worden voor heldere, stromende of stilstaande wateren, die zich zo verbazingwekkend ontwikkelt in de cerebrale roes van sommige kunstenaars. Spiegels geven aanleiding tot deze op een geestelijke dorst lijkende dromerij, vergezeld van een lichamelijke dorst die de keel uitdroogt, waar ik het al eerder over heb gehad; wijkende wateren, waterspelen, welluidende watervallen, de blauwe uitgestrektheid van de zee, rollen, zingen en slapen met een onzegbare bekoorlijkheid. Het water toont zich een echte tovenares, en hoewel ik niet erg geloof in de door hasjiesj teweeggebrachte razende waanzin, beweer ik niet dat het gadeslaan van een heldere diepte helemaal zonder gevaar is voor een geest die verliefd is op ruimte en kristal, en dat de oude legende over Ondine voor de begeesterde geen tragische werkelijkheid zou kunnen worden.

Ik denk dat ik genoeg gezegd heb over de monsterachtige toename van tijd en ruimte, twee altijd met elkaar verbonden begrippen, maar die de geest nu zonder droefheid en angst tegemoet kan treden. Met een bepaald, zwaarmoedig genoegen blikt hij heen door ingrijpende jaren, en geeft zich dapper over aan oneindige vergezichten. Ik neem aan dat men vast heeft vermoed, dat die abnormale en tirannieke toename eveneens van toepassing is op alle gevoelens en alle ideeën: ook op welwillendheid; volgens mij heb ik daar al een vrij goed beeld van geschetst; ook op schoonheid; ook op de liefde. Het idee van schoonheid moet zich natuurlijk meester maken van een belangrijke plaats, bij een spirituele geest zoals ik mij die heb voorgesteld. De harmonie, het evenwicht van lijnen, de euritmie bij het bewegen, lijken voor de dromer iets noodzakelijks, als plichten, niet alleen voor alle schepsels, maar ook voor hemzelf, de dromer, die in dat stadium van de crisis merkt dat hij toegerust is met een wonderbaarlijk vermogen om het onsterfelijke en universele ritme te begrijpen. En als het onze gedrevene ontbreekt aan eigen schoonheid, denk dan niet dat hij lang zal lijden door deze afgedwongen bekentenis, en ook niet dat hij zichzelf zal zien als een dissonant in de door zijn verbeelding geïmproviseerde wereld van harmonie en schoonheid. De sofismen van hasjiesj zijn talrijk en bewonderenswaardig, neigen doorgaans naar optimisme en een van de belangrijkste, meest doeltreffende is die het verlangen omzet naar iets werkelijks. Zo gaat het ongetwijfeld ook in menig geval in het gewone leven, maar met hoeveel meer vuur en verfijning hier! Hoe zou overigens iemand, die zo goed toegerust is om de harmonie te begrijpen, een soort priester van de Schoonheid, een uitzondering en smet kunnen zijn in zijn eigen theorie? Morele schoonheid en haar macht, bekoorlijkheid en haar verleidingen, welsprekendheid en haar heldendaden, al die ideeën duiken al snel op als correcties op een onbescheiden lelijkheid, vervolgens als troosters en ten slotte als volmaakte vleiers van een denkbeeldige gezag.

Wat de liefde betreft, heb ik gehoord dat heel wat mensen, gedreven door de nieuwsgierigheid van een schooljongen, zich op de hoogte proberen te stellen van het gebruik van hasjiesj, bij mensen die daarmee vertrouwd waren. Wat gebeurt er met die liefdesroes, die al zo machtig is in haar natuurlijke toestand, als die opgenomen wordt in die andere roes, als een zon in een zon? Dat is de vraag die opkomt in veel breinen, die ik de lanterfanters van de intelligentsia zou willen noemen. Als antwoord op die impliciete, onbetamelijke vraag, op dat gedeelte van de vraag die beter niet herhaald kan worden, wil ik de lezer verwijzen naar Plinius de Oudere, die op zo'n manier heeft geschreven over een deel van de eigenschappen van hennep, dat het vast een einde maakt aan de illusies die daarover gekoesterd worden. [2] Bovendien is bekend dat zwakte het meest voorkomende gevolg is van het misbruik dat mensen maken van hun zenuwen en stoffen die geëigend zijn om ze te prikkelen. Omdat het hier echter niet gaat om echte kracht, maar om emotie en gevoeligheid, verzoek ik gewoon de lezer te bedenken dat de verbeelding van een door hasjiesj bedwelmde nerveuze man, tot verbazingwekkende hoogten opgedreven kan worden, die evenmin te bepalen is als de grootst mogelijke windkracht van een orkaan, en dat het zijn zintuigen zo verfijnt, dat het bijna even moeilijk valt te beschrijven. Het is dus geoorloofd te geloven dat de alleronschuldigste lichte aai, bijvoorbeeld een handdruk, een honderdvoudige waarde kan hebben, door de toestand waarin ziel en zintuigen zich op dat moment bevinden, en dat ze misschien, en dan nog heel snel, gebracht kunnen worden tot de bezwijming, die door gewone stervelingen beschouwd wordt als het summum van geluk. Maar het staat buiten kijf dat hasjiesj in een verbeelding die zich vaak bezighoudt met liefdesperikelen, tedere herinneringen oproept, waaraan verdriet en ellende zelfs een nieuwe luister geven. Het staat eveneens vast dat zich in die opwinding een grote dosis zinnelijkheid mengt; en daarnaast is het niet onzinnig op te merken, - wat Foto van een Lingam voldoende zal zijn om wat dat betreft het immorele van hasjiesj vast te stellen - dat een Ismaëlitische sekte (de Assassijnen stammen af van de Ismaëlieten) in haar verering ver van  de onpartijdige Lingam afdwaalde, dat wil zeggen dat ze een absolute en exclusieve cultus van maakte van het vrouwelijke deel van dat symbool. Omdat ieder mens de hele geschiedenis vertegenwoordigt, is het niet meer dan normaal een obscene ketterij, een monsterachtige religie te zien ontstaan in een brein dat zich lafhartig overlevert aan de genade van een duivels verdovend middel en lacht om het verkwisten van zijn eigen vermogens.

Omdat wij in de hasjiesjroes een opmerkelijke welwillendheid hebben zien optreden, zelfs ten opzichte van onbekenden, een soort menslievendheid die eerder voortkomt uit medelijden dan uit liefde (hier vertoont zich de eerste kiem van de satanische geest, die zich op een uitzonderlijke manier zal ontwikkelen), maar tot de angst leidt om wie dan ook te kwetsen, kan men wel bedenken wat er terecht komt van bepaalde gevoelens, gewijd aan een geliefd persoon, die een belangrijke rol spelen of gespeeld hebben in het morele leven van de zieke. Cultus, verering, gebed en dromen van geluk schieten omhoog en lanceren zich met de eerzuchtige kracht en flonkering van vuurwerk; als buskruit en kleurige vuurpijlen verblinden ze en verdwijnen in de duisternis. Het is een soort gevoelsmatig koppeling, waarvoor de plooibare liefde van iemand die verslaafd in aan hasjiesj zich niet leent. Het verlangen naar bescherming, het gevoel van hartstochtelijk en toegewijd ouderschap, kunnen zich mengen met een laakbare zinnelijkheid, die de hasjiesj altijd zal verontschuldigen en vrijspreken. Het gaat nog verder. Stel dat begane misstappen in de ziel bittere sporen achterlaten, een echtgenoot of minnaar die (in zijn normale doen) slechts met verdriet een door stormen gekleurd verleden overziet; die bitterheid kan overgaan in mildheid; de behoefte aan vergeving maakt de verbeelding behendiger en smekender, en zelfs wroeging kan, in dit duivelse drama, dat slechts bestaat uit een enkele lange monoloog, werken als een opwekkend middel en met kracht de begeestering van het hart weer opstoken. Ja, wroeging! Vergiste ik me door te zeggen dat hasjiesj, voor een echt filosofisch mens, de indruk maakt van een volmaakt duivels instrument? Wroeging, dat merkwaardige bestanddeel van plezier, verdrinkt binnen de kortste keren in het heerlijke overdenken van die wroeging, in een soort wellustig analyseren; en die analyse gaat zo snel dat de mens, deze duivel van nature, om met de Swedenborgianen te spreken, niet in de gaten heeft hoe onvrijwillig die is, en hoezeer zij van seconde tot seconde de duivelse volmaaktheid nadert. Hij bewondert zijn wroeging en gaat er prat op, terwijl hij bezig is zijn vrijheid te verliezen.

Ziedaar dan mijn fictief personage, de geest naar mijn keuze, die die mate van vreugde en sereniteit heeft bereikt, waarop hij gedwongen wordt zichzelf te bewonderen. Elke tegenstrijdigheid verdwijnt, alle filosofische problemen worden helder, of lijken dat in ieder geval. Alles is stof tot genieten. De volheid van zijn feitelijke leven boezemt hem mateloze trots in. Een stem spreekt hem toe (helaas! het is zijn eigen stem) en zegt: "Je hebt nu het recht je verheven te voelen boven alle mensen; niemand weet en kan begrijpen wat je allemaal denkt en wat je allemaal voelt; ze zouden zelfs niet in staat zijn de welwillendheid te waarderen, die jij voor hen voelt. Je bent een door voorbijgangers miskende koning, die leeft in de eenzaamheid van zijn overtuiging: maar wat maakt het je uit? Bezit je niet die soevereine minachting, die de ziel zo goed maakt?"

Toch kunnen we aannemen dat van tijd tot tijd een bijtende herinnering dat geluk doorkruist en bederft. Een toespeling van buitenaf kan een verleden, waaraan je niet graag terugdenkt, weer tot leven wekken. Met hoeveel dwaze of slechte daden is het verleden niet gevuld, die deze koning der gedachten echt niet waardig zijn en de ideale waardigheid bezoedelen? Bedenk dat de hasjiesjgebruiker die met wroeging overladen hersenspinsels moedig tegemoet zal treden, en dat hij aan die afschuwelijke herinneringen zelfs nieuwe elementen van plezier en trots zal ontlenen. Zijn redenering zal zich als volgt ontwikkelen: als het eerste gevoel van verdriet voorbij is, zal hij nieuwsgierig die daad of dat gevoel analyseren, waarvan de herinnering zijn zelfverheerlijking op dat moment heeft verstoord, de motieven die hem toen zo hebben doen handelen, de omstandigheden waarin hij verkeerde, en als hij in die omstandigheden onvoldoende redenen ontdekt, om óf zijn zonde vrij te pleiten, óf op zijn minst te verzachten, denk dan niet dat hij zich overwonnen voelt! Ik sla zijn redenering gade, als de werking van een mechaniek onder een doorzichtige glazen plaat: "De belachelijke daad, laf of slecht, waarvan de herinnering mij even heeft verontrust, is volledig tegenstrijdig met mijn ware aard, mijn huidige aard, en juist de kracht waarmee ik die veroordeel, de zorgvuldigheid van een inquisiteur waarmee ik die analyseer en vonnis, vormen een bewijs voor mijn verheven en goddelijke aanleg voor deugdzaamheid. Hoeveel mensen zijn er te vinden in de wereld, die even bekwaam zijn om zichzelf te beoordelen en even streng in het veroordelen van zichzelf?" En hij veroordeelt zichzelf niet alleen, maar hij gaat er zelfs prat op. Nadat hij die afschuwelijke herinnering op die manier heeft op doen gaan in de beschouwing van de ideale deugdzaamheid, de ideale naastenliefde, de ideale genialiteit, geeft hij zich onschuldig over aan zijn triomfantelijke geestelijke orgie. Wij hebben gezien dat hij, door op een heiligschennende manier het sacrament van boetedoening na te bootsen, waarbij hij tegelijkertijd boetedoener en biechtvader is, zichzelf een gemakzuchtige absolutie heeft gegeven, of nog erger, dat hij aan zijn veroordeling nieuw voedsel heeft ontleend voor zijn trots. Nu trekt hij uit het overdenken van zijn dromen en plannen voor een deugdzaam leven, de conclusie dat hij daadwerkelijk aanleg heeft voor deugdzaamheid; de liefdevolle kracht waarmee hij dat hersenspinsel van de deugd omarmt, is in zijn ogen een afdoende en beslissend bewijs van de mannelijke kracht, die nodig is voor het tot stand brengen van zijn ideaal. Hij verwart droom en daad totaal, en terwijl zijn verbeelding, die steeds meer warmloopt voor het betoverende schouwspel van zijn gecorrigeerde en geïdealiseerde eigen aard, waarbij hij dat fascinerende beeld van zichzelf vervangt door zijn echte persoonlijkheid, zo arm aan wil en zo rijk aan ijdelheid, besluit hij met het uitvaardigen van zijn apotheose in van die keurige en eenvoudige woorden, die voor hem een hele wereld van afschuwelijke genietingen behelzen: "Ik ben de deugdzaamste van alle mensen!"

Doet je dat niet denken aan Jean-Jacques (vert.: Rousseau) die, - ook hij, - nadat hij niet zonder een bepaalde wellustigheid, ten overstaan van het universum zijn bekentenissen had afgelegd, dezelfde triomfkreet heeft durven slaken (het verschil is ten minste heel gering), met dezelfde oprechtheid en dezelfde overtuiging? Het enthousiasme waarmee hij de deugd bewonderde, de nerveuze vertedering waardoor zijn ogen zich met tranen vulden, bij het zien van een goede daad of bij de gedachte aan alle goede daden die hij had willen verrichten, was voldoende om hem in hoge mate het idee te geven van zijn morele waarde. Jean-Jacques verkeerde in een roes, zonder hasjiesj.

Moet ik nog verdergaan met het analyseren van die zegevierende monomanie? Moet ik uitleggen hoe mijn personage, onder de heerschappij van het vergif, van zichzelf binnen de kortste keren het middelpunt van het universum maakte? hoe hij de levende en overdreven belichaming werd van het gezegde dat 'hartstocht alles naar zich toe trekt?' Hij gelooft in zijn deugd en zijn genialiteit; weet je niet waar dat op uit draait? Alle hem omringende dingen zijn evenveel aanwijzingen, die in hem een wereld van gedachten oproepen, allemaal kleuriger, levendiger en verfijnder dan ooit en overdekt met een magisch vernis. "Die prachtige steden," zegt hij tegen zichzelf, "waarin prachtige gebouwen op regelmatige afstand zijn opgesteld, als in een decor, - die fraaie schepen heen en weer bewogen door het water op de ankerplaats in een nostalgische ledigheid, die er uitzien alsof ze onze gedachten kunnen vertalen: Wanneer vertrekken wij voor het geluk? - die musea die bulken van fraaie vormen en opwindende kleuren, - die bibliotheken waarin wetenschappelijke werken en dromen van de Muze zijn opeengehoopt, - die verzamelde apparaten die met een enkele stem spreken, - die betoverende vrouwen, nog verleidelijker door hun kunstige opschik en hun ingetogen blik, - al die dingen zijn gemaakt voor mij, voor mij, voor mij! De mensheid heeft voor mij gewerkt, is voor mij gemarteld en geofferd, - om te dienen als voedsel, als pabulum (vert.: Latijn: voedsel), voor mijn onstilbare honger naar emotie, kennis en schoonheid!" Ik sla nu wat over en vat het kort samen. Het zal niemand verbazen dat er een laatste, uiterste, gedachte opwelt in het brein van de dromer: "Ik ben God geworden!," dat een wilde, vurige kreet met zo'n geweld en kracht uit zijn borst opspringt dat, als de wil en het geloof van een bedwelmde een heilzame werking zouden kunnen hebben, die kreet de over de hemelse wegen verstrooide engelen naar beneden zou doen tuimelen: "Ik ben een God!" Maar al snel verandert die orkaan van trots in een stemming van kalme, stilzwijgende en bedaarde gelukzaligheid en het universele van de schepsels openbaart zich in al zijn kleurigheid en als het ware verlicht door een zwavelkleurige dageraad. En als er bij toeval de vage herinnering de ziel binnenglipt van die beklagenswaardige ongelukkige: is er niet ook nog een andere God? bedenk dan dat hij zich ook weer boven deze zal verheffen, dat hij hem zijn wil zal betwisten en zonder angst tegemoet zal treden. Wie was die Franse filosoof ook weer die, om de draak te steken met de moderne Duitse leerstelsels, zei: "Ik ben een God die slecht gegeten heeft?" Van die ironie zou een door hasjiesj verheven geest niets moeten hebben; hij zou rustig antwoorden: "Het kan best dat ik slecht gegeten heb, maar ik ben wel een God."

V

MORAAL

Maar de volgende dag! de verschrikkelijk volgende dag! alle lichaamsdelen verzwakt, moe, verslapte zenuwen, de tintelende zin om te huilen, de onmogelijkheid om gewoon weer aan het werk te gaan, laten je op een wrede manier zien dat je een verboden spel gespeeld hebt. De afschuwelijke natuur, ontdaan van haar feestlichting van de vorige dag, lijkt op de melancholieke restanten van een feest. Vooral op de wil, van alle vermogens de kostbaarste, wordt een aanslag gedaan. Er wordt gezegd, en dat is waarschijnlijk wel waar, dat die stof geen enkele lichamelijke aandoening veroorzaakt, in ieder geval geen ernstige. Maar kan men beweren dat iemand die niet in staat is tot handelen en alleen maar geschikt om te dromen, het echt goed maakt, zelfs als zijn ledematen in een goede conditie verkeren? Maar we weten voldoende over de menselijke natuur om te beseffen dat iemand die zich met een lepeltje pasta op stel en sprong al het goede van hemel en aarde kan verschaffen, met werken daar nooit het duizendste deel van zal bereiken. Stel je een Staat voor waarvan alle burgers zich met hasjiesj bedwelmen. Wat een burgers! wat een soldaten! wat een wetgevers! Zelfs in het Oosten, waar het gebruik zo wijdverbreid is, zijn er regeringen die de noodzaak hebben begrepen om het te verbieden. Het is de mens in feite verboden, op straffe van aftakeling en intellectuele dood, de basisvoorwaarden te verstoren van zijn bestaan en het evenwicht te verbreken tussen zijn vermogens en de situaties waarin ze zijn voorbestemd zich te bewegen, kortom, zijn bestemming te verstoren door die te vervangen door iets nieuws en rampzaligs. Laten we denken aan dat prachtige voorbeeld van Melmoth. [3] Zijn afschuwelijke lijden staat in wanverhouding met zijn wonderbaarlijke vermogens, die hij opeens kreeg door een pact met de duivel te sluiten, en met de omgeving waarin hij, als schepsel Gods, veroordeeld was zijn leven door te brengen. En geen een van de mensen die hij wilde overhalen, stemde erin toe zijn verschrikkelijk voorrecht van hem te kopen, tegen dezelfde voorwaarden. In feite verkoopt iedereen, die niet de voorwaarden van het leven aanvaart, zijn ziel. Het is niet moeilijk het verband te begrijpen, dat bestaat tussen de duivelse scheppingen van de dichter en levende wezens, die verslaafd zijn aan opwekkende middelen. De mens heeft God willen zijn, en zie, binnen de kortste keren valt hij, ten gevolge van een onbeheersbare morele wet, lager dan zijn echte natuur. Het is een ziel die zich met huid en haar verkoopt.

Balzac dacht zonder twijfel dat er voor de mens geen grotere schande, noch een heviger lijden bestaat dan het afstand doen van zijn wil. Ik heb hem een keer gezien, op een bijeenkomst waar het gespreksonderwerp de wonderbaarlijke effecten van hasjiesj was. Hij luisterde aandachtig en stelde vragen met een vermakelijke felheid. De mensen die hem kenden hadden het gevoel dat hij vast geïnteresseerd was. Maar het idee dat er voor hem gedacht werd, raakte hem hevig. Men bood hem wat dawamesk aan; hij bestudeerde het, rook eraan en gaf het terug zonder het aangeraakt te hebben. Het gevecht tussen zijn bijna kinderlijke nieuwsgierigheid en zijn weerzin tegen het zich daaraan onderwerpen, verried zich op zijn expressieve gezicht op een treffende manier. Zijn liefde voor waardigheid gaf voor hem de doorslag. Eigenlijk is het nauwelijks voorstelbaar dat de theoreticus van de wil, de geestelijke tweelingbroer van Louis Lambert (vert.: de hoofdpersoon uit de gelijknamige roman van Balzac), erin toe zou stemmen om ook maar een stukje van die kostbare substantie zijn neus voorbij te laten gaan.

Ondanks de bewonderenswaardige diensten die ether en chloroform hebben bewezen, lijkt me dat daaraan, vanuit het oogpunt van de spirituele filosofie, dezelfde morele smet kleeft als aan alle moderne uitvindingen, die zich erop richten de menselijke vrijheid en onmisbare pijn te verminderen. Ik hoorde, niet zonder een zekere bewondering, van een officier ooit het paradoxale verhaal over de wrede operatie, uitgevoerd bij een Franse generaal in El-Aghouet, waarbij hij ondanks de chloroform overleed. Die generaal was een heel dapper man, en zelfs nog iets meer, een van de mensen op wie van nature het woord ridderlijk toepasbaar was. "Het kwam niet," zo vertelde hij me, "omdat hij chloroform nodig had, maar door de blikken van het hele leger en de muziek van de regimenten. Anders zou hij misschien gered zijn!" De chirurg was het niet eens met die officier, maar de aalmoezenier zou die mening zonder twijfel bewonderd hebben.

Het is vast overbodig, na al die overwegingen, nog nadruk te leggen op het immorele karakter van hasjiesj. Als ik het vergelijk met zelfmoord, met een langzame zelfmoord, met behulp van een altijd bloedend en scherp wapen, zal geen enkel zinnig mens mij willen tegenspreken. Ook niet als ik het gelijkstel met tovenarij, met magie, die door het bewerken van de materie en geheime middelen, waarvan op geen enkele manier de bedrieglijkheid en evenmin de doeltreffendheid aangetoond kan worden, voor de mens verboden macht willen verwerven, verboden of alleen toegestaan aan degene die daartoe waardig bevonden wordt. Geen enkele filosoof zal mij die vergelijking kwalijk nemen. Als de kerk magie en tovenarij veroordeelt, dan is dat omdat zij ingaan tegen Gods bedoelingen, omdat ze het werk van de tijd tenietdoen en de vereisten van zuiverheid en zedelijkheid overbodig willen maken; en omdat de Kerk alleen de schatten, die verworven worden door het ijverig praktiseren van goede voornemens, als rechtmatig en waar beschouwt. Een speler die de manier heeft gevonden om altijd te winnen noemen wij een bedrieger, maar hoe moeten wij iemand noemen die voor een prikje geluk en genialiteit wil kopen? Het is juist het onfeilbare van het middel dat het immorele ervan vormt, zoals de zogenaamde onfeilbaarheid van magie daar haar helse stempel op drukt. Moet ik daar nog aan toevoegen dat hasjiesj, zoals alle solitaire geneugten, het individu nutteloos voor zijn medemensen en de maatschappij overbodig voor het individu maakt, omdat het het individu ertoe brengt onophoudelijk zichzelf te bewonderen en het dag in dag uit naar een schitterend afgrond drijft, waar het zijn Narcissusgelaat bewondert?

Maar nogmaals, wat als de mens, ten koste van zijn waardigheid, oprechtheid en vrije wil aan hasjiesj geestelijk grote voordelen kan ontlenen, door daar een soort denkmachine van te maken, een productief instrument? Dat is een vraag die ik vaak heb horen stellen en waar ik een antwoord op ga geven. Zoals ik al uitvoerig uiteengezet heb, onthult hasjiesj op de eerste plaats voor het individu niets anders dan het individu zelf. Weliswaar wordt dat individu bij wijze van spreken tot de derde macht verheven en tot het uiterste gedreven, maar het staat evenzeer vast dat de herinnering aan die indrukken die de orgie overleeft, de hoop dat die nut kunnen hebben, op het eerste gezicht niet geheel van rede ontbloot lijkt. Maar ik vraag u wel te bedenken dat de gedachten, waarmee zij denken zozeer hun voordeel te kunnen doen, in werkelijkheid helemaal niet zo fraai zijn als ze lijken, in hun tijdelijke omhulling en bedekt met magisch klatergoud. Ze hebben meer van de aarde dan van de hemel en danken een groot deel van hun schoonheid aan nerveuze opwinding, aan de begerigheid waarmee de geest zich op hen werpt. Op de tweede plaats is die hoop een vicieuze cirkel: als wij een moment aannemen dat hasjiesj geniaal of op zijn minst genialer maakt, dan vergeten zij dat het in de aard van hasjiesj ligt dat het de wil afzwakt, en dat het aan de ene kant geeft wat het aan de andere kant neemt, dat wil zeggen de verbeelding, zonder de mogelijkheid daar voordeel mee te doen. Tot slot dient gedacht worden, - aangenomen dat iemand slim en sterk genoeg is om zich te onttrekken aan dat alternatief, - aan een ander, noodlottig en vreselijk gevaar, dat eigen is aan alle gewoonten. Allemaal veranderen ze binnen de kortste keren in noodzakelijkheden. Iemand die om te kunnen denken zijn toevlucht neemt tot een vergif, kan binnen afzienbare tijd niet meer denken zonder vergif. Stel je het afschuwelijke lot voor van iemand, wiens verlamde verbeelding niet meer kan functioneren zonder hulp van hasjiesj of opium?

In filosofische geschriften moet de menselijke geest, in navolging van de baan van de sterren, een kromme doorlopen die hem terugvoert naar zijn vertrekpunt. Conclusie: dat is het sluiten van een cirkel. In het begin heb ik het gehad over die wonderbaarlijke toestand, waarin de menselijke geest soms door een speciale genade terechtkomt; ik heb verteld dat die er onophoudelijk naar streeft zijn hoop nieuw leven in te blazen en zich te verheffen naar het oneindige, dat hij in alle landen en alle tijden een razend verlangen toonde naar alle, zelfs gevaarlijke stoffen, die door de persoonlijkheid in extase te brengen, kortstondig voor zijn ogen dat gelegenheidsparadijs konden oproepen, het doel van al zijn verlangens, en ten slotte dat de vermetele geest die, zonder het te weten, naar de hel wordt gedreven, op die manier blijk gaf van zijn oorspronkelijke grootsheid. Maar de mens is niet zo verstoken, zo ontdaan van eerlijke middelen om de hemel te verwerven, dat hij gedwongen zou zijn farmacie en tovenarij te hulp te roepen; hij hoeft niet zijn ziel te verkopen om de bedwelmende liefkozingen en genegenheid van schone maagden in het paradijs te kunnen betalen. Wat is dat voor paradijs dat gekocht wordt ten koste van het eeuwige heil? Ik stel me een man voor (laten we zeggen, een brahmaan, een dichter of een christelijke filosoof) die terechtgekomen is op de steile spirituele Olympus; omringd door de Muzen van Rafaël of Mantegna, om hem soelaas te bieden voor zijn lange vasten en niet aflatende gebeden. Zij rijgen de sierlijkste dansen aaneen en slaan hem gade met hun lieflijke ogen en stralendste glimlach. De goddelijke Apollo, de meester van alle wijsheid (die van Francaville, Albrecht Dürer, Goltzius of welke andere dan ook. Maakt het wat uit? is er niet een Apollo voor ieder die het verdient?), streelt met zijn strijkstok zijn trillende snaren. Onder hem, aan de voet van de berg, in de struiken en modder, maakt de mensenmassa, de bende slaven, grimassen van vreugde en stoot gebrul uit, dat ontlokt wordt door het bijtende gif; en de bedroefde dichter zegt tegen zichzelf: "Die ongelukkigen, die niet gevast, niet gebeden en verlossing door werken geweigerd hebben, vragen de zwarte magie middelen om hen in één klap te verheffen tot een bovennatuurlijk bestaan. De magie bedriegt hen en ontsteekt voor hen een vals geluk en een dwaallicht; terwijl wij, dichters en filosofen, onze ziel vernieuwd hebben door niet aflatende arbeid en beschouwing en door het onafgebroken oefenen van onze wil en de bestendige verhevenheid van onze bedoelingen, hebben wij ten dienste van onszelf een tuin van ware schoonheid aangelegd. Vertrouwend op het woord dat zegt dat geloof bergen verzet, hebben wij het enige wonder verricht waarvoor God ons vergunning gaf! "


NOTEN

 

[1] Herodotus (485 - 425. v. C.) Historiën, boek IV, [75] Wanneer nu de Skythen het zaad van die hennep genomen hebben, kruipen ze onder hun vilten tenten, en werpen vervolgens dat zaad op de door het vuur gloeiend hete stenen; dat erop geworpen zaad gaat roken en verspreidt zo'n damp, dat geen enkel Grieks dampbad er tegenop kan. De Skythen jubelen van verrukking over die damp en dat neemt bij hen de plaats van een bad in, want ze wassen hun lichaam helemaal niet met water. Hun vrouwen wrijven stukken hout van de ceder en cipres en wierookplant langs een ruwe steen en gieten daar water bij en bedekken vervolgens hun gehele lichaam en ook hun gezicht met die dikke houtpap en daarvan krijgen ze niet alleen een heerlijke geur, maar ook worden ze, als ze de volgende dag die laag eraf halen, schoon en glanzend. (Herodotus Historiën, vert. Onno Damsté ISBN 90 169 4249 4)
 

[2] Plinius de Oudere (23 - 79 n. C.) Historia Naturalis, boek 20, hfdst. 97. (23.) - Hennep: Negen Remedies -Hennep groeide oorspronkelijk in wouden, waar het aangetroffen wordt met donkerdere en ruwere bladeren dan de andere soorten. - Er wordt verteld dat hennepzaad mannen impotent maakt: het sap van die zaden verwijderd wormen uit het oor, of elk ander insect dat daarin is binnengedrongen, hoewel dat wel hoofdpijn veroorzaakt. Er wordt gezegd dat de kracht van hennep zo groot is, dat een aftreksel ervan water doet stollen. Daarom zal het, als het met water wordt ingenomen, zwakte bij lastdieren bestrijden. Een afkooksel van de wortel in water, verslapt verkrampingen van de gewrichten en geneest jicht en soortgelijke ziekten. Onbewerkt wordt het op brandwonden toegepast, maar het moet vaak gewisseld worden, om het niet uit te laten drogen.


[3] Melmoth de Zwerver is een in 1820 gepubliceerde gothic-roman, geschreven door Charles Robert Maturin (oom van Jane Wilde, de moeder van Oscar Wilde). De hoofdpersoon is Melmoth (een soort Wandelende Jood), een geleerde die zijn ziel aan de duivel verkoopt, in ruil voor 150 jaar extra leven. De rest van die tijd besteed hij aan het zoeken van iemand die het pact van hem over wil nemen.


OPMERKING: het volgende is een uitgebreide bespreking van het in 1821 verschenen boek van Thomas de Quincey's Confessions of an English opium-eater: being an extract from the life of a scholar, waarin de Quincey uitgebreid zijn verslaving aan opium beschrijft en de manier waarop hij daarvan afkwam.

UN

MANGEUR D'OPIUM


I

PRéCAUTIONS ORATOIRES

"ô juste, subtil et puissant opium! Toi qui, au cœur du pauvre comme du riche, pour les blessures qui ne se cicatriseront jamais et pour les angoisses qui induisent l'esprit en rébellion, apportes un baume adoucissant; éloquent opium! toi qui, par ta puissante rhétorique, désarmes les résolutions de la rage, et qui, pour une nuit, rends à l'homme coupable les espérances de sa jeunesse et ses anciennes mains pures de sang; qui, à l'homme orgueilleux, donnes un oubli passager

Des torts non redressés et des insultes non vengées;


qui cites les faux témoins au tribunal des rêves, pour le triomphe de l'innocence immolée; qui confonds le parjure; qui annules les sentences des juges iniques; - tu bâtis sur le sein des ténèbres, avec les matériaux imaginaires du cerveau, avec un art plus profond que celui de Phidias et de Praxitèle, des cités et des temples qui dépassent en splendeur Babylone et Hékatompylos; et du chaos d'un sommeil plein de songes tu évoques à la lumière du soleil les visages des beautés depuis longtemps ensevelies, et les physionomies familières et bénies, nettoyées des outrages de la tombe. Toi seul, tu donnes à l'homme ces trésors, et tu possèdes les clefs du paradis, ô juste, subtil et puissant opium!" - Mais, avant que l'auteur ait trouvé l'audace de pousser, en l'honneur de son cher opium, ce cri violent comme la reconnaissance de l'amour, que de ruses, que de précautions oratoires! D'abord, c'est l'allégation éternelle de ceux qui ont à faire des aveux compromettants, presque décidés cependant à s'y complaire:

"Grâce à l'application que j'y ai mise, j'ai la confiance que ces mémoires ne seront pas simplement intéressants, mais aussi, et à un degré considérable, utiles et instructifs. C'est positivement dans cette espérance que je les ai rédigés par écrit, et ce sera mon excuse pour avoir rompu cette délicate et honorable réserve, qui empêche la plupart d'entre nous de faire une exhibition publique de nos propres erreurs et infirmités. Rien, il est vrai, n'est plus propre à révolter le sens anglais, que le spectacle d'un être humain, imposant à notre attention ses cicatrices et ses ulcères moraux et arrachant cette pudique draperie dont le temps ou l'indulgence pour la fragilité humaine avait consenti à les revêtir."

En effet, ajoute-t-il, généralement le crime et la misère reculent loin du regard public, et même dans le cimetière, ils s'écartent de la population commune, comme s'ils abdiquaient humblement tout droit à la camaraderie avec la grande famille humaine. Mais, dans le cas du Mangeur d'opium, il n'y a pas crime, il n'y a que faiblesse, et encore faiblesse si facile à excuser! ainsi qu'il le prouvera dans une biographie préliminaire; ensuite le bénéfice résultant pour autrui des notes d'une expérience achetée à un prix si lourd peut compenser largement la violence faite à la pudeur morale et créer une exception légitime.

Dans cette adresse au lecteur nous trouvons quelques renseignements sur le peuple mystérieux des mangeurs d'opium, cette nation contemplative perdue au sein de la nation active. Ils sont nombreux, et plus qu'on ne le croit. Ce sont des professeurs, ce sont des philosophes, un lord placé dans la plus haute situation, un sous-secrétaire d'état; si des cas aussi nombreux, pris dans la haute classe de la société, sont venus, sans avoir été cherchés, à la connaissance d'un seul individu, quelle statistique effroyable ne pourrait-on pas établir sur la population totale de l'Angleterre! Trois pharmaciens de Londres, dans des quartiers pourtant reculés, affirment (en 1821) que le nombre des amateurs d'opium est immense, et que la difficulté de distinguer les personnes qui en ont fait une sorte d'hygiène de celles qui veulent s'en procurer dans un but coupable est pour eux une source d'embarras quotidiens. Mais l'opium est descendu visiter les limbes de la société, et à Manchester, dans l'après-midi du samedi, les comptoirs des droguistes sont couverts de pilules préparées en prévision des demandes du soir. Pour les ouvriers des manufactures l'opium est une volupté économique; car l'abaissement des salaires peut faire de l'ale et des spiritueux une orgie coûteuse. Mais ne croyez pas, quand le salaire remontera, que l'ouvrier anglais abandonne l'opium pour retourner aux grossières joies de l'alcool. La fascination est opérée; la volonté est domptée; le souvenir de la jouissance exercera son éternelle tyrannie.

Si des natures grossières et abêties par un travail journalier et sans charme peuvent trouver dans l'opium de vastes consolations, quel en sera donc l'effet sur un esprit subtil et lettré, sur une imagination ardente et cultivée, surtout si elle a été prématurément labourée par la fertilisante douleur, - sur un cerveau marqué par la rêverie fatale, touched with pensiveness, pour me servir de l'étonnante expression de mon auteur? Tel est le sujet du merveilleux livre que je déroulerai comme une tapisserie fantastique sous les yeux du lecteur. J'abrégerai sans doute beaucoup; De Quincey est essentiellement digressif; l'expression humourist peut lui être appliquée plus convenablement qu'à tout autre; il compare, en un endroit, sa pensée à un thyrse, simple bâton qui tire toute sa physionomie et tout son charme du feuillage compliqué qui l'enveloppe. Pour que le lecteur ne perde rien des tableaux émouvants qui composent la substance de son volume, l'espace dont je dispose étant restreint, je serai obligé, à mon grand regret, de supprimer bien des hors-d'œuvre très-amusants, bien des dissertations exquises, qui n'ont pas directement trait à l'opium, mais ont simplement pour but d'illustrer le caractère du mangeur d'opium. Cependant le livre est assez vigoureux pour se faire deviner, même sous cette enveloppe succincte, même à l'état de simple extrait.

L'ouvrage (Confessions of an English opium-eater, being an extract from the life of a scholar) est divisé en deux parties: l'une, Confessions; l'autre, son complément, Suspiria de profundis. Chacune se partage en différentes subdivisions, dont j'omettrai quelques-unes, qui sont comme des corollaires ou des appendices. La division de la première partie est parfaitement simple et logique, naissant du sujet lui-même: Confessions préliminaires; Voluptés de l'opium; Tortures de l'opium. Les Confessions préliminaires, sur lesquelles j'ai à m'étendre un peu longuement, ont un but facile à deviner. Il faut que le personnage soit connu, qu'il se fasse aimer, apprécier du lecteur. L'auteur, qui a entrepris d'intéresser vigoureusement l'attention avec un sujet en apparence aussi monotone que la description d'une ivresse, tient vivement à montrer jusqu'à quel point il est excusable; il veut créer pour   ]sa personne une sympathie dont profitera tout l'ouvrage. Enfin, et ceci est très-important, le récit de certains accidents, vulgaires peut-être en eux-mêmes, mais graves et sérieux en raison de la sensibilité de celui qui les a supportés, devient, pour ainsi dire, la clef des sensations et des visions extraordinaires qui assiégeront plus tard son cerveau. Maint vieillard, penché sur une table de cabaret, se revoit lui-même vivant dans un entourage disparu; son ivresse est faite de sa jeunesse évanouie. De même, les événements racontés dans les Confessions usurperont une part importante dans les visions postérieures. Ils ressusciteront comme ces rêves qui ne sont que les souvenirs déformés ou transfigurés des obsessions d'une journée laborieuse.

II

CONFESSIONS PRéLIMINAIRES

Non, ce ne fut pas pour la recherche d'une volupté coupable et paresseuse qu'il commença à user de l'opium, mais simplement pour adoucir les tortures d'estomac nées d'une habitude cruelle de la faim. Ces angoisses de la famine datent de sa première jeunesse, et c'est à l'âge de vingt-huit ans que le mal et le remède font leur première apparition dans sa vie, après une période assez longue de bonheur, de sécurité et de bien-être. Dans quelles circonstances se produisirent ces angoisses fatales, c'est ce qu'on va voir.

Le futur mangeur d'opium avait sept ans quand son père mourut, le laissant à des tuteurs qui lui firent faire sa première éducation dans plusieurs écoles. De très-bonne heure il se distingua par ses aptitudes littéraires, particulièrement par une connaissance prématurée de la langue grecque. à treize ans, il écrivait en grec; à quinze, il pouvait non-seulement composer des vers grecs en mètres lyriques, mais même converser en grec abondamment et sans embarras, faculté qu'il devait à une habitude journalière d'improviser en grec   ]une traduction des journaux anglais. La nécessité de trouver dans sa mémoire et son imagination une foule de périphrases pour exprimer par une langue morte des idées et des images absolument modernes, avait créé pour lui un dictionnaire toujours prêt, bien autrement complexe et étendu que celui qui résulte de la vulgaire patience des thèmes purement littéraires. " Ce garçon-là, disait un de ses maîtres en le désignant à un étranger, pourrait haranguer une foule athénienne beaucoup mieux que vous ou moi une foule anglaise. " Malheureusement notre helléniste précoce fut enlevé à cet excellent maître; et, après avoir passé par les mains d'un grossier pédagogue tremblant toujours que l'enfant ne se fit le redresseur de son ignorance, il fut remis aux soins d'un bon et solide professeur, qui, lui aussi, péchait par le manque d'élégance et ne rappelait en rien l'ardente et étincelante érudition du premier. Mauvaise chose, qu'un enfant puisse juger ses maîtres et se placer au-dessus d'eux. On traduisait Sophocle, et, avant l'ouverture de la classe, le zélé professeur, l'archididascalus, se préparait avec une grammaire et un lexique à la lecture des chœurs, purgeant à l'avance sa leçon de toutes les hésitations et de toutes les difficultés. Cependant le jeune homme (il touchait à ses dix-sept ans) brûlait d'aller à l'Université, et c'était en vain qu'il tourmentait ses tuteurs à ce sujet. L'un d'eux, homme bon et raisonnable, vivait fort loin. sur les trois autres, deux avaient remis toute leur autorité entre les mains du quatrième; et celui-là   ]nous est dépeint comme le mentor le plus entêté du monde et le plus amoureux de sa propre volonté. Notre aventureux jeune homme prend un grand parti; il fuira l'école. Il écrit à une charmante et excellente femme, une amie de famille sans doute, qui l'a tenu enfant sur ses genoux, pour lui demander cinq guinées. Une réponse pleine de grâce maternelle arrive bientôt, avec le double de la somme demandée. sa bourse d'écolier contenait encore deux guinées, et douze guinées représentent une fortune infinie pour un enfant qui ne connaît pas les nécessités journalières de la vie. Il ne s'agit plus que d'exécuter la faite. Le morceau suivant est un de ceux que je ne peux pas me résigner à abréger. Il est bon d'ailleurs que le lecteur puisse de temps en temps goûter par lui-même la manière pénétrante et féminine de l'auteur.

"Le docteur Johnson fait une observation fort juste (et pleine de sentiment, ce que malheureusement on ne peut pas dire de toutes ses observations), c'est que nous ne faisons jamais sciemment pour la dernière fois, sans une tristesse au cœur, ce que nous avons depuis longtemps accoutumance de faire. Je sentis profondément cette vérité, quand j'en vins à quitter un lieu que je n'aimais pas, et où je n'avais pas été heureux. Le soir qui précéda le jour où je devais le fuir pour jamais, j'entendis avec tristesse résonner dans la vieille et haute salle de la classe la prière du soir; car je l'entendais pour la dernière fois; et la nuit venue, quand on fit l'appel, mon nom ayant été,   ]comme d'habitude, appelé le premier, je m'avançai, et, passant devant le principal qui était présent, je le saluai; je. le regardais curieusement au visage, et je pensais en moi même: Il est vieux et infirme, et je ne le verrai plus en ce monde! J'avais raison, car je ne l'ai pas revu et je ne le reverrai jamais. Il me regarda complaisamment, avec un bon sourire, me rendit mon salut, ou plutôt mon adieu, et nous nous quittâmes, sans qu'il s'en doutât, pour toujours. Je ne pouvais pas éprouver un profond respect pour son intelligence; mais il s'était toujours montré bon pour moi; il m'avait accordé maintes faveurs, et je souffrais à la pensée de la mortification que j'allais lui infliger.

"Le matin arriva, où je devais me lancer sur la mer du monde, matin d'où toute ma vie subséquente a pris, en grande partie, sa couleur. Je logeais dans la maison du principal, et j'avais obtenu, dès mon arrivée, la faveur d'une chambre particulière, qui me servait également de chambre à coucher et de cabinet de travail. à trois heures et demie, je me levai, et je considérai avec une profonde émotion les anciennes tours de..., parées des premières lueurs, et qui commençaient à s'empourprer de l'éclat radieux d'une matinée de juin sans nuages. J'étais ferme et inébranlable dans mon dessein, mais troublé cependant par une appréhension vague d'embarras et de dangers incertains; et si j'avais pu prévoir la tempête, la véritable grêle d'affliction qui devait bientôt s'abattre sur moi, j'eusse été à bon droit bien autrement agité. La paix profonde   ]du matin faisait avec ce trouble un contraste attendrissant et lui servait presque de médecine. Le silence était plus profond qu'à minuit; et pour moi le silence d'un matin d'été est plus touchant que tout autre silence, parce que la lumière, quoique large et forte, comme celle de midi dans les autres saisons de l'année, semble différer du jour parfait surtout en ceci que l'homme n'est pas encore dehors; et ainsi la paix de la nature et des innocentes créatures de Dieu semble profonde et assurée, tant que la présence de l'homme, avec son esprit inquiet et instable, n'en viendra pas troubler la sainteté. Je m'habillai, je pris mon chapeau et mes gants, et je m'attardai quelque temps dans ma chambre. Depuis un an et demi, cette chambre avait été la citadelle de ma pensée; là, j'avais lu et étudié pendant les longues heures de la nuit; et, bien qu'à dire vrai, pendant la dernière partie de cette période, moi qui étais fait pour l'amour et les affections douces, j'eusse perdu ma gaieté et mon bonheur dans la lutte fiévreuse que j'avais soutenue contre mon tuteur, d'un autre côté cependant, un garçon comme moi, amoureux des livres, adonné aux recherches de l'esprit, ne pouvait pas n'avoir pas joui de quelques bonnes heures, au milieu même de son découragement. Je pleurais en regardant autour de moi le fauteuil, la cheminée, la table à écrire, et autres objets familiers que j'étais trop sûr de ne pas revoir. Depuis lors jusqu'à l'heure où je trace ces lignes dix-huit années se sont écoulées, et cependant, en ce moment même, je   ]vois distinctement, comme si cela datait d'hier, le contour et l'expression de l'objet sur lequel je fixais un regard d'adieu; c'était un portrait de la séduisante..., qui était suspendu au-dessus de la cheminée, et dont les yeux et la bouche étaient si beaux, et toute la physionomie si radieuse de bonté et de divine sérénité, que j'avais mille fois laissé tomber ma plume ou mon livre pour demander des consolations à son image, comme un dévot à son saint patron. Pendant que je m'oubliais à la contempler, la voix profonde de l'horloge proclama qu'il était quatre heures. Je me haussai jusqu'au portrait, je le baisai, et puis je sortis doucement et je refermai la porte pour toujours!

"Les occasions de rire et de larmes s'entrelacent et se mêlent si bien dans cette vie, que je ne puis sans sourire me rappeler un incident qui se produisit alors et faillit faire obstacle à l'exécution immédiate de mon plan. J'avais une malle d'un poids énorme; car, outre mes habits, elle contenait presque toute ma bibliothèque. La difficulté était de la faire transporter chez un voiturier. Ma chambre était située à une hauteur aérienne, et ce qu'il y avait de pis, c'est que l'escalier qui conduisait à cet angle du bâtiment aboutissait à un corridor passant devant la porte de la chambre du principal. J'étais adoré de tous les domestiques, et, sachant que chacun d'eux s'empresserait à me servir secrètement, je confiai mon embarras à un valet de   ]chambre du principal. Il jura qu'il ferait tout ce que je voudrais; et quand le moment fut venu, il monta l'escalier pour emporter la malle. Je craignais fort que cela ne fût au-dessus des forces d'un seul homme; mais ce groom était un gaillard doué

D'épaules atlastiques, faites pour supporter

Le poids des plus puissantes monarchies,


et il avait un dos aussi vaste que les plaines de Salisbury. Il s'entêta donc à transporter la malle à lui seul, pendant que j'attendais au bas du dernier étage, plein d'anxiété. Durant quelque temps, je l'entendis qui descendait d'un pas ferme et lent; mais malheureusement, par suite de son inquiétude, comme il se rapprochait de l'endroit dangereux, à quelques pas du corridor son pied glissa, et le puissant fardeau, tombant de ses épaules, acquit une telle vitesse de descente à chaque marche de l'escalier qu'en arrivant au bas il roula, ou plutôt bondit tout droit, avec le vacarme de vingt démons, contre la porte de la chambre à coucher de l'archididascalus. Ma première idée fut que tout était perdu et que ma seule chance pour exécuter une retraite était de sacrifier mon bagage. Néanmoins un moment de réflexion me décida à attendre la fin de l'aventure. Le groom était dans une frayeur horrible pour son propre compte et pour le mien; mais, en dépit de tout cela, le sentiment du comique s'était, dans ce malheureux contretemps, si irrésistiblement emparé de son esprit, qu'il éclata de   ]rire, - mais d'un rire prolongé, étourdissant, à toute volée, qui aurait réveillé les Sept-Donnants. Aux sons de cette musique de gaieté, qui résonnait aux oreilles mêmes de l'autorité insultée, je ne pus m'empêcher de joindre la mienne, non pas tant à cause de la malheureuse étourderie de la malle, qu'à cause de l'effet nerveux produit sur le groom. Nous nous attendions tous les deux, très-naturellement, à voir le docteur s'élancer hors de sa chambre; car généralement, s'il entendait remuer une souris, il bondissait comme un mâtin hors de sa niche. Chose singulière, en cette occasion, quand nos éclats de rire eurent cessé, aucun bruit, pas même un frôlement, ne se fit entendre dans la chambre. Le docteur était affligé d'une infirmité douloureuse, qui le tenait quelquefois éveillé, mais qui peut-être, quand il parvenait à s'assoupir, le faisait dormir plus profondément. Encouragé par ce silence, le groom rechargea son fardeau sur ses épaules et effectua le reste de sa descente sans accident. J'attendis jusqu'à ce que j'eusse vu la malle placée sur une brouette, et en route pour la voiture. Alors, sans autre guide que la Providence, je partis à pied, emportant sous mon bras un petit paquet avec quelques objets de toilette, un poëte anglais favori dans une poche, et dans l'autre un petit volume in-douze contenant environ neuf pièces d'Euripide. "

Notre écolier avait caressé l'idée de se diriger vers le Westmoreland; mais un accident qu'il ne nous explique pas changea son itinéraire et le jeta dans les   ]Galles du Nord. Après avoir erré quelque temps dans le Denbighshire, le Merionethshire et le Caemarvonshire, il s'installa dans une petite maison fort propre, à B...; mais il en fut bientôt rejeté par un incident où son jeune orgueil se trouva froissé de la manière la plus comique. son hôtesse avait servi chez un évêque, soit comme gouvernante, soit comme bonne d'enfants. La superbe énorme du clergé anglais s'infiltre généralement non-seulement dans les enfants des dignitaires, mais même dans leurs serviteurs. Dans une petite ville comme B..., avoir vécu dans la famille d'un évêque suffisait évidemment pour conférer une sorte de distinction; de sorte que la bonne dame n'avait sans cesse à la bouche que des phrases comme: " Mylord faisait ceci, mylord faisait cela; mylord était un homme indispensable au Parlement, indispensable à Oxford... " Peut-être trouva-t-elle que le jeune homme n'écoutait pas ses discours avec assez de révérence. Un jour elle était allée rendre ses devoirs à l'évêque et à sa famille, et celui-ci l'avait questionnée sur ses petites affaires. Apprenant qu'elle avait loué son appartement, le digne prélat avait pris soin de lui recommander d'être fort difficile sur le choix de ses locataires: " Betty, dit-il, rappelez-vous bien que cet endroit est placé sur la grande route qui mène à la capitale, de sorte qu'il doit vraisemblablement servir d'étape à une foule d'escrocs irlandais qui fuient leurs créanciers d'Angleterre, et d'escrocs anglais qui ont laissé des dettes dans l'île de Man. " Et la bonne dame, en racontant   ]orgueilleusement son entrevue avec l'évêque, ne manqua pas d'ajouter sa réponse: " Oh! mylord, je ne crois vraiment pas que ce gentleman soit un escroc, parce que..." - "Vous ne pensez pas que je sois un escroc! répond le jeune écolier exaspéré; désormais je vous épargnerai la peine de penser à de pareilles choses. " Et il s'apprête à partir. La pauvre hôtesse avait bien envie de mettre les pouces; mais, la colère ayant inspiré à celui-ci quelques termes peu respectueux à l'endroit de l'évêque, toute réconciliation devint impossible. "J'étais, dit-il, véritablement indigné de cette facilité de l'évêque à calomnier une personne qu'il n'avait jamais vue, et j'eus envie de lui faire savoir là-dessus ma pensée en grec, ce qui, tout en fournissant une présomption en faveur de mon honnêteté, aurait en même temps (du moins je l'espérais) fait un devoir à l'évêque de me répondre dans la même langue: auquel cas je ne doutais pas qu'il devînt manifeste que si je n'étais pas aussi riche que sa seigneurie, j'étais un bien meilleur helléniste. Des pensées plus saines chassèrent ce projet enfantin... "

Sa vie errante recommence; mais d'auberge en auberge il se trouve rapidement dépouillé de son argent. Pendant une quinzaine de jours il est réduit à se contenter d'un seul plat par jour. L'exercice et l'air des montagnes, qui agissent vigoureusement sur un jeune estomac, lui rendent ce maigre régime fort douloureux; car ce repas unique est fait de thé ou de café. Enfin le thé et le café deviennent un luxe impossible,   ]et durant tout son séjour dans le pays de Galles il subsiste uniquement de mûres et de baies d'églantier. De temps à autre une bonne hospitalité coupe, comme une fête, ce régime d'anachorète, et cette hospitalité, il la paye généralement par de petits services d'écrivain public. Il remplit l'office de secrétaire pour les paysans qui ont des parents à Londres ou à Liverpool. Plus souvent ce sont des lettres d'amour que les filles qui ont été servantes, soit à Shrewsbury, soit dans toute autre ville sur la côte d'Angleterre, le chargent de rédiger pour les amoureux qu'elles y ont laissés. Il y a même un épisode de ce genre qui a un caractère touchant. Dans une partie reculée du Merionethshire, à Llan-y-stindwr, il loge pendant un peu plus de trois jours chez des jeunes gens qui le traitent avec une cordialité charmante; quatre sœurs et trois frères, tous parlant anglais, et doués d'une élégance et d'une beauté natives tout à fait singulières. Il rédige une lettre pour un des frères, qui, ayant servi sur un navire de guerre, veut réclamer ses parts de prise, et plus secrètement, deux lettres d'amour pour deux des sœurs. Ces naïves créatures, par leur candeur, leur distinction naturelle, et leurs pudiques rougeurs, quand elles dictent leurs instructions, font songer aux grâces limpides et délicates des keepsakes. Il s'acquitte si bien de son devoir que les blanches filles sont tout émerveillées qu'il ait su concilier les exigences de leur orgueilleuse pudeur avec leur envie secrète de dire les choses les plus aimables. Mais un matin il remarque   ]un embarras singulier, presque une affliction; c'est que les vieux parents reviennent, gens grognons et austères qui s'étaient absentés pour assister à un meeting annuel de méthodistes à Caernarvon. à toutes les phrases que le jeune homme leur adresse, il n'obtient pas d'autre réponse que: "Dym Sassenach " (no English). "Malgré tout ce que les jeunes gens pouvaient dire en ma faveur, je compris aisément que mes talents pour écrire des lettres d'amour seraient auprès de ces graves méthodistes sexagénaires une aussi pauvre recommandation que mes vers saphiques ou alcaïques." Et de peur que la gracieuse hospitalité offerte par la jeunesse ne se transforme dans la main de ces rudes vieillards en une cruelle charité, il reprend son singulier pèlerinage.

L'auteur ne nous dit pas par quels moyens ingénieux il réussit, malgré sa misère, à se transporter à Londres. Mais ici la misère, d'âpre qu'elle était, devient positivement terrible, presque une agonie journalière. Qu'on se figure seize semaines de tortures causées par une faim permanente, à peine soulagée par quelques bribes de pain subtilement dérobées à la table d'un homme dont nous aurons à parler tout à l'heure; deux mois passés à la belle étoile; et enfin le sommeil corrompu par des angoisses et des soubresauts intermittents. Certes son équipée d'écolier lui coûtait cher. Quand la saison inclémente arriva comme pour augmenter ces souffrances qui semblaient ne pouvoir s'aggraver, il eut le bonheur de trouver un abri, mais quel abri!   ]L'homme au déjeuner de qui il assistait et à qui il dérobait quelques croûtes de pain (celui-ci le croyait malade et ignorait qu'il fût absolument dénué de tout) lui permit de coucher dans une vaste maison inoccupée dont il était locataire. En fait de meubles, rien qu'une table et quelques chaises; un désert poudreux, plein de rats. Au milieu de cette désolation habitait cependant une pauvre petite fille, non pas idiote, mais plus que simple, non pas jolie certes, et âgée d'une dizaine d'années, à moins toutefois que la faim dont elle était rongée n'eût vieilli prématurément son visage. était-ce simplement une servante ou une fille naturelle de l'homme en question, l'auteur ne l'a jamais su. Cette pauvre abandonnée fut bien heureuse quand elle apprit qu'elle aurait désormais un compagnon pour les noires heures de la nuit. La maison était vaste, et l'absence de meubles et de tapisseries la rendait plus sonore; le fourmillement des rats emplissait de bruit les salles et l'escalier. à travers les douleurs physiques du froid et de la faim, la malheureuse petite avait su se créer un mal imaginaire: elle avait peur des revenants. Le jeune homme lui promit de la protéger contre eux, et, ajoute-t-il assez drôlement, " c'était tout le secours que je pouvais lui offrir." Ces deux pauvres êtres, maigres, affamés, frissonnants, couchaient sur le plancher avec des liasses de papiers de procédure pour oreiller, sans autre couverture qu'un vieux manteau de cavalier. Plus tard cependant, ils découvrirent dans le grenier   ]une vieille housse de canapé, un petit morceau de tapis et quelques autres nippes qui leur firent un peu plus de chaleur. La pauvre enfant se serrait contre lui pour se réchauffer et pour se rassurer contre ses ennemis de l'autre monde. Quand il n'était pas plus malade qu'à l'ordinaire, il la prenait dans ses bras, et la petite, réchauffée par ce contact fraternel, dormait souvent tandis que lui, il n'y pouvait réussir. Car durant ses deux derniers mois de souffrance il dormait beaucoup pendant le jour, ou plutôt il tombait dans des somnolences soudaines; mauvais sommeil hanté de rêves tumultueux; sans cesse il s'éveillait, et sans cesse il s'endormait, la douleur et l'angoisse interrompant violemment le sommeil, et l'épuisement le ramenant irrésistiblement. Quel est l'homme nerveux qui ne connaît pas ce sommeil de chien, comme dit la langue anglaise dans son elliptique énergie? Car les douleurs morales produisent des effets analogues à ceux des souffrances physiques, telles que la faim. On s'entend soi-même gémir; on est quelquefois réveillé par sa propre voix; l'estomac va se creusant sans cesse et se contractant comme une éponge opprimée par une main vigoureuse; le diaphragme se rétrécit et se soulève; la respiration manque, et l'angoisse va toujours croissant jusqu'à ce que, trouvant un remède dans l'intensité même de la douleur, la nature humaine fasse explosion dans un grand cri et dans un bondissement de tout le corps qui amène enfin une violente délivrance.   ]

Cependant le maître de la maison arrivait quelquefois soudainement, et de très-bonne heure; quelquefois il ne venait pas du tout. Il était toujours sur le qui-vive, à cause des huissiers, raffinant le procédé de Cromwell et couchant chaque nuit dans un quartier différent; examinant à travers un guichet la physionomie des gens qui frappaient à la porte; déjeunant seul avec du thé et un petit pain ou quelques biscuits qu'il avait achetés en route, et n'invitant jamais personne. C'est pendant ce déjeuner, merveilleusement frugal, que le jeune homme trouvait subtilement quelque prétexte pour rester dans la chambre et entamer la conversation; puis, avec l'air le plus indifférent qu'il pût se composer, il s'emparait des derniers débris de pain traînant sur la table; mais quelquefois aucune épave ne restait pour lui. Tout avait été englouti. Quant à la petite fille, elle n'était jamais admise dans le cabinet de l'homme, si l'on peut appeler ainsi un capharnaüm de paperasses et de parchemins. à six heures ce personnage mystérieux décampait et fermait sa chambre. Le matin, à peine était-il arrivé que la petite descendait pour vaquer à son service. Quand l'heure du travail et des affaires commençait pour l'homme, le jeune vagabond sortait, et allait errer ou s'asseoir dans les parcs ou ailleurs. à la nuit il revenait à son gîte désolé, et au coup de marteau la petite accourait d'un pas tremblant pour ouvrir la porte d'entrée.

Dans ses années plus mûres, un 15 août, jour de sa   ]naissance, un soir à dix heures, l'auteur a voulu jeter un coup d'œil sur cet asile de ses anciennes misères. à la lueur resplendissante d'un beau salon, il a vu des gens qui prenaient le thé et qui avaient l'air aussi heureux que possible; étrange contraste avec les ténèbres, le froid, le silence et la désolation de cette même bâtisse, lorsque, dix-huit ans auparavant, elle abritait un étudiant famélique et une petite fille abandonnée. Plus tard il fit quelques efforts pour retrouver la trace de cette pauvre enfant. A-t-elle vécu? est-elle devenue mère? Nul renseignement. Il l'aimait comme son associée en misère; car elle n'était ni jolie, ni agréable, ni même intelligente. Pas d'autre séduction qu'un visage humain, la pure humanité réduite à son expression la plus pauvre. Mais, ainsi que l'a dit, je crois, Robespierre, dans son style de glace ardente, recuit et congelé comme l'abstraction: "L'homme ne voit jamais l'homme sans plaisir! "

Mais qui était et que faisait cet homme, ce locataire aux habitudes si mystérieuses? C'était un de ces hommes d'affaires, comme il y en a dans toutes les grandes villes, plongés dans des chicanes compliquées, rusant avec la loi, et ayant remisé pour un certain temps leur conscience, en attendant qu'une situation plus prospère leur permette de reprendre l'usage de ce luxe gênant. s'il le voulait, l'auteur pourrait, nous dit-il, nous amuser vivement aux dépens de ce malheureux, et nous raconter des scènes curieuses, des épisodes impayables; mais il a voulu tout oublier et ne   ]se souvenir que d'une seule chose: c'est que cet homme, si méprisable à d'autres égards, avait toujours été serviable pour lui, et même généreux, autant du moins que cela était en son pouvoir. Excepté le sanctuaire aux paperasses, toutes les chambres étaient à la disposition des deux enfants, qui chaque soir avaient ainsi un vaste choix de logements à leur service, et pouvaient, pour leur nuit, planter leur tente où bon leur semblait.

Mais le jeune homme avait une autre amie dont il est temps que nous parlions. Je voudrais, pour raconter dignement cet épisode, dérober, pour ainsi dire, une plume à l'aile d'un ange, tant ce tableau m'apparaît chaste, plein de candeur, de grâce et de miséricorde. " De tout temps, dit l'auteur, je m'étais fait gloire de converser familièrement, more socratico, avec tous les êtres humains, hommes, femmes et enfants, que le hasard pouvait jeter dans mon chemin; habitude favorable à la connaissance de la nature humaine, aux bons sentiments et à la franchise d'allures qui conviennent à un homme voulant mériter le titre de philosophe. Car le philosophe ne doit pas voir avec les yeux de cette pauvre créature bornée qui s'intitule elle même l'homme du monde, remplie de préjugés étroits et égoïstiques, mais doit au contraire se regarder comme un être vraiment catholique, en communion et relations égales avec tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas, avec les gens instruits, et les gens non éduqués, avec les coupables comme avec les innocents.  ]Plus tard, parmi les jouissances octroyées par le généreux opium, nous verrons se reproduire cet esprit de charité et de fraternité universelles, mais activé et augmenté par le génie particulier de l'ivresse. Dans les rues de Londres, plus encore que dans le pays de Galles, l'étudiant émancipé était donc une espèce de péripatéticien, un philosophe de la rue, méditant sans cesse à travers le tourbillon de la grande cité. L'épisode en question peut paraître un peu étrange dans les pages anglaises, car on sait que la littérature britannique pousse la chasteté jusqu'à la pruderie; mais, ce qui est certain, c'est que le même sujet, effleuré seulement par une plume française, aurait rapidement tourné au shocking, tandis qu'ici il n'y a que grâce et décence. Pour tout dire en deux mots, notre vagabond s'était lié d'une amitié platonique avec une péripatéticienne de l'amour. Ann n'est pas une de ces beautés hardies, éblouissantes, dont les yeux de démon luisent à travers le brouillard, et qui se font une auréole de leur effronterie. Ann est une créature toute simple, tout ordinaire, dépouillée, abandonnée comme tant d'autres, et réduite à l'abjection par la trahison. Mais elle est revêtue de cette grâce innommable, de cette grâce de la faiblesse et de la bonté, que Goethe savait répandre sur toutes les femelles de son cerveau, et qui a fait de sa petite Marguerite aux mains rouges une créature immortelle. Que de fois, à travers leurs monotones pérégrinations dans l'interminable Oxford-street, à travers le fourmillement   ]de la grande ville regorgeante d'activité, l'étudiant famélique a-t-il exhorté sa malheureuse amie à implorer le secours d'un magistrat contre le misérable qui l'avait dépouillée, lui offrant de l'appuyer de son témoignage et de son éloquence! Ann était encore plus jeune que lui, elle n'avait que seize ans. Combien de fois le protégea-t-elle contre les officiers de police qui voulaient l'expulser des portes où il s'abritait! Une fois elle fit plus, la pauvre abandonnée: elle et son ami s'étaient assis dans Soho-square, sur les degrés d'une maison devant laquelle depuis lors, avoue-t-il, il n'a jamais pu passer sans se sentir le cœur comprimé par la griffe du souvenir, et sans faire un acte de grâces intérieur à la mémoire de cette déplorable et généreuse jeune fille. Ce jour-là, il s'était senti plus faible encore et plus malade que de coutume; mais, à peine assis, il lui sembla que son mal empirait. Il avait appuyé sa tête contre le sein de sa sœur d'infortune, et, tout d'un coup, il s'échappa de ses bras et tomba à la renverse sur les degrés de la porte. sans un stimulant vigoureux, c'en était fait de lui, ou du moins il serait tombé pour jamais dans un état de faiblesse irrémédiable. Et dans cette crise de sa destinée, ce fut la créature perdue qui lui tendit la main de salut, elle qui n'avait connu le monde que par l'outrage et l'injustice. Elle poussa un cri de terreur, et, sans perdre une seconde, elle courut dans Oxford-street, d'où elle revint presque aussitôt avec un verre de porto épicé, dont l'action réparatrice fut merveilleuse   ]sur un estomac vide qui n'aurait pu d'ailleurs supporter aucune nourriture solide. "ô ma jeune bienfaitrice! combien de fois, dans les années postérieures, jeté dans des lieux solitaires, et rêvant de toi avec un cœur plein de tristesse et de véritable amour, combien de fois ai-je souhaité que la bénédiction d'un cœur oppressé par la reconnaissance eût cette prérogative et cette puissance surnaturelles que les anciens attribuaient à la malédiction d'un père poursuivant son objet avec la rigueur indéfectible d'une fatalité! - que ma gratitude pût, elle aussi, recevoir du ciel la faculté de te poursuivre, de te hanter, de te guetter, de te surprendre, de t'atteindre jusque dans les ténèbres épaisses d'un bouge de Londres, ou même, s'il était possible, dans les ténèbres du tombeau, pour te réveiller avec un message authentique de paix, de pardon et de finale réconciliation!"

Pour sentir de cette façon, il faut avoir souffert beaucoup, il faut être un de ces cœurs que le malheur ouvre et amollit, au contraire de ceux qu'il ferme et durcit. Le Bédouin de la civilisation apprend dans le Sahara des grandes villes bien des motifs d'attendrissement qu'ignore l'homme dont la sensibilité est bornée par le home et la famille. Il y a dans le barathrum des capitales, comme dans le Désert, quelque chose qui fortifie et qui façonne le cœur de l'homme, qui le fortifie d'une autre manière, quand il ne le déprave pas et ne l'affaiblit pas jusqu'à l'abjection et jusqu'au suicide.

Un jour, peu de temps après cet accident, il fit dans Albemarle-street la rencontre d'un ancien ami de son père, qui le reconnut à son air de famille; il répondit à toutes ses questions avec candeur, ne lui cacha rien, mais exigea de lui sa parole qu'il ne le livrerait pas à ses tuteurs. Enfin il lui donna son adresse chez son hôte, le singulier attorney. Le jour suivant, il recevait dans une lettre, que celui-ci lui remettait fidèlement, une bank-note de dix livres.

Le lecteur peut s'étonner que le jeune homme n'ait pas cherché dès le principe un remède contre la misère, soit dans un travail régulier, soit en demandant assistance aux anciens amis de sa famille. Quant à cette dernière ressource, il y avait danger évident à s'en servir. Les tuteurs pouvaient être avertis, et la loi leur donnait tout pouvoir pour ramener de force le jeune homme dans l'école qu'il avait fuie. Or, une énergie qui se rencontre souvent dans les caractères les plus féminins et les plus sensibles lui donnait le courage de supporter toutes les privations et tous les dangers plutôt que de risquer une aussi humiliante éventualité. D'ailleurs, où les trouver, ces amis de son père mort il y avait alors dix ans, amis dont il avait oublié les noms, pour la plupart du moins? Quant au travail, il est certain qu'il aurait pu trouver une rémunération passable dans la correction des épreuves de grec, et qu'il se sentait très-capable de remplir ces fonctions d'une manière exemplaire; mais encore, comment s'ingénier pour se faire présenter à un éditeur honorable? Enfin,   ]pour tout dire, il avoue qu'il ne lui était jamais entré dans la pensée que le travail littéraire pût devenir pour lui la source d'un profit quelconque. Il n'avait jamais, pour sortir de sa déplorable situation, caressé qu'un seul expédient, celui d'emprunter de l'argent sur la fortune qu'il avait le droit d'attendre. Enfin, il était parvenu à faire la connaissance de quelques juifs, que l'attorney en question servait dans leurs affaires ténébreuses. Leur prouver qu'il avait de réelles espérances, là n'était pas le difficile, ses assertions pouvant être vérifiées avec le testament de son père aux Doctors commons. Mais restait une question absolument imprévue pour lui, celle de l'identité de personne. Il exhiba alors quelques lettres que de jeunes amis, entre autres le comte de..., et même son père le marquis de..., lui avaient écrites pendant qu'il habitait le pays de Galles, et qu'il portait toujours dans sa poche. Les juifs daignèrent enfin promettre deux ou trois cents livres, à la condition que le jeune comte de... (qui, par parenthèse, n'était guère plus âgé que lui), consentirait à en garantir le remboursement à l'époque de leur majorité. On devine que le but du prêteur n'était pas seulement de tirer un profit quelconque d'une affaire, fort minime après tout pour lui, mais d'entrer en relations avec le jeune comte, dont il connaissait l'immense fortune à venir. Aussi, à peine ses dix livres reçues, notre jeune vagabond se prépare-t-il à partir pour Eton. Trois livres à peu près sont laissées au futur prêteur pour payer les actes à rédiger;   ]quelque argent est aussi donné à l'attorney pour l'indemniser de son hospitalité sans meubles; quinze schellings sont employés à faire un peu de toilette (quelle toilette!); enfin la pauvre Ann a aussi sa part dans cette bonne fortune. Par une sombre soirée d'hiver il se dirige vers Piccadilly, accompagné de la pauvre fille, avec intention de descendre jusqu'à Salt-Hill avec la malle de Bristol. Comme ils ont encore du temps devant eux, ils entrent dans Golden-square et s'asseyent au coin de Sherrard-street, pour éviter le tumulte et les lumières de Piccadilly. Il lui avait bien promis de ne pas l'oublier et de lui venir en aide aussitôt que cela lui serait possible. En vérité c'était là un devoir, et même un devoir impérieux, et il sentait dans ce moment sa tendresse pour cette sœur de hasard multipliée par la pitié que lui inspirait son extrême abattement. Malgré toutes les atteintes que sa santé avait reçues, il était, lui, comparativement joyeux et même plein d'espérances, tandis que Ann était mortellement triste. Au moment des adieux, elle lui jeta ses bras autour du cou, et se mit à pleurer sans prononcer une seule parole. Il espérait revenir au plus tard dans une semaine, et il fut convenu entre eux qu'à partir du cinquième soir, et chaque soir suivant, elle viendrait l'attendre à six heures au bas de Great-Titchfieldstreet, qui était comme leur port habituel et leur lieu de repos dans la grande Méditerranée d'Oxford-street. Il croyait ainsi avoir bien pris toutes ses précautions pour la retrouver; il n'en avait oublié qu'une seule: Ann ne lui avait jamais dit son nom de famille, ou, si elle le lui avait dit, il l'avait oublié comme chose de peu d'importance. Les femmes galantes à grandes prétentions, grandes liseuses de romans, se font appeler volontiers miss Douglas, miss Montague, etc., mais les plus humbles parmi ces pauvres filles ne se font connaître que par leur nom de baptême, Mary, Jane, Frances, etc. D'ailleurs Ann était en ce moment affligée d'un rhume et d'un enrouement violents, et tout occupé dans ce moment suprême à la réconforter de bonnes paroles et à lui conseiller de bien prendre garde à son rhume, il oublia totalement de lui demander son second nom, qui était le moyen le plus sûr de retrouver sa trace au cas d'un rendez-vous manqué ou d'une interruption prolongée dans leurs rapports.

J'abrège vivement les détails du voyage, qui n'est illustré que par la tendresse et la charité d'un gros sommelier, sur la poitrine et dans les bras duquel notre héros, assoupi par sa faiblesse et par le roulis de la voiture, s'endort comme sur un sein de nourrice, - et par un long sommeil en plein air entre Slough et Eton; car il avait été obligé de revenir à pied sur ses pas, s'étant brusquement réveillé dans les bras de son voisin, après avoir dépassé sans le savoir Salt Hill de six ou sept milles. Arrivé au but du voyage, il apprend que le jeune lord n'est plus à Eton. En désespoir de cause, il demande à déjeuner à lord D..., autre ancien camarade, avec lequel pourtant sa liaison était   ]beaucoup moins intime. C'était la première bonne table à laquelle il lui fut permis de s'asseoir depuis bien des mois, et cependant il ne put toucher à rien. à Londres déjà, le jour même où il avait reçu sa bank-note, il avait acheté deux petits pains dans la boutique d'un boulanger, et cette boutique, il la dévorait des yeux depuis deux mois ou six semaines avec une intensité de désir dont le souvenir lui était presque une humiliation. Mais le pain tant désiré l'avait rendu malade, et pendant plusieurs semaines encore il lui fut impossible de toucher sans danger à un mets quelconque. Au milieu même du luxe et du confort, l'appétit avait disparu. Quand il eut expliqué à lord D... la situation lamentable de son estomac, celui-ci fit demander du vin, ce qui fut une grande joie. - Quant à l'objet réel du voyage, le service qu'il se proposait de demander au comte de..., et qu'il demande à son défaut à lord D..., il ne peut l'obtenir absolument, c'est-à-dire que celui-ci, ne voulant pas le mortifier par un complet refus, consent à donner sa garantie, mais dans de certains termes et à de certaines conditions. Réconforté par cette moitié de succès, il rentre dans Londres, après trois jours d'absence, et retourne chez ses amis les juifs. Malheureusement, les prêteurs d'argent refusent d'accepter les conditions de lord D..., et son épouvantable existence aurait pu recommencer, avec plus de danger cette fois, si au début de cette nouvelle crise, par un hasard qu'il ne nous explique pas, une ouverture ne lui avait été faite de la part de ses tuteurs, et si une pleine réconciliation n'avait pas changé sa vie. Il quitte Londres en toute hâte, et enfin, au bout de quelque temps, se rend à l'université. Ce ne fut que plusieurs mois plus tard qu'il put revoir le théâtre de ses souffrances de jeunesse.

Mais la pauvre Ann, qu'en est-il advenu? Chaque soir, il l'a cherchée; chaque soir il l'a attendue au coin de Titchfield-street. Il s'est enquis d'elle auprès de tous ceux qui pouvaient la connaître; pendant les dernières heures de son séjour à Londres il a mis en œuvre, pour la retrouver, tous les moyens à sa disposition. Il connaissait la rue où elle logeait, mais non la maison; d'ailleurs il croyait vaguement se rappeler qu'avant leurs adieux elle avait été obligée de fuir la brutalité de son hôtelier. Parmi les gens auxquels il s'adressait, les uns à l'ardeur de ses questions, jugeaient les motifs de sa recherche déshonnêtes et ne répondaient que par le rire; d'autres, croyant qu'il était en quête d'une fille qui lui avait volé quelque bagatelle, étaient naturellement peu disposés à se faire dénonciateurs. Enfin, avant de quitter Londres définitivement, il a laissé sa future adresse à une personne qui connaissait Ann de vue, et cependant il n'en a plus jamais entendu parler. ç'a été parmi les troubles de la vie sa plus lourde affliction. Notez que l'homme qui parle ainsi est un homme grave, aussi recommandable par la spiritualité de ses mœurs que par la hauteur de ses écrits.

"Si elle a vécu, nous avons dû souvent nous chercher mutuellement à travers l'immense, labyrinthe de [    ]Londres; peut-être à quelques pas l'un de l'autre, distance suffisante, dans une rue de Londres, pour créer une séparation éternelle! Pendant quelques années, j'ai espéré qu'elle vivait, et je crois bien que dans mes différentes excursions à Londres j'ai examiné plusieurs milliers de visages féminins, dans l'espérance de rencontrer le sien. Si je la voyais une seconde, je la reconnaîtrais entre mille; car, bien qu'elle ne fut pas jolie, elle avait l'expression douce, avec une allure de tête particulièrement gracieuse. Je l'ai cherchée, dis-je, avec espoir. Oui, pendant des années! mais maintenant je craindrais de la voir; et ce terrible rhume, qui m'effrayait tant quand nous nous quittâmes, fait aujourd'hui ma consolation. Je ne désire plus la voir, mais je rêve d'elle, et non sans plaisir, comme d'une personne étendue depuis longtemps dans le tombeau, - dans le tombeau d'une Madeleine, j'aimerais à le croire, - enlevée à ce monde avant que l'outrage et la barbarie n'aient maculé et défiguré sa nature ingénue, ou que la brutalité des chenapans n'ait complété la ruine de celle à qui ils avaient porté les premiers coups.

"Ainsi donc, Oxford-street, marâtre au cœur de pierre, toi qui as écouté les soupirs des orphelins et bu les larmes des enfants, j'étais enfin délivré de toi! Le temps était venu où je ne serais plus condamné à arpenter douloureusement tes interminables trottoirs, à m'agiter dans d'affreux rêves ou dans une insomnie affamée! Ann et moi, nous avons eu nos successeurs   ]trop nombreux qui ont foulé les traces de nos pas; héritiers de nos calamités, d'autres orphelins ont soupiré; des larmes ont été versées par d'autres enfants; et toi, Oxford-street, tu as depuis lors répété l'écho des gémissements de cœurs innombrables. Mais pour moi la tempête à laquelle j'avais survécu semblait avoir été le gage d'une belle saison prolongée... "

Ann a-t-elle tout à fait disparu? Oh! non! nous la reverrons dans les mondes de l'opium; fantôme étrange et transfiguré, elle surgira lentement dans la fumée du souvenir, comme le génie des Mille et Une Nuits dans les vapeurs de la bouteille. Quant au mangeur d'opium, les douleurs de l'enfance ont jeté en lui des racines profondes qui deviendront arbres, et ces arbres jetteront sur tous les objets de la vie leur ombrage funèbre. Mais ces douleurs nouvelles, dont les dernières pages de la partie biographique nous donnent le pressentiment, seront supportées avec courage, avec la fermeté d'un esprit mûr, et grandement allégées par la sympathie la plus profonde et la plus tendre. Ces pages contiennent l'invocation la plus noble et les actions de grâces les plus tendres à une compagne courageuse, toujours assise au chevet où repose ce cerveau hanté par les Euménides. L'Oreste de l'opium a trouvé son électre, qui pendant des années a essuyé sur son front les sueurs de l'angoisse et rafraîchi ses lèvres parcheminées par la fièvre. " Car tu fus mon électre, chère compagne de mes années postérieures! et tu n'as pas voulu que l'épouse anglaise fût vaincue par la   ]sœur grecque en noblesse d'esprit non plus qu'en affection patiente!" Autrefois, dans ses misères de jeune homme, tout en rôdant dans Oxford-street, dans les nuits pleines de lune, il plongeait souvent ses regards (et c'était sa pauvre consolation) dans les avenues qui traversent le cœur de Mary-le-Bone et qui conduisent jusqu'à la campagne; et, voyageant en pensée sur ces longues perspectives coupées de lumière et d'ombre, il se disait: " Voilà la route vers le nord, voilà la route vers..., et si j'avais les ailes de la tourterelle, c'est par là que je prendrais mon vol pour aller chercher du réconfort! " Homme, comme tous les hommes, aveugle dans ses désirs! Car c'était là-bas, au nord, en cet endroit même, dans cette même vallée, dans cette maison tant désirée, qu'il devait trouver ses nouvelles souffrances et toute une compagnie de cruels fantômes. Mais là aussi demeure l'électre aux bontés réparatrices, et maintenant encore, quand, homme solitaire et pensif, il arpente l'immense Londres, le cœur serré par des éhagrins innommables qui réclament le doux baume de l'affection domestique, en regardant les rues qui s'élancent d'Oxford-street vers le nord, et en songeant à l'électre bien-aimée qui l'attend dans cette même vallée, dans cette même maison, l'homme s'écrie, comme autrefois l'enfant: "Oh! si j'avais les ailes de la tourterelle, c'est par là que je m'envolerais pour aller chercher la consolation! "

Le prologue est fini, et je puis promettre au lecteur [    ]sans crainte de mentir, que le rideau ne se relèvera que sur la plus étonnante, la plus compliquée et la plus splendide vision qu'ait jamais allumée sur la neige du papier le fragile outil du littérateur.

III

VOLUPTéS DE L'OPIUM

Ainsi que je l'ai dit au commencement, ce fut le besoin d'alléger les douleurs d'une organisation débilitée par ces déplorables aventures de jeunesse, qui engendra chez l'auteur de ces mémoires l'usage fréquent d'abord, ensuite quotidien, de l'opium. Que l'envie irrésistible de renouveler les voluptés mystérieuses découvertes dès le principe, l'ait induit à répéter fréquemment ses expériences, il ne le nie pas, il l'avoue même avec candeur; il invoque seulement le bénéfice d'une excuse. Mais la première fois que lui et l'opium firent connaissance, ce fut dans une circonstance triviale. Pris un jour d'un mal de dents, il attribua ses douleurs à une interruption d'hygiène, et comme il avait depuis l'enfance, l'habitude de plonger chaque jour sa tête dans l'eau froide, il eut imprudemment recours à cette pratique, dangereuse dans le cas présent. Puis il se recoucha, les cheveux tout ruisselants. Il en résulta une violente douleur rhumatismale dans la tête et dans la face, qui ne dura pas moins de vingt jours. Le vingt et unième, un dimanche   ]pluvieux d'automne, en 1804, comme il errait dans les rues de Londres pour se distraire de son mal (c'était la première fois qu'il revoyait Londres depuis son entrée à l'Université), il fit la rencontre d'un camarade qui lui recommanda l'opium. Une heure après qu'il eut absorbé la teinture d'opium, dans la quantité prescrite par le pharmacien, toute douleur avait disparu. Mais ce bénéfice, qui lui avait paru si grand tout à l'heure, n'était plus rien auprès des plaisirs nouveaux qui lui furent ainsi soudainement révélés. Quel enlèvement de l'esprit! Quels mondes intérieurs! était-ce donc là la panacée, le phannakon népenthès pour toutes les douleurs humaines?

"Le grand secret du bonheur sur lequel les philosophes avaient disputé pendant tant de siècles était donc décidément découvert! On pouvait acheter le bonheur pour un penny et l'emporter dans la poche de son gilet; l'extase se laisserait enfermer dans une bouteille, et la paix de l'esprit pourrait s'expédier par la diligence! Le lecteur croira peut-être que je veux rire, mais c'est chez moi une vieille habitude de plaisanter dans la douleur, et je puis affirmer que celui-là ne rira pas longtemps, qui aura entretenu commerce avec l'opium. Ses plaisirs sont même d'une nature grave et solennelle, et, dans son état le plus heureux, le mangeur d'opium ne peut pas se présenter avec le caractère de l'allegro; même alors il parle et pense comme il convient au penseroso.

L'auteur veut avant tout venger l'opium de certaines   ]calomnies: l'opium n'est pas assoupissant, pour l'intelligence du moins; il n'enivre pas; si le laudanum, pris en quantité trop grande, peut enivrer, ce n'est pas à cause de l'opium, mais de l'esprit qui y est contenu. Il établit ensuite une comparaison entre les effets de l'alcool et ceux de l'opium, et il définit très-nettement leurs différences: ainsi le plaisir causé par le vin suit une marche ascendante, au terme de laquelle il va décroissant, tandis que l'effet de l'opium, une fois créé, reste égal à lui-même pendant huit ou dix heures; l'un, plaisir aigu; l'autre, plaisir chronique; ici, un flamboiement; là, une ardeur égale et soutenue. Mais la grande différence gît surtout en ceci, que le vin trouble les facultés mentales, tandis que l'opium y introduit l'ordre suprême et l'harmonie. Le vin prive l'homme du gouvernement de soi-même, et l'opium rend ce gouvernement plus souple et plus calme. Tout le monde sait que le vin donne une énergie extraordinaire, mais momentanée, au mépris et à l'admiration, à l'amour et à la haine. Mais l'opium communique aux facultés le sentiment profond de la discipline et une espèce de santé divine. Les hommes ivres de vin se jurent une amitié éternelle, se serrent les mains et répandent des larmes, sans que personne puisse comprendre pourquoi; la partie sensuelle de l'homme est évidemment montée à son apogée. Mais l'expansion des sentiments bienveillants causée par l'opium n'est pas un accès de fièvre; c'est plutôt l'homme primitivement bon et juste, restauré et réintégré dans son état [    ]naturel, dégagé de toutes les amertumes qui avaient occasionnellement corrompu son noble tempérament. Enfin, quelque grands que soient les bénéfices du vin, on peut dire qu'il frise souvent la folie ou, tout au moins, l'extravagance, et qu'au-delà d'une certaine limite il volatilise, pour ainsi dire, et disperse l'énergie intellectuelle; tandis que l'opium semble toujours apaiser ce qui a été agité et concentrer ce qui a été disséminé. En un mot, c'est la partie purement humaine, trop souvent même la partie brutale de l'homme, qui, par l'auxiliaire du vin, usurpe la souveraineté, au lieu que le mangeur d'opium sent pleinement que la partie épurée de son être et ses affections morales jouissent de leur maximum de souplesse, et, avant tout, que son intelligence acquiert une lucidité consolante et sans nuages.

L'auteur nie également que l'exaltation intellectuelle produite par l'opium soit nécessairement suivie d'un abattement proportionnel, et que l'usage de cette drogue engendre, comme conséquence naturelle et immédiate, une stagnation et une torpeur des facultés. Il affirme que pendant un espace de dix ans il a toujours joui, dans la journée qui suivait sa débauche, d'une remarquable santé intellectuelle. Quant à cette torpeur, dont tant d'écrivains ont parlé, et à laquelle a surtout fait croire l'abrutissement des Turcs, il affirme ne l'avoir jamais connue. Que l'opium, conformément à la qualification sous laquelle il est rangé, agisse vers la fin comme narcotique, cela est possible;   ]mais ses premiers effets sont toujours de stimuler et d'exalter l'homme, cette élévation de l'esprit ne durant jamais moins de huit heures; de sorte que c'est la faute du mangeur d'opium, s'il ne règle pas sa médication de manière à faire tomber sur son sommeil naturel tout le poids de l'influence narcotique. Pour que le lecteur puisse juger si l'opium est propre à stupéfier les facultés d'un cerveau anglais, il donnera, dit-il, deux échantillons de ses jouissances, et traitant la question par illustrations plutôt que par arguments, il racontera la manière dont il employait souvent ses soirées d'opium à Londres, dans la période de temps comprise entre 1804 et 1812. Il était alors un rude travailleur, et; tout son temps étant rempli de sévères études, il croyait bien avoir le droit de chercher de temps à autre, comme tous les hommes, le soulagement et la récréation qui lui convenaient le mieux.

"Vendredi prochain, s'il plût à Dieu, je me propose d'être ivre", disait le feu duc de..., et notre auteur fixait ainsi d'avance quand et combien de fois dans un temps donné il se livrerait à sa débauche favorite. C'était une fois toutes les trois semaines, rarement plus, généralement le mardi soir ou le samedi soir, jours d'opéra. C'étaient les beaux temps de la Grassini. La musique entrait alors dans ses oreilles, non pas comme une simple succession logique de sons agréables, mais comme une série de memoranda, comme les accents d'une sorcellerie qui évoquait devant l'œil de son esprit toute sa vie passée. La musique interprétée   ]et illuminée par l'opium, telle était cette débauche intellectuelle, dont tout esprit un peu raffiné peut aisément concevoir la grandeur et l'intensité. Beaucoup de gens demandent quelles sont les idées positives contenues dans les sons; ils oublient, ou plutôt ils ignorent que la musique, de ce côté-là parente de la poésie, représente des sentiments plutôt que des idées; suggérant des idées, il est vrai, mais ne les contenant pas par elle-même. Toute sa vie passée vivait, dit-il, en lui, non pas par un effort de la mémoire, mais comme présente et incarnée dans la musique; elle n'était plus douloureuse à contempler; toute la trivialité et la crudité inhérentes aux choses humaines étaient exclues de cette mystérieuse résurrection, ou fondues et noyées dans une brume idéale, et ses anciennes passions se trouvaient exaltées, ennoblies, spiritualisées. Combien de fois dut-il revoir sur ce second théâtre, allumé dans son esprit par l'opium et la musique, les routes et les montagnes qu'il avait parcourues, écolier émancipé, et ses aimables hôtes du pays de Galles, et les ténèbres coupées d'éclairs des immenses rues de Londres, et ses mélancoliques amitiés, et ses longues misères consolées par Ann et par l'espoir d'un meilleur avenir! Et puis, dans toute la salle, pendant les intervalles des entractes, les conversations italiennes et la musique d'une langue étrangère parlée par des femmes ajoutaient encore à l'enchantement de cette soirée; car on sait qu'ignorer une langue rend l'oreille plus sensible à son harmonie. De   ]même nul n'est plus apte à savourer un paysage que celui qui le contemple pour la première fois, la nature se présentant alors avec toute son étrangeté, n'ayant pas encore été émoussée par un trop fréquent regard.

Mais quelquefois, le samedi soir, une autre tentation d'un goût plus singulier et non moins enchanteur triomphait de son amour pour l'opéra italien. La jouissance en question, assez alléchante pour rivaliser avec la musique, pourrait s'appeler le dilettantisme dans la charité. L'auteur a été malheureux et singulièrement éprouvé, abandonné tout jeune au tourbillon indifférent d'une grande capitale. Quand même son esprit n'eût pas été, comme le lecteur a dû le remarquer, d'une nature bonne, délicate et affectueuse, on pourrait aisément supposer qu'il a appris, dans ses longues journées de vagabondage et dans ses nuits d'angoisse encore plus longues, à aimer et à plaindre le pauvre. L'ancien écolier veut revoir cette vie des humbles; il veut se plonger au sein de cette foule de déshérités, et, comme le nageur embrasse la mer et entre ainsi en contact plus direct avec la nature, il aspire à prendre, pour ainsi dire, un bain de multitude. Ici, le ton du livre s'élève assez haut pour que je me fasse un devoir de laisser la parole à l'auteur lui-même:

"Ce plaisir, comme je l'ai dit, ne pouvait avoir lieu que le samedi soir. En quoi le samedi soir se distinguait-il de tout autre soir? De quels labeurs avais-je donc à me reposer? quel salaire à recevoir? Et qu'avais-je à m'inquiéter du samedi soir, sinon comme   ]d'une invitation à entendre la Grassini? C'est vrai, très-logique lecteur, et ce que vous dites est irréfutable. Mais les hommes donnent un cours varié à leurs sentiments, et, tandis que la plupart d'entre eux témoignent de leur intérêt pour les pauvres en sympathisant d'une manière ou d'une autre avec leurs misères et leurs chagrins, j'étais porté à cette époque à exprimer mon intérêt pour eux en sympathisant avec leurs plaisirs. J'avais récemment vu les douleurs de la pauvreté; je les avais trop bien vues pour aimer à en raviver le souvenir; mais les plaisirs du pauvre, les consolations de son esprit, les délassements de sa fatigue corporelle, ne peuvent jamais devenir une contemplation douloureuse. Or, le samedi soir marque le retour du repos périodique pour le pauvre; les sectes les plus hostiles s'unissent en ce point et reconnaissent ce lien commun de fraternité; ce soir-là presque toute la chrétienté se repose de son labeur. C'est un repos qui sert d'introduction à un autre repos; un jour entier et deux nuits le séparent de la prochaine fatigue. C'est pour cela que le samedi soir il me semble toujours que je suis moi même affranchi de quelque joug de labeur, que j'ai moi même un salaire à recevoir, et que je vais pouvoir jouir du luxe du repos. Aussi, pour être témoin, sur une échelle aussi large que possible, d'un spectacle avec lequel je sympathisais si profondément, j'avais coutume, le samedi soir, après avoir pris mon opium, de m'égarer au loin, sans m'inquiéter du chemin ni de la distance, vers tous les marchés où   ]les pauvres se rassemblent pour dépenser leurs salaires. J'ai épié et écouté plus d'une famille, composée d'un homme, de sa femme et d'un ou deux enfants, pendant qu'ils discutaient leurs projets, leurs moyens, la force de leur budget ou le prix d'articles domestiques. Graduellement je me familiarisai avec leurs désirs, leurs embarras ou leurs opinions. Il m'arrivait quelquefois d'entendre des murmures de mécontentement, mais le plus souvent leurs physionomies et leurs paroles exprimaient la patience, l'espoir et la sérénité. Et je dois dire à ce sujet que le pauvre, pris en général, est bien plus philosophe que le riche, en ce qu'il montre une résignation plus prompte et plus gaie à ce qu'il considère comme un mal irrémédiable ou une perte irréparable. Toutes les fois que j'en trouvais l'occasion, ou que je pouvais le faire sans paraître indiscret, je me mêlais à eux, et, à propos du sujet en discussion, je donnais mon avis, qui, s'il n'était pas toujours judicieux, était toujours reçu avec bienveillance. Si les salaires avaient un peu haussé, ou si l'on s'attendait à les voir hausser prochainement, si la livre de pain était un peu moins chère, ou si le bruit courait que les oignons et le beurre allaient bientôt baisser, je me sentais heureux; mais si le contraire arrivait, je tirais de mon opium des moyens de consolation. Car l'opium (semblable à l'abeille qui tire indifféremment ses matériaux de la rose et de la suie des cheminées) possède l'art d'assujettir tous les sentiments et de les régler à son diapason. Quelques-unes de ces promenades   ]m'entraînaient à de grandes distances; car un mangeur d'opium est trop heureux pour observer la fuite du temps. Et quelquefois, dans un effort pour remettre le cap sur mon logis, en fixant, d'après les principes nautiques, mes yeux sur l'étoile Polaire, cherchant ambitieusement mon passage au nord-ouest, pour éviter de doubler de nouveau tous les caps et les promontoires que j'avais rencontrés dans mon premier voyage, j'entrais soudainement dans des labyrinthes de ruelles, dans des énigmes de culs-de-sac, dans des problèmes de rues sans issue, faits pour bafouer le courage des portefaix et confondre l'intelligence des cochers de fiacre. J'aurais pu croire parfois que je venais de découvrir, moi le premier, quelques-unes de ces tertre incognitoe, et je doutais qu'elles eussent été indiquées sur les cartes modernes de Londres. Mais, au bout de quelques années, j'ai payé cruellement toutes ces fantaisies, alors que la face humaine est venue tyranniser mes rêves, et quand mes vagabondages perplexes au sein de l'immense Londres se sont reproduits dans mon sommeil, avec un sentiment de perplexité morale et intellectuelle qui apportait la confusion dans ma maison et l'angoisse et le remords dans ma conscience... "

Ainsi l'opium n'engendre pas, de nécessité, l'inaction ou la torpeur, puisqu'au contraire il jetait souvent notre rêveur dans les centres les plus fourmillants de la vie commune. Cependant les théâtres et les marchés ne sont pas généralement les hantises préférées d'un   ]mangeur d'opium, surtout quand il est dans son état parfait de jouissance. La foule est alors pour lui comme une oppression; la musique elle-même a un caractère sensuel et grossier. Il cherche plutôt la solitude et le silence, comme conditions indispensables de ses extases et de ses rêveries profondes. Si d'abord l'auteur de ces confessions s'est jeté dans la foule et dans le courant humain, c'était pour réagir contre un trop vif penchant à la rêverie et à une noire mélancolie, résultat de ses souffrances de jeunesse. Dans les recherches de la science, comme dans la société des hommes, il rayait une espèce d'hypocondrie. Plus tard, quand sa vraie nature fut rétablie, et que les ténèbres des anciens orages tarent dissipées, il crut pouvoir sans danger sacrifier à son goût pour la vie solitaire. Plus d'une fois, il lui est arrivé de passer toute une belle nuit d'été, assis près d'une fenêtre, sans bouger, sans même désirer de changer de place, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil; remplissant ses yeux de la vaste perspective de la mer et d'une grande cité, et son esprit, des longues et délicieuses méditations suggérées par ce spectacle. Une grande allégorie naturelle s'étendait alors devant lui:

"La ville, estompée par la brume et les molles lueurs de la nuit, représentait la terre, avec ses chagrins et ses tombeaux, situés loin derrière, mais non totalement oubliés, ni hors de la portée de ma vue. L'Océan, avec sa respiration éternelle, mais couvé par un vaste calme, personnifiait mon esprit et l'influence qui   ]le gouvernait alors. Il me semblait que, pour la première fois, je me tenais à distance et en dehors du tumulte de la vie; que le vacarme, la fièvre et la lutte étaient suspendus; qu'un répit était accordé aux secrètes oppressions de mon cœur; un repos férié; une délivrance de tout travail humain. L'espérance qui fleurit dans les chemins de la vie ne contredisait plus la paix qui habite dans les tombes; les évolutions de mon intelligence me semblaient aussi infatigables que les cieux, et cependant toutes les inquiétudes étaient aplanies par un calme alcyonien; c'était une tranquillité qui semblait le résultat, on pas de l'inertie, mais de l'antagonisme majestueux de forces égales et puissantes; activités infinies, infini repos!

"ô juste, subtil et puissant opium!... tu possèdes les clefs du paradis!..." C'est ici que se dressent ces étranges actions de grâces, élancements de la reconnaissance, que j'ai rapportées textuellement au début de ce travail, et qui pourraient lui servir d'épigraphe. C'est comme le bouquet qui termine la fête. Car bientôt le décor va s'assombrir, et les tempêtes s'amoncelleront dans la nuit.

IV

TORTURES DE L'OPIUM

C'est en 1804 qu'il a fait, pour la première fois, connaissance avec l'opium. Huit années se sont écoulées, heureuses et ennoblies par l'étude. Nous sommes maintenant en 1812. Loin, bien loin d'Oxford, à une distance de deux cent cinquante milles, enfermé dans une retraite au fond des montagnes, que fait maintenant notre héros (certes, il mérite bien ce titre)? Eh mais! il prend de l'opium! Et quoi encore? Il étudie la métaphysique allemande: il lit Kant, Fichte, Schelling. Enseveli dans un petit cottage, avec une seule servante, il voit s'écouler les heures sérieuses et tranquilles. Et pas marié? pas encore. Et toujours de l'opium? chaque samedi soir. Et ce régime a duré impudemment depuis le fâcheux dimanche pluvieux de 1804? hélas! oui! Mais la santé, après cette longue et régulière débauche? Jamais, dit-il, il ne s'est mieux porté que dans le printemps de 1812. Remarquons que, jusqu'à présent, il n'a été qu'un dilettante, et que l'opium n'est pas encore devenu pour lui une hygiène quotidienne. Les doses ont toujours été   ]modérées et prudemment séparées par un intervalle de quelques jours. Peut-être cette prudence et cette modération avaient-elles retardé l'apparition des terreurs vengeresses. En 1813 commence une ère nouvelle. Pendant l'été précédent un événement douloureux, qu'il ne nous explique pas, avait frappé assez fortement son esprit pour réagir même sur sa santé physique; dès 1813, il était attaqué d'une effrayante irritation de l'estomac, qui ressemblait étonnamment à celle dont il avait tant souffert dans ses nuits d'angoisse, au fond de la maison du procureur, et qui était accompagnée de tous ses anciens rêves morbides. Voici enfin la grande justification! à quoi bon s'étendre sur cette crise et en détailler tous les incidents? La lutte fut longue, les douleurs fatigantes et insupportables, et la délivrance était toujours là, à portée de la main. Je dirais volontiers à tous ceux qui ont désiré un baume, un népenthès, pour des douleurs quotidiennes, troublant l'exercice régulier de leur vie et bafouant tout l'effort de leur volonté, à tous ceux-là, malades d'esprit, malades de corps, je dirais: que celui de vous qui est sans péché, soit d'action, soit d'intention, jette à notre malade la première pierre! Ainsi, c'est chose entendue; d'ailleurs, il vous supplie de le croire, quand il commença à prendre de l'opium quotidiennement, il y avait urgence, nécessité, fatalité; vivre autrement n'était pas possible. Et puis sont-ils donc si nombreux, ces braves qui savent affronter patiemment, avec une énergie renouvelée de minute en minute, la douleur, la torture, toujours présente, jamais fatiguée, en vue d'un bénéfice vague et lointain? Tel qui semble si courageux et si patient n'a pas eu si grand mérite à vaincre, et tel qui a résisté peu de temps a déployé dans ce peu de temps une vaste énergie méconnue. Les tempéraments humains ne sont-ils pas aussi infiniment variés que les doses chimiques? " Dans l'état nerveux où je suis, il m'est aussi impossible de supporter un moraliste inhumain, que l'opium qu'on n'a pas fait bouillir! " Voilà une belle sentence, une irréfutable sentence. Il ne s'agit plus de circonstances atténuantes, mais de circonstances absolvantes.

Enfin, cette crise de 1813 eut une issue, et cette issue, on la devine. Demander désormais à notre solitaire si tel jour il a pris ou n'a pas pris d'opium, autant s'informer si ses poumons ont respiré ce jour-là, ou si son cœur a accompli ses fonctions. Plus de carême d'opium, plus de rhamadan, plus d'abstinence! L'opium fait partie de la vie! Peu de temps avant 1816, l'année la plus belle, la plus limpide de son existence, nous dit-il, il était descendu, soudainement et presque sans effort, de trois cent vingt grains d'opium, c'est-à-dire huit mille gouttes de laudanum, par jour, à quarante grains, diminuant ainsi son étrange nourriture des sept huitièmes. Le nuage de profonde mélancolie qui s'était abaissé sur son cerveau se dissipa en un jour comme par magie, l'agilité spirituelle reparut, et il put de nouveau croire au bonheur. Il ne prenait plus que mille gouttes de laudanum par jour (quelle tempérance!).   ]C'était comme un été de la Saint-Martin spirituel. Et il relut Kant, et il le comprit ou crut le comprendre. De nouveau abondait en lui cette légèreté, cette gaieté d'esprit, - tristes mots pour traduire l'intraduisible, - également favorable au travail et à l'exercice de la fraternité. Cet esprit de bienveillance et de complaisance pour le prochain, disons plus, de charité, qui ressemble un peu (cela soit insinué sans intention de manquer de respect à un auteur aussi grave) à la charité des ivrognes, s'exerça un beau jour, de la manière la plus bizarre et la plus spontanée, au profit d'un Malais. - Notez bien ce Malais; nous le reverrons plus tard; il reparaîtra, multiplié d'une manière terrible. Car qui peut calculer la force de reflet et de répercussion d'un incident quelconque dans la vie d'un rêveur? Qui peut penser, sans frémir, à l'infini élargissement des cercles dans les ondes spirituelles agitées par une pierre de hasard? - Donc, un jour, un Malais frappe à la porte de cette retraite silencieuse. Qu'avait à faire un Malais dans les montagnes de l'Angleterre? Peut-être se dirigeait-il vers un port situé à quarante milles de là. La servante, née dans la montagne, qui ne savait pas plus la langue malaise que l'anglais, et qui n'avait jamais vu un turban de sa vie, fut singulièrement épouvantée. Mais, se rappelant que son maître était un savant, et présumant qu'il devait parler toutes les langues de la terre, peut-être même celle de la lune, elle courut le chercher pour le prier d'exorciser le démon qui s'était   ]installé dans la cuisine. C'était un contraste curieux et amusant que celui de ces deux visages se regardant l'un l'autre; l'un, marqué de fierté saxonne, l'autre, de servilité asiatique; l'un, rose et frais; l'autre, jaune et bilieux, illuminé de petits yeux mobiles et inquiets. Le savant, pour sauver son honneur aux yeux de sa servante et de ses voisins, lui parla en grec; le Malais répondit sans doute en malais; ils ne s'entendirent pas, et tout se passa bien. Celui-ci se reposa sur le sol de la cuisine pendant une heure, et puis il fit mine de se remettre en route. Le pauvre Asiatique, s'il venait de Londres à pied, n'avait pas pu, depuis trois semaines, échanger une pensée quelconque avec une créature humaine. Pour consoler les ennuis probables de cette vie solitaire, notre auteur, supposant qu'un homme de ces contrées devait connaître l'opium, lui fit cadeau, avant son départ, d'un gros morceau de la précieuse substance. Peut-on concevoir une manière plus noble d'entendre l'hospitalité? Le Malais, par l'expression de sa physionomie, montra bien qu'il connaissait l'opium, et il ne fit qu'une bouchée d'un morceau qui aurait pu tuer plusieurs personnes. Il y avait, certes, de quoi inquiéter un esprit charitable; mais on n'entendit parler dans le pays d'aucun cadavre de Malais trouvé sur la grande route; cet étrange voyageur était donc suffisamment familiarisé avec le poison, et le résultat désiré par la charité avait été obtenu.

Alors, ai-je dit, le mangeur d'opium était encore heureux; vrai bonheur de savant et de solitaire amoureux du confort: un charmant cottage, une belle bibliothèque, patiemment et délicatement amassée, et l'hiver faisant rage dans la montagne. Une jolie habitation ne rend-elle pas l'hiver plus poétique, et l'hiver n'augmente-t-il pas la poésie de l'habitation? Le blanc cottage était assis au fond d'une petite vallée fermée de montagnes suffisamment hautes; il était comme emmailloté d'arbustes qui répandaient une tapisserie de fleurs sur les murs et faisaient aux fenêtres un cadre odorant, pendant le printemps, l'été et l'automne; cela commençait par l'aubépine et finissait par le jasmin. Mais la belle saison, la saison du bonheur, pour un homme de rêverie et de méditation comme lui, c'est l'hiver, et l'hiver dans sa forme la plus rude. Il y a des gens qui se félicitent d'obtenir du ciel un hiver bénin, et qui sont heureux de le voir partir. Mais lui, il demande annuellement au ciel autant de neige, de grêle et de gelée qu'il en peut contenir. Il lui faut un hiver canadien, un hiver russe; il lui en faut pour son argent. Son nid en sera plus chaud, plus doux, plus aimé: les bougies allumées à quatre heures, un bon foyer, de bons tapis, de lourds rideaux ondoyant jusque sur le plancher, une belle faiseuse de thé, et le thé depuis huit heures du soir jusqu'à quatre du matin. Sans hiver, aucune de ces jouissances n'est possible; tout le confort exige une température rigoureuse; cela coûte cher d'ailleurs; notre rêveur a donc bien le droit d'exiger que l'hiver   ]paye honnêtement sa dette, comme lui la sienne. Le salon est petit et sert à deux fins. On pourrait plus proprement l'appeler la bibliothèque; c'est là que sont accumulés cinq mille volumes, achetés un à un, vraie conquête de la patience. Un grand feu brille dans la cheminée; sur le plateau sont posées deux tasses et deux soucoupes; car la charitable électre qu'il nous a fait pressentir embellit le cottage de toute la sorcellerie de ses angéliques sourires. à quoi bon décrire sa beauté? Le lecteur pourrait croire que cette puissance de lumière est purement physique et appartient au domaine du pinceau terrestre. Et puis, n'oublions pas la fiole de laudanum, une vaste carafe, ma foi! car nous sommes trop loin des pharmaciens de Londres pour renouveler fréquemment notre provision; un livre de métaphysique allemande traîne sur la table, qui témoigne des éternelles ambitions intellectuelles du propriétaire. - Paysage de montagnes, retraite silencieuse, luxe ou plutôt bien-être solide, vaste loisir pour la méditation, hiver rigoureux, propre à concentrer les facultés de l'esprit, oui, c'était bien le bonheur, ou plutôt les dernières lueurs du bonheur, une intermittence dans la fatalité, un jubilé dans le malheur; car nous voici touchant à l'époque funeste où " il faut dire adieu à cette douce béatitude, adieu pour l'hiver comme pour l'été, adieu aux sourires et aux rires, adieu à la paix de l'esprit, adieu à l'espérance et aux rêves paisibles, adieu aux consolations bénies du sommeil!" Pendant plus de trois ans, notre rêveur sera   ]comme un exilé, chassé du territoire du bonheur commun, car il est arrivé maintenant à " une Iliade de calamités, il est arrivé aux tortures de l'opium ." Sombre époque, vaste réseau de ténèbres, déchiré à intervalles par de riches et accablantes visions;

C'était comme si un grand peintre eût trempé

Son pinceau dans la noirceur du tremblement de terre et de l'éclipse.

Ces vers de Shelley, d'un caractère si solennel et si véritablement miltonien, rendent bien la couleur d'un paysage opiacé, s'il est permis de parler ainsi; c'est bien là le ciel morne et l'horizon imperméable qui enveloppent le cerveau asservi par l'opium. L'infini dans l'horreur et dans la mélancolie, et, plus mélancolique que tout, l'impuissance de s'arracher soi-même au supplice!

Avant d'aller plus loin, notre pénitent (nous pourrions de temps en temps l'appeler de ce nom, bien qu'il appartienne, selon toute apparence, à une classe de pénitents toujours prêts à retomber dans leur péché) nous avertit qu'il ne faut pas chercher un ordre très-rigoureux dans cette partie de son livre, un ordre chronologique du moins. Quand il l'écrivit, il était seul à Londres, incapable de bâtir un récit régulier avec des amas de souvenirs pesants et répugnants, et exilé loin des mains amies qui savaient classer ses papiers et avaient coutume de lui rendre tous les services d'un secrétaire. Il écrit sans précaution, presque   ]sans pudeur désormais, se supposant devant un lecteur indulgent, à quinze ou vingt ans au-delà de l'époque présente; et voulant simplement, avant tout, établir un mémoire d'une période désastreuse, il le fait avec tout l'effort dont il est encore capable aujourd'hui, ne sachant trop si plus tard il en trouvera la force ou l'occasion.

Mais pourquoi, lui dira-t-on, ne pas vous être affranchi des horreurs de l'opium, soit en l'abandonnant, soit en diminuant les doses? Il, a fait de longs et douloureux efforts pour réduire la quantité; mais ceux qui furent témoins de ces lamentables batailles, de ces agonies successives, tarent les premiers à le supplier d'y renoncer. Pourquoi n'avoir pas diminué la dose d'une goutte par jour, ou n'en avoir pas atténué la puissance par une addition d'eau? Il a calculé qu'il lui aurait fallu plusieurs années pour obtenir par ce moyen une victoire incertaine. D'ailleurs tous les amateurs d'opium savent qu'avant de parvenir à un certain degré on peut toujours réduire la dose sans difficulté, et même avec plaisir, mais que, cette dose une fois. dépassée, toute réduction cause des douleurs intenses. Mais pourquoi ne pas consentir à un abattement momentané, de quelques jours? Il n'y a pas d'abattement; ce n'est pas en cela que consiste la douleur. La diminution de l'opium augmente, au contraire, la vitalité; le pouls est meilleur; la santé se perfectionne; mais il en résulte une effroyable irritation de l'estomac, accompagnée de sueurs abondantes et d'une sensation de malaise général, qui naît du manque d'équilibre   ]entre l'énergie physique et la santé de l'esprit. En effet, il est facile de comprendre que le corps, la partie terrestre de l'homme, que l'opium avait victorieusement pacifiée et réduite à une parfaite soumission, veuille reprendre ses droits, pendant que l'empire de l'esprit, qui jusqu'alors avait été uniquement favorisé, se trouve diminué d'autant. C'est un équilibre rompu qui veut se rétablir, et ne peut plus se rétablir sans crise. Même en ne tenant pas compte de l'irritation de l'estomac et des transpirations excessives, il est facile de se figurer l'angoisse d'un homme nerveux, dont la vitalité serait régulièrement réveillée, et l'esprit inquiet et inactif. Dans cette terrible situation, le malade généralement considère le mal comme préférable à la guérison, et donne tête baissée dans sa destinée.

Le mangeur d'opium avait depuis longtemps interrompu ses études. Quelquefois, à la requête de sa femme et d'une autre dame qui venait prendre le thé avec eux, il consentait à lire à haute voix les poésies de Wordsworth. Par accès, il mordait encore momentanément aux grands poëtes; mais sa vraie vocation, la philosophie, était complètement négligée. La philosophie et les mathématiques réclament une application constante et soutenue, et son esprit reculait maintenant devant ce devoir journalier avec une intime et désolante conscience de sa faiblesse. Un grand ouvrage, auquel il avait juré de donner toutes ses forces, et dont le titre lui avait été fourni par les reliquioe de Spinosa: De emendatione humani intellectus, restait   ]sur le chantier, inachevé et pendant, avec la tournure désolée de ces grandes bâtisses entreprises par des gouvernements prodigues ou des architectes imprudents. Ce qui devait être, dans la postérité, la preuve de sa force et de son dévouement à la cause de l'humanité, ne servirait donc que de témoignage de sa faiblesse et de sa présomption. Heureusement l'économie politique lui restait encore, comme un amusement. Bien qu'elle doive être considérée comme une science, c'est-à-dire comme un tout organique, cependant quelques-unes de ses parties intégrantes en peuvent être détachées et considérées isolément. Sa femme lui lisait de temps à autre les débats du parlement ou les nouveautés de la librairie en matière d'économie politique; mais, pour un littérateur profond et érudit, c'était là une triste nourriture; pour quiconque a manié la logique, ce sont les rogatons de l'esprit humain. Un ami d'Edimbourg, cependant, lui envoya en 1819 un livre de Ricardo, et avant d'avoir achevé le premier chapitre, se rappelant qu'il avait lui même prophétisé la venue d'un législateur de cette science, il s'écriait: " Voilà l'homme!" L'étonnement et la curiosité étaient ressuscités. Mais sa plus grande, sa plus délicieuse surprise était qu'il pût encore s'intéresser à une lecture quelconque. Son admiration pour Ricardo en fut naturellement augmentée. Un si profond ouvrage était-il véritablement né en Angleterre, au XIXe siècle? Car il supposait que toute pensée était morte en Angleterre. Ricardo avait d'un seul coup   ]trouvé la loi, créé la base; il avait jeté un rayon de lumière dans tout ce ténébreux chaos de matériaux, où s'étaient perdus ses devanciers. Notre rêveur tout enflammé, tout rajeuni, réconcilié avec la pensée et le travail, se met à écrire, ou plutôt il dicte à sa compagne. Il lui semblait que l'œil scrutateur de Ricardo avait laissé loir quelques vérités importantes, dont l'analyse, réduite par les procédés algébriques, pouvait faire la matière d'un intéressant petit volume. De cet effort de malade résultèrent les Prolégomènes pour tous les systèmes futurs d'économie politique. Il avait fait des arrangements avec un imprimeur de province, demeurant à dix-huit milles de son habitation; on avait même, dans le but de composer l'ouvrage plus vite, engagé un compositeur supplémentaire; le livre avait été annoncé deux fois; mais, hélas! il restait une préface à écrire (la fatigue d'une préface!) et une magnifique dédicace à M. Ricardo; quel labeur pour un cerveau débilité par les délices d'une orgie permanente! ô humiliation d'un auteur nerveux, tyrannisé par l'atmosphère intérieure! L'impuissance se dressa, terrible, infranchissable, comme les glaces du pôle; tous les arrangements furent contremandés, le compositeur congédié, et les Prolégomènes, honteux, se couchèrent, pour longtemps, à côté de leur frère aîné, le fameux livre suggéré par Spinosa.   ]Horrible situation! avoir l'esprit fourmillant d'idées, et ne plus pouvoir franchir le pont qui sépare les campagnes imaginaires de la rêverie des moissons positives de l'action!

Si celui qui me lit maintenant a connu les nécessités de la production, je n'ai pas besoin de lui décrire le désespoir d'un noble esprit, clairvoyant, habile, luttant contre cette damnation d'un genre si particulier. Abominable enchantement! Tout ce que j'ai dit sur l'amoindrissement de la volonté dans mon étude sur le haschisch est applicable à l'opium. Répondre à des lettres? travail gigantesque, remis d'heure en heure, de jour en jour, de mois en mois. Affaires d'argent? harassante puérilité. L'économie domestique est alors plus négligée que l'économie politique. Si un cerveau débilité par l'opium était tout entier débilité, si, pour me servir d'une ignoble locution, il était totalement abruti, le mal serait évidemment moins grand, ou du moins plus tolérable. Mais un mangeur d'opium ne perd aucune de ses aspirations morales; il voit le devoir, il l'aime; il veut remplir toutes les conditions du possible; mais sa puissance d'exécution n'est plus à la hauteur de sa conception. Exécuter! que dis-je? peut-il même essayer? C'est le poids d'un cauchemar écrasant toute la volonté. Notre malheureux devient alors une espèce de Tantale, ardent à aimer son devoir, impuissant à y courir; un esprit, un pur esprit, hélas! condamné à désirer ce qu'il ne peut acquérir; un brave guerrier, insulté dans ce qu'il a de plus cher, et fasciné par une   ]fatalité qui lui ordonne de garder le lit, où il se consume dans une rage impuissante!

Ainsi le châtiment était venu, lent mais terrible. Hélas! ce n'était pas seulement par cette impuissance spirituelle qu'il devait se manifester, mais aussi par des horreurs d'une nature plus cruelle et plus positive. Le premier symptôme qui se fit voir dans l'économie physique du mangeur d'opium est curieux à noter. C'est le point de départ, le germe de toute une série de douleurs. Les enfants sont, en général, doués de la singulière faculté d'apercevoir, ou plutôt de créer, sur la toile féconde des ténèbres tout un monde de visions bizarres. Cette faculté, chez les uns, agit parfois sans leur volonté. Mais quelques autres ont la puissance de les évoquer ou de les congédier à leur gré. Par un cas semblable notre narrateur s'aperçut qu'il redevenait enfant. Déjà vers le milieu de 1817, cette dangereuse faculté le tourmentait cruellement. Couché, mais éveillé, des processions funèbres et magnifiques défilaient devant ses yeux; d'interminables bâtiments se dressaient, d'un caractère antique et solennel. Mais les rêves du sommeil participèrent bientôt des rêves de la veille, et tout ce que son œil évoquait dans les ténèbres se reproduisit dans son sommeil avec une splendeur inquiétante, insupportable. Midas changeait en or tout ce qu'il touchait, et se sentait martyrisé par cet ironique privilège. De même le mangeur d'opium transformait en réalités inévitables tous les objets de ses rêveries. Toute cette fantasmagorie,   ]si belle et si poétique qu'elle fût en apparence, était accompagnée d'une angoisse profonde et d'une noire mélancolie. Il lui semblait, chaque nuit, qu'il descendait indéfiniment dans des abîmes sans lumière, au-delà de toute profondeur connue, sans espérance de pouvoir remonter. Et, même après le réveil, persistait une tristesse, une désespérance voisine de l'anéantissement. Phénomène analogue à quelques-uns de ceux qui se produisent dans l'ivresse du haschisch, le sentiment de l'espace et, plus tard, le sentiment de la durée tarent singulièrement affectés. Monuments et paysages prirent des formes trop vastes pour ne pas être une douleur pour l'œil humain. L'espace s'enfla, pour ainsi dire, à l'infini. Mais l'expansion du temps devint une angoisse encore plus vive; les sentiments et les idées qui remplissaient la durée d'une nuit représentaient pour lui la valeur d'un siècle. En outre les plus vulgaires événements de l'enfance, des scènes depuis longtemps oubliées, se reproduisirent dans son cerveau, vivant d'une vie nouvelle. éveillé, il ne s'en serait peut-être pas souvenu; mais dans le sommeil, il les reconnaissait immédiatement. De même que l'homme qui se noie revoit, dans la minute suprême de l'agonie, toute sa vie comme dans un miroir; de même que le damné lit, en une seconde, le terrible compte rendu de toutes ses pensées terrestres; de même que les étoiles voilées par la lumière du jour reparaissent avec la nuit, de même aussi toutes les inscriptions gravées sur la mémoire inconsciente reparurent   ]comme par l'effet d'une encre sympathique.

L'auteur illustre les principales caractéristiques de ses rêves par quelques échantillons d'une nature étrange et redoutable; un, entre autres, où par la logique particulière qui gouverne les événements du sommeil, deux éléments historiques très-distants se juxtaposent dans son cerveau de la manière la plus bizarre. Ainsi dans l'esprit enfantin d'un campagnard, une tragédie devient parfois le dénouement de la comédie qui a ouvert le spectacle:

"Dans ma jeunesse, et même depuis, j'ai toujours été un grand liseur de Tite-Live; il a toujours fait un de mes plus chers délassements; j'avoue que je le préfère, pour la matière et pour le style, à tout autre historien romain, et j'ai senti toute l'effrayante et solennelle sonorité, toute l'énergique représentation de la majesté du peuple romain dans ces deux mots qui reviennent si souvent à travers les récits de Tite-Live: Consul Romanus, particulièrement quand le consul se présente avec son caractère militaire. Je veux dire que les mots: roi, sultan, régent, ou tous autres titres appartenant aux hommes qui personnifient en eux la majesté d'un grand peuple, n'avaient pas puissance pour m'inspirer le même respect. Bien que je ne sois pas un grand liseur de choses historiques, je m'étais également familiarisé, d'une manière minutieuse et critique, avec une certaine période de l'histoire d'Angleterre, la période de la guerre du Parlement, qui m'avait attiré par la grandeur morale de ceux qui y   ]ont figuré et par les nombreux mémoires intéressants qui ont survécu à ces époques troublées. Ces deux parties de mes lectures de loisir, ayant souvent fourni matière à mes réflexions, fournissaient maintenant une pâture à mes rêves. Il m'est arrivé souvent de voir, pendant que j'étais éveillé, une sorte de répétition de théâtre, se peignant plus tard sur les ténèbres complaisantes, - une foule de dames, - peut-être une fête et des danses. Et j'entendais qu'on disait, ou je me disais à moi même: "Ce sont les femmes et les filles de ceux qui s'assemblaient dans la paix, qui s'asseyaient aux mêmes tables, et qui étaient alliés par le mariage ou par le sang; et cependant, depuis un certain jour d'août 1642, ils ne se sont plus jamais souri et ne se sont désormais rencontrés que sur les champs de bataille; et à Marston-Moor, à Newbury ou à Naseby, ils ont tranché tous les liens de l'amour avec le sabre cruel, et ils ont effacé avec le sang le souvenir des amitiés anciennes." Les dames dansaient, et elles semblaient aussi séduisantes qu'à la cour de George IV. Cependant je savais, même dans mon rêve, qu'elles étaient dans le tombeau depuis près de deux siècles. Mais toute cette pompe devait se dissoudre soudainement; à un claquement de mains, se faisaient entendre ces mots dont le son me remuait le cœur: Consul Romanus! et immédiatement arrivait, balayant tout devant lui, magnifique dans son manteau de campagne, Paul-Emile ou Marius, entouré d'une compagnie de centurions, faisant hisser la [    ]tunique rouge au bout d'une lance, et suivi de l'effrayant hourra des légions romaines. "

D'étonnantes et monstrueuses architectures se dressaient dans son cerveau, semblables à ces constructions mouvantes que l'œil du poëte aperçoit dans les nuages colorés par le soleil couchant. Mais bientôt à ces rêves de terrasses, de tours, de remparts, montant à des hauteurs inconnues et s'enfonçant dans d'immenses profondeurs, succédèrent des lacs et de vastes étendues d'eau. L'eau devint l'élément obsédant. Nous avons déjà noté, dans notre travail sur le haschisch, cette étonnante prédilection du cerveau pour l'élément liquide et pour ses mystérieuses séductions. Ne dirait-on pas qu'il y a une singulière parenté entre ces deux excitants, du moins dans leurs effets sur l'imagination, ou, si l'on préfère cette explication, que le cerveau humain, sous l'empire d'un excitant, s'éprend plus volontiers de certaines images? Les eaux changèrent bientôt de caractère, et les lacs transparents, brillants comme des miroirs, devinrent des mers et des océans. Et puis une métamorphose nouvelle fit de ces eaux magnifiques, inquiétantes seulement par leur fréquence et par leur étendue, un affreux tourment. Notre auteur avait trop aimé la foule, s'était trop délicieusement plongé dans les mers de la multitude, pour que la face humaine ne prît pas dans ses rêves une part despotique. Et alors se manifesta ce qu'il a déjà appelé, je crois, la tyrannie de la face humaine. "Alors sur les eaux mouvantes de l'Océan commença   ]à se montrer le visage de l'homme; la mer m'apparut pavée d'innombrables têtes tournées vers le ciel; des visages furieux, suppliants, désespérés, se mirent à danser à la surface, par milliers, par myriades, par générations, par siècles; mon agitation devint infinie, et mon esprit bondit et roula comme les lames de l'Océan."

Le lecteur a déjà remarqué que depuis longtemps l'homme n'évoque plus les images, mais que les images s'offrent à lui, spontanément, despotiquement. Il ne peut pas les congédier; car la volonté n'a plus de force et ne gouverne plus les facultés. La mémoire poétique, jadis source infinie de jouissances, est devenue un arsenal inépuisable d'instruments de supplices.

En 1818, le Malais dont nous avons parlé le tourmentait cruellement; c'était un visiteur insupportable. Comme l'espace, comme le temps, le Malais s'était multiplié. Le Malais était devenu l'Asie elle-même; l'Asie antique, solennelle, monstrueuse et compliquée comme ses temples et ses religions; où tout, depuis les aspects les plus ordinaires de la vie jusqu'aux souvenirs classiques et grandioses qu'elle comporte, est fait pour confondre et stupéfier l'esprit d'un Européen. Et ce n'était pas seulement la Chine, bizarre et artificielle, prodigieuse et vieillotte comme un conte de fées, qui opprimait son cerveau. Cette image appelait naturellement l'image voisine de l'Inde, si mystérieuse et si inquiétante pour un esprit d'Occident; [    ]et puis la Chine et l'Inde formaient bientôt avec l'Egypte une triade menaçante, un cauchemar complexe, aux angoisses variées. Bref, le Malais avait évoqué tout l'immense et fabuleux Orient. Les pages suivantes sont trop belles pour que je les abrège:

"J'étais chaque nuit transporté par cet homme au milieu de tableaux asiatiques. Je ne sais si d'autres personnes partagent mes sentiments en ce point; mais j'ai souvent pensé que, si j'étais forcé de quitter l'Angleterre et de vivre en Chine, parmi les modes, les manières et les décors de la vie chinoise, je deviendrais fou. Les causes de mon horreur sont profondes, et quelques-unes doivent être communes à d'autres hommes. L'Asie méridionale est en général un siège d'images terribles et de redoutables associations d'idées; seulement comme berceau du genre humain, elle doit exhaler je ne sais quelle vague sensation d'effroi et de respect. Mais il existe d'autres raisons. Aucun homme ne prétendra que les étranges, barbares et capricieuses superstitions de l'Afrique, ou des tribus sauvages de toute autre contrée, puissent l'affecter de la même manière que les vieilles, monumentales, cruelles et compliquées religions de l'Indoustan. L'antiquité des choses de l'Asie, de ses institutions, de ses annales., des modes de sa foi, a pour moi quelque chose de si frappant, la vieillesse de la race et des noms, quelque chose de si dominateur, qu'elle suffit pour annihiler la jeunesse de l'individu. Un jeune Chinois m'apparaît comme un homme antédiluvien renouvelé. Les   ]Anglais eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas été nourris dans la connaissance de pareilles institutions, ne peuvent s'empêcher de frissonner devant la mystique sublimité de ces castes, qui ont suivi chacune un cours à part, et ont refusé de mêler leurs eaux pendant des périodes de temps immémoriales. Aucun homme ne peut ne pas être pénétré de respect par les noms du Gange et de l'Euphrate. Ce qui ajoute beaucoup à de tels sentiments, c'est que l'Asie méridionale est et a été, depuis des milliers d'années, la partie de la terre la plus fourmillante de vie humaine, la grande officina gentium. L'homme, dans ces contrées, pousse comme l'herbe. Les vastes empires, dans lesquels a toujours été moulée la population énorme de l'Asie, ajoutent une grandeur de plus aux sentiments que comportent les images et les noms orientaux. En Chine surtout, négligeant ce qu'elle a de commun avec le reste de l'Asie méridionale, je suis terrifié par les modes de la vie, par les usages, par une répugnance absolue, par une barrière de sentiments qui nous séparent d'elle et qui sont trop profonds pour être analysés. Je trouverais plus commode de vivre avec des lunatiques ou avec des brutes. Il faut que le lecteur entre dans toutes ces idées et dans bien d'autres encore, que je ne puis dire ou que je n'ai pas le temps d'exprimer, pour comprendre toute l'horreur qu'imprimaient dans mon esprit ces rêves d'imagerie orientale et de tortures mythologiques.

"Sous les deux conditions connexes de chaleur tropicale   ]et de lumière verticale, je ramassais toutes les créatures, oiseaux, bêtes, reptiles, arbres et plantes, usages et spectacles, que l'on trouve communément dans toute la région des tropiques, et je les jetais pêle-mêle en Chine ou dans l'Indoustan. Par un sentiment analogue, je m'emparais de l'Egypte et de tous ses dieux, et les faisais entrer sous la même loi. Des singes, des perroquets, des kakatoès me regardaient fixement, me huaient, me faisaient la grimace, ou jacassaient sur mon compte. Je me sauvais dans des pagodes, et j'étais, pendant des siècles, fixé au sommet, ou enfermé dans des chambres secrètes. J'étais l'idole; j'étais le prêtre; j'étais adoré; j'étais sacrifié. Je rayais la colère de Brahma à travers toutes les forêts de l'Asie; Vishnû me haïssait; Siva me tendait une embûche. Je tombais soudainement chez Isis et Osiris; j'avais fait quelque chose, disait-on, j'avais commis un crime qui faisait frémir l'ibis et le crocodile. J'étais enseveli, pendant un millier d'années, dans des bières de pierre, avec des momies et des sphinx, dans les cellules étroites au cœur des éternelles pyramides. J'étais baisé par des crocodiles aux baisers cancéreux; et je gisais, confondu avec une foule de choses inexprimables et visqueuses, parmi les boues et les roseaux du Nil.

"Je donne ainsi au lecteur un léger extrait de mes rêves orientaux, dont le monstrueux théâtre me remplissait toujours d'une telle stupéfaction que l'horreur elle-même y semblait pendant quelque temps absorbée.   ]Mais tôt ou tard se produisait un reflux de sentiments où l'étonnement à son tour était englouti, et qui me livrait non pas tant à la terreur qu'à une sorte de haine et d'abomination pour tout ce que je voyais. Sur chaque être, sur chaque forme, sur chaque menace, punition, incarcération ténébreuse, planait un sentiment d'éternité et d'infini qui me causait l'angoisse et l'oppression de la folie. Ce n'était que dans ces rêves-là, sauf une ou deux légères exceptions, qu'entraient les circonstances de l'horreur physique. Mes terreurs jusqu'alors n'avaient été que morales et spirituelles. Mais ici les agents principaux étaient de hideux oiseaux, des serpents ou des crocodiles, principalement ces derniers. Le crocodile maudit devint pour moi l'objet de plus d'horreur que presque tous les autres. J'étais forcé de vivre avec lui, hélas! (c'était toujours ainsi dans mes rêves) pendant des siècles. Je m'échappais quelquefois, et je me trouvais dans des maisons chinoises, meublées de tables en roseau. Tous les pieds des tables et des canapés semblaient doués de vie; l'abominable tête du crocodile, avec ses petits yeux obliques, me regardait partout, de tous les côtés, multipliée par des répétitions innombrables; et je restais là, plein d'horreur et fasciné. Et ce hideux reptile hantait si souvent mon sommeil que, bien des fois, le même rêve a été interrompu de la même façon; j'entendais de douces voix qui me parlaient (j'entends tout, même quand je suis assoupi), et immédiatement je m'éveillais. Il était grand jour, plein midi, et mes enfants se tenaient   ]debout, la main dans la main, à côté de mon lit; ils venaient montrer leurs souliers de couleur, leurs habits neufs, me faire admirer leur toilette avant d'aller à la promenade. J'affirme que la transition du maudit crocodile et des autres monstres et inexprimables avortons de mes rêves à ces innocentes créatures, à cette simple enfance humaine, était si terrible que, dans la puissante et soudaine révulsion de mon esprit, je pleurais, sans pouvoir m'en empêcher, en baisant leurs visages. "

Le lecteur attend peut-être, dans cette galerie d'impressions anciennes répercutées sur le sommeil, la figure mélancolique de la pauvre Ann. à son tour, la voici.

L'auteur a remarqué que la mort de ceux qui nous sont chers, et généralement la contemplation de la mort, affecte bien plus notre âme pendant l'été que dans les autres saisons de l'année. Le ciel y paraît plus élevé, plus lointain, plus infini. Les nuages, par lesquels l'œil apprécie la distance du pavillon céleste, y sont plus volumineux et accumulés par masses plus vastes et plus solides; la lumière et les spectacles du soleil à son déclin sont plus en accord avec le caractère de l'infini. Mais la principale raison, c'est que la prodigalité exubérante de la vie estivale fait un contraste plus violent avec la stérilité glacée du tombeau. D'ailleurs, deux idées qui sont en rapport d'antagonisme s'appellent réciproquement, et l'une suggère l'autre. Aussi l'auteur nous avoue que, dans les interminables   ]journées d'été, il lui est difficile de ne pas penser à la mort; et l'idée de la mort d'une personne connue ou chérie assiège son esprit plus obstinément pendant la saison splendide. Il lui sembla, un jour, qu'il était debout à la porte de son cottage; c'était (dans son rêve) un dimanche matin du mois de mai, un dimanche de Pâques, ce qui ne contredit en rien l'almanach des rêves. Devant lui s'étendait le paysage connu, mais agrandi, mais solennisé par la magie du sommeil. Les montagnes étaient plus élevées que les Alpes, et les prairies et les bois, situés à leurs pieds, infiniment plus étendus; les haies, parées de roses blanches. Comme c'était de fort grand matin, aucune créature vivante ne se faisait voir, excepté les bestiaux qui se reposaient dans le cimetière sur des tombes verdoyantes, et particulièrement autour de la sépulture d'un enfant qu'il avait tendrement chéri (cet enfant avait été réellement enseveli ce même été; et un matin, avant le lever du soleil, l'auteur avait réellement vu ces animaux se reposer auprès de cette tombe). Il se dit alors: " Il y a encore assez longtemps à attendre avant le lever du soleil; c'est aujourd'hui dimanche de Pâques; c'est le jour où l'on célèbre les premiers fruits de la résurrection. J'irai me promener dehors; j'oublierai aujourd'hui mes vieilles peines; l'air est frais et calme; les montagnes sont hautes et s'étendent au loin vers le ciel; les clairières de la forêt sont aussi paisibles que le cimetière; la rosée lavera la fièvre de mon front, et ainsi je cesserai   ]enfin d'être malheureux. " Et il allait ouvrir la porte du jardin, quand le paysage, à gauche, se transforma. C'était bien toujours un dimanche de Pâques, de grand matin; mais le décor était devenu oriental. Les coupoles et les dômes d'une grande cité dentelaient vaguement l'horizon (peut-être était-ce le souvenir de quelque image d'une Bible contemplée dans l'enfance). Non loin de lui, sur une pierre, et ombragée par des palmiers de Judée, une femme était assise. C'était Ann!

"Elle tint ses yeux fixés sur moi avec un regard intense, et je lui dis, à la longue: "Je vous ai donc enfin retrouvée!" J'attendais; mais elle ne me répondit pas un mot. Son visage était le même que quand je le vis pour la dernière fois, et pourtant, combien il était différent! Dix-sept ans auparavant, quand la lueur du réverbère tombait sur son visage, quand pour la dernière fois je baisai ses lèvres (tes lèvres, Ann! qui pour moi ne portaient aucune souillure), ses yeux ruisselaient de larmes; mais ses larmes étaient maintenant séchées; elle semblait plus belle qu'elle n'était à cette époque, mais d'ailleurs en tous points la même, et elle n'avait pas vieilli. Ses regards étaient tranquilles, mais doués d'une singulière solennité d'expression, et je la contemplais alors avec une espèce de crainte. Tout à coup, sa physionomie s'obscurcit; me tournant du côté des montagnes, j'aperçus des vapeurs qui roulaient entre nous deux; en un instant tout s'était évanoui; d'épaisses ténèbres arrivèrent;   ]et en un clin d'œil je me trouvai loin, bien loin des montagnes, me promenant avec Ann à la lueur des réverbères d'oxford-street, juste comme nous nous promenions dix-sept ans auparavant, quand nous étions, elle et moi, deux enfants. "

L'auteur cite encore un spécimen de ses conceptions morbides, et ce dernier rêve (qui date de 1820) est d'autant plus terrible qu'il est plus vague, d'une nature plus insaisissable, et que, tout pénétré qu'il soit d'un sentiment poignant, il se présente dans le décor mouvant, élastique, de l'indéfini. Je désespère de rendre convenablement la magie du style anglais:

"Le rêve commençait par une musique que j'entends souvent dans mes rêves, une musique préparatoire, propre à réveiller l'esprit et à le tenir en suspens; une musique semblable à l'ouverture du service du couronnement, et qui, comme celle-ci, donnait l'impression d'une vaste marche, d'une défilade infinie de cavalerie et d'un piétinement d'armées innombrables. Le matin d'un jour solennel était arrivé, - d'un jour de crise et d'espérance finale pour la nature humaine, subissant alors quelque mystérieuse éclipse et travaillée par quelque angoisse redoutable. Quelque part, je ne sais pas où, - d'une manière ou d'une autre, je ne savais pas comment, par n'importe quels êtres, je ne les connaissais pas, - une bataille, une lutte était livrée, - une agonie était subie, - qui se développait comme un grand drame ou un morceau de   ]musique; - et la sympathie que j'en ressentais me devenait un supplice à cause de mon incertitude du lieu, de la cause, de la nature et du résultat possible de l'affaire. Ainsi qu'il arrive d'ordinaire dans les rêves, où nécessairement nous faisons de nous-mêmes le centre de tout mouvement, j'avais le pouvoir, et cependant je n'avais pas le pouvoir de la décider; j'avais la puissance, pourvu que je pusse me hausser jusqu'à vouloir, et néanmoins, je n'avais pas cette puissance, à cause que j'étais accablé sous le poids de vingt Atlantiques ou sous l'oppression d'un crime inexpiable. Plus profondément que jamais n'est descendu le plomb de la sonde, je gisais immobile, inerte. Alors, comme un chœur, la passion prenait un son plus profond. Un très-grand intérêt était en jeu, une cause plus importante que jamais n'en plaida l'épée ou n'en proclama la trompette. Puis arrivaient de soudaines alarmes; çà et là des pas précipités; des épouvantes de fugitifs innombrables. Je ne savais pas s'ils venaient de la bonne cause ou de la mauvaise: ténèbres et lumières; - tempêtes et faces humaines; - et à la fin, avec le sentiment que tout était perdu, paraissaient des formes de femmes, des visages que j'aurais voulu reconnaître, au prix du monde entier, et que je ne pouvais entrevoir qu'un seul instant; - et puis des mains crispées, des séparations à déchirer le cœur; - et puis des adieux éternels! et avec un soupir comme celui que soupirèrent les cavernes de l'enfer, quand la mère incestueuse proféra le nom abhorré de la Mort,   ]le son était répercuté: Adieux éternels! et puis, et puis encore, d'écho en écho, répercuté: - Adieux éternels!

"Et je m'éveillai avec des convulsions, et je criai à haute voix: Non! je ne veux plus dormir!"

V

UN FAUX DéNOUEMENT

De Quincey a singulièrement écourté la fin de son livre, tel du moins qu'il parut primitivement. Je me rappelle que la première fois que je le lus, il y a de cela bien des années (et je ne connaissais pas la deuxième partie, Suspiria de profundis, qui d'ailleurs n'avait pas paru), je me disais de temps à autre: Quel peut être le dénouement d'un pareil livre? La mort? la folie? Mais l'auteur, parlant sans cesse en son nom personnel, est resté évidemment dans un état de santé, qui, s'il n'est pas tout à fait normal et excellent, lui permet néanmoins de se livrer à un travail littéraire. Ce qui me paraissait le plus probable, c'était le statu quo; c'était qu'il s'accoutumât à ses douleurs, qu'il prît son parti sur les effets redoutables de sa bizarre hygiène; et enfin je me disais: Robinson peut à la fin sortir de son île; un navire peut aborder à un rivage, si inconnu qu'il soit, et en ramener l'exilé solitaire; mais quel homme peut sortir de l'empire de l'opium? Ainsi, continuai-je en moi-même, ce livre singulier, confession véridique ou pure conception de l'esprit   ](cette dernière hypothèse étant tout à fait improbable à cause de l'atmosphère de vérité qui plane sur tout l'ensemble et de l'accent inimitable de sincérité qui accompagne chaque détail), est un livre sans dénouement. Il y a évidemment des livres, comme des aventures, sans dénouement. Il y a des situations éternelles; et tout ce qui a rapport à l'irrémédiable, à l'irréparable, rentre dans cette catégorie. Cependant je me souvenais que le mangeur d'opium avait annoncé quelque part, au commencement, qu'il avait réussi finalement à dénouer, anneau par anneau, la chaîne maudite qui liait tout son être. Donc le dénouement était pour moi tout à fait inattendu, et j'avouerai franchement que, quand je le connus, malgré tout son appareil de minutieuse vraisemblance, je m'en défiai instinctivement. J'ignore si le lecteur partagera mon impression à cet égard; mais je dirai que la manière subtile, ingénieuse, par laquelle l'infortuné sort du labyrinthe enchanté où il s'est perdu par sa faute, me parut une invention en faveur d'un certain cant britannique, un sacrifice où la vérité était immolée en l'honneur de la pudeur et des préjugés publics. Rappelez-vous combien de précautions il a prises avant de commencer le récit de son Iliade de maux, et avec quel soin il a établi le droit de faire des confessions, même profitables. Tel peuple veut des dénouements moraux, et tel autre des dénouements consolants. Ainsi les femmes, par exemple, ne veulent pas que les méchants soient récompensés. Que dirait le public de nos   ]théâtres, s'il ne trouvait pas, à la fin du cinquième acte, la catastrophe voulue par la justice, qui rétablit l'équilibre normal, ou plutôt utopique, entre toutes les parties, - cette catastrophe équitable attendue impatiemment pendant quatre longs actes? Bref, je crois que le public n'aime pas les impénitents, et qu'il les considère volontiers comme des insolents. De Quincey a peut-être pensé de même, et il s'est mis en règle. Si ces pages, écrites plus tôt, étaient par hasard tombées sous ses yeux, j'imagine qu'il aurait daigné complaisamment sourire de ma défiance précoce et motivée; en tout cas, je m'appuie sur son texte, si sincère en toute autre occasion et si pénétrant, et je pourrais déjà annoncer ici une certaine troisième prostration devant la noire idole (ce qui implique une deuxième) dont nous aurons à parler plus tard.

Quoi qu'il en soit, voici ce dénouement. Depuis longtemps, l'opium ne faisait plus sentir son empire par des enchantements, mais par des tortures, et ces tortures (ce qui est parfaitement croyable et en accord avec toutes les expériences relatives à la difficulté de rompre de vieilles habitudes, de quelque nature qu'elles soient) avaient commencé avec les premiers efforts pour se débarrasser de ce tyran journalier. Entre deux agonies, l'une venant de l'usage continué, l'autre de l'hygiène interrompue, l'auteur préféra, nous dit-il, celle qui impliquait une chance de délivrance. "Combien prenais-je d'opium à cette époque, je ne saurais le dire; car l'opium dont j'usais avait été   ]acheté par un mien ami, qui plus tard ne voulut pas être remboursé; de sorte que je ne peux pas déterminer quelle quantité j'absorbai dans l'espace d'une année. Je crois néanmoins que j'en prenais très-irrégulièrement, et que je variais la dose de cinquante ou soixante grains à cent cinquante par jour. Mon premier soin fut de la réduire à quarante, à trente, et enfin, aussi souvent que je le pouvais, à douze grains." Il ajoute que parmi différents spécifiques dont il essaya, le seul dont il tira profit fut la teinture ammoniacale de valériane. Mais à quoi bon (c'est lui qui parle) continuer ce récit de la convalescence et de la guérison? Le but du livre était de montrer le merveilleux pouvoir de l'opium soit pour le plaisir, soit pour la douleur; le livre est donc fini. La morale du récit s'adresse seulement aux mangeurs d'opium. Qu'ils apprennent à trembler, et qu'ils sachent, par cet exemple extraordinaire, que l'on peut, après dix-sept années d'usage et huit années d'abus de l'opium, renoncer à cette substance. Puissent-ils, ajoute-t-il, développer plus d'énergie dans leurs efforts, et atteindre finalement le même succès!

"Jérémie Taylor conjecture qu'il est peut-être aussi douloureux de naître que de mourir. Je crois cela fort probable; et durant la longue période consacrée à la diminution de l'opium, j'éprouvai toutes les tortures d'un homme qui passe d'un mode d'existence à un autre. Le résultat ne fut pas la mort, mais une sorte de renaissance physique... Il me reste encore comme   ]un souvenir de mon premier état; mes rêves ne sont pas parfaitement calmes; la redoutable turgescence et l'agitation de la tempête ne sont pas entièrement apaisées; les légions dont mes songes étaient peuplés se retirent, mais ne sont pas toutes parties; mon sommeil est tumultueux, et, pareil aux portes du Paradis quand nos premiers parents se retournèrent pour les contempler, il est toujours, comme dit le vers effrayant de Milton:

Encombré de faces menaçantes et de bras flamboyants. "

L'appendice (qui date de 1822) et destiné à corroborer plus minutieusement la vraisemblance de ce dénouement, à lui donner pour ainsi dire une rigoureuse physionomie médicale. être descendu d'une dose de huit mille gouttes à une dose modérée variant de trois cents à cent soixante était certainement un assez magnifique triomphe. Mais l'effort qui restait à faire demandait encore plus d'énergie que l'auteur ne s'y attendait, et la nécessité de cet effort devint de plus en plus manifeste. Il s'aperçut particulièrement d'un certain endurcissement, d'un manque de sensibilité dans l'estomac, qui semblait présager quelque affection squirreuse. Le médecin affirma que la continuation de l'usage de l'opium, quoique en doses réduites, pouvait amener un pareil résultat. Dès lors, serment d'abjurer l'opium, de l'abjurer absolument. Le récit de ses efforts, de ses hésitations, des douleurs physiques résultant des premières victoires de la   ]volonté, est vraiment intéressant. Il y a des diminutions progressives; deux fois il arrive à zéro; puis ce sont des rechutes, rechutes où il compense largement les abstinences précédentes. En somme, l'expérience des six premières semaines donna pour résultat une effroyable irritabilité dans tout le système, particulièrement dans l'estomac, qui parfois revenait à un état de vitalité normale, et d'autres fois souffrait étrangement; une agitation qui ne cessait ni jour ni nuit; un sommeil (quel sommeil!) de trois heures au plus sur vingt-quatre, et si léger qu'il entendait les plus petits bruits autour de lui; la mâchoire inférieure constamment enflée; des ulcérations de la bouche et, parmi d'autres symptômes plus ou moins déplorables, de violents éternuments, qui, d'ailleurs, ont toujours accompagné ses tentatives de rébellion contre l'opium (cette espèce nouvelle d'infirmité durait quelquefois deux heures et revenait deux ou trois fois par jour); de plus, une sensation de froid, et enfin un rhume effroyable, ce qui ne s'était jamais produit sous l'empire de l'opium. Par l'usage des amers, il est parvenu à ramener l'estomac à l'état normal, c'est-à-dire à perdre, comme les autres hommes, la conscience des opérations de la digestion. Le quarante-deuxième jour, tous ces symptômes alarmants disparurent enfin pour faire place à d'autres; mais il ne sait si ceux-là sont des conséquences de l'ancien abus ou de la suppression de l'opium. Ainsi, la transpiration abondante qui, même vers la Noël, accompagnait toute réduction [    ]journalière de la dose, avait, dans la saison la plus chaude de l'année, complètement cessé. Mais d'autres souffrances physiques peuvent être attribuées à la température pluvieuse de juillet dans la partie de l'Angleterre où était située son habitation.

L'auteur pousse le soin (toujours pour venir en aide aux infortunés qui pourraient se trouver dans le même cas que lui) jusqu'à nous donner un tableau synoptique, dates et quantités en regard, des cinq premières semaines pendant lesquelles il commença à mener à bien sa glorieuse tentative. On y voit de terribles rechutes, comme de zéro à 200, 300, 350. Mais peut-être bien la descente fut-elle trop rapide, mal graduée, donnant ainsi naissance à des souffrances superflues, lesquelles le contraignaient quelquefois à chercher un secours dans la source même du mal.

Ce qui m'a toujours confirmé dans l'idée que ce dénouement était artificiel, au moins en partie, c'est un certain ton de raillerie, de badinage et même de persiflage qui règne dans plusieurs endroits de cet appendice. Enfin, pour bien montrer qu'il ne donne pas à son misérable corps cette fanatique attention des valétudinaires, qui passent leur temps à s'observer eux-mêmes, l'auteur appelle sur ce corps, sur cette méprisable "guenille," ne fût-ce que pour la punir de l'avoir tant tourmenté, les traitements déshonorants que la loi inflige aux pires malfaiteurs; et si les médecins de Londres croient que la science peut tirer quelque bénéfice de l'analyse du corps d'un mangeur   ]d'opium aussi obstiné qu'il le fut, il leur lègue bien volontiers le sien. Certaines personnes riches de Rome commettaient l'imprudence, après avoir fait un legs au prince, de s'obstiner à vivre, comme dit plaisamment Suétone, et le César, qui avait bien voulu accepter le legs, se trouvait gravement offensé par ces existences indiscrètement prolongées. Mais le mangeur d'opium ne redoute pas de la part des médecins de choquantes marques d'impatience. Il sait qu'on ne peut attendre d'eux que des sentiments analogues aux siens, c'est-à-dire répondant à ce pur amour de la science qui le pousse lui-même à leur faire ce don funèbre de sa précieuse dépouille. Puisse ce legs n'être remis que dans un temps infiniment reculé; puisse ce pénétrant écrivain, ce malade charmant jusque dans ses moqueries, nous être conservé plus longtemps encore que le fragile Voltaire, qui mit, comme on a dit, quatre-vingt-quatre ans à mourir [1]!

1. Pendant que nous écrivions ces lignes, la nouvelle de la mort de Thomas de Quincey est arrivée à Paris. Nous formions ainsi des vœux pour la continuation de cette destinée glorieuse, qui se trouvait coupée brusquement. Le digne émule et ami de Wordsworth, de coleridge, de southey, de Charles Lamb, de Hazlitt et de Wilson, laisse des ouvrages nombreux, dont les principaux sont: Confessions of an English opium-eater; Suspiria & profundis; the Coesars; Literaly retniniscences; Essays on the poets; Autobiographic sketches; Metnorials; the Note bock; Theological essays; Letters to a young tnan; Classic records reviewed or deciphered; Speculations, literaly and philosophie, with German tales and other narrative papers; Klosterheitn, or the masque; Logic of political econotny (1844); Essays sceptical and antisceptical on problems neglected or misconceived, etc. Il laisse non-seulement   ]la réputation d'un des esprits les plus originaux, les plus vraiment humoristiques de la vieille Angleterre, mais aussi celle d'un des caractères les plus affables, les plus charitables qui aient honoré l'histoire des lettres, tel enfin qu'il l'a dépeint naïvement dans les Suspiria & profundis, dont nous allons entreprendre l'analyse, et dont le titre emprunte à cette circonstance douloureuse un accent doublement mélancolique. M. de Quincey est mort à édimbourg, âgé de soixante-quinze ans.

J'ai sous les yeux un article nécrologique, daté du 17 décembre 1859, qui peut fournir matière à quelques tristes réflexions. D'un bout du monde à l'autre, la grande folie de la morale usurpe dans toutes les discussions littéraires la place de la pure littérature. Les Pontmartin et autres sermonnaires de salons encombrent les journaux américains et anglais aussi bien que les nôtres. Déjà, à propos des étranges oraisons funèbres qui suivirent la mort d'Edgar Poe, j'ai eu occasion d'observer que le champ mortuaire de la littérature est moins respecté que le cimetière commun, où un règlement de police protège les tombes contre les outrages innocents des animaux.

Je veux que le lecteur impartial soit juge. Que le mangeur d'opium n'ait jamais rendu à l'humanité & services positifs, que nous importe? si son livre est beau, nous lui devons de la gratitude. Buffon, qui dans une pareille question n'est pas suspect, ne pensait-il pas qu'un tour de phrase heureux, une nouvelle manière de bien dire, avaient pour l'homme vraiment spirituel une utilité plus grande que les découvertes de la science; en d'autres termes, que le Beau est plus noble que le Vrai?

Que de Quincey se soit montré quelquefois singulièrement sévère pour ses amis, quel auteur, connaissant l'ardeur de la passion littéraire, aurait le droit de s'en étonner? Il se maltraitait cruellement lui-même; et d'ailleurs, comme il l'a dit quelque part, et comme avant lui l'avait dit coleridge, la malice ne vient pas toujours du cœur: il y a une malice & l'intelligence et & l'imagination.

Mais voici le chef-d'œuvre de la critique. De Quincey avait dans sa jeunesse fait don à coleridge d'une partie considérable de son patrimoine: " sans doute ceci est noble et louable, quoique imprudent, dit le biographe anglais; mais on doit se souvenir qu'il vint un temps où, victime de son opium, sa santé étant délabrée   ]et ses affaires fort dérangées, il consentit parfaitement à accepter la charité de ses amis. " si nous traduisons bien, cela veut dire qu'il ne faut lui savoir aucun gré de sa générosité, puisque plus tard il a usé de celle des autres. Le Génie ne trouve pas de pareils traits. Il faut, pour s'élever jusque-là, être doué de l'esprit envieux et quinteux du critique moral. - C. B.

VI

LE GéNIE ENFANT

Les Confessions datent de 1822, et les Suspiria, qui font leur suite et qui les complètent, ont été écrits en 1845. Aussi le ton en est-il, sinon tout à fait différent, du moins plus grave, plus triste, plus résigné. En parcourant mainte et mainte fois ces pages singulières, je ne pouvais m'empêcher de rêver aux différentes métaphores dont se servent les poëtes pour peindre l'homme revenu des batailles de la vie; c'est le vieux marin au dos voûté, au visage couturé d'un lacis inextricable de rides, qui réchauffe à son foyer une héroïque carcasse échappée à mille aventures; c'est le voyageur qui se retourne le soir vers les campagnes franchies le matin, et qui se souvient, avec attendrissement et tristesse, des mille fantaisies dont était possédé son cerveau pendant qu'il traversait ces contrées, maintenant vaporisées en horizons. C'est ce que d'une manière générale j'appellerais volontiers le ton du revenant; accent, non pas surnaturel, mais presque étranger à l'humanité, moitié terrestre et moitié extra-terrestre, que nous trouvons quelquefois dans les Mémoires d'outre-tombe, quand, la colère ou l'orgueil blessé se taisant, le mépris du grand René pour les choses de la terre devient tout à fait désintéressé.

L'Introduction des Suspiria nous apprend qu'il y a eu pour le mangeur d'opium, malgré tout l'héroïsme développé dans sa patiente guérison, une seconde et une troisième rechute. C'est ce qu'il appelle a third prostration before the dark idol. Même en omettant les raisons physiologiques qu'il allègue pour son excuse, comme de n'avoir pas assez prudemment gouverné son abstinence, je crois que ce malheur était facile à prévoir. Mais cette fois il n'est plus question de lutte ni de révolte. La lutte et la révolte impliquent toujours une certaine quantité d'espérance, tandis que le désespoir est muet. Là où il n'y a pas de remède, les plus grandes souffrances se résignent. Les portes, jadis ouvertes pour le retour, se sont refermées, et l'homme marche avec docilité dans sa destinée. Suspiria de profundis! Ce livre est bien nommé.

L'auteur n'insiste plus pour nous persuader que les Confessions avaient été écrites, en partie du moins, dans un but de santé publique. Elles se donnaient pour objet, nous dit-il plus franchement, de montrer quelle puissance a l'opium pour augmenter la faculté naturelle de rêverie. Rêver magnifiquement n'est pas un don accordé à tous les hommes, et, même chez ceux qui le possèdent, il risque fort d'être de plus en plus diminué par la dissipation moderne toujours croissante et par la turbulence du progrès matériel. La faculté de rêverie est une faculté divine et mystérieuse; car c'est par le rêve que l'homme communique avec le monde ténébreux dont il est environné. Mais cette faculté a besoin de solitude pour se développer librement; plus l'homme se concentre, plus il est apte à rêver amplement, profondément. Or, quelle solitude est plus grande, plus calme, plus séparée du monde des intérêts terrestres, que celle créée par l'opium?

Les Confessions nous ont raconté les accidents de jeunesse qui avaient pu légitimer l'usage de l'opium. Mais il existe ici jusqu'à présent deux lacunes importantes, l'une comprenant les rêveries engendrées par l'opium pendant le séjour de l'auteur à l'Université (c'est ce qu'il appelle ses Visions d'Oxford); l'autre, le récit de ses impressions d'enfance. Ainsi, dans la deuxième partie comme dans la première, la biographie servira à expliquer et à vérifier, pour ainsi dire, les mystérieuses aventures du cerveau. C'est dans les notes relatives à l'enfance que nous trouverons le germe des étranges rêveries de l'homme adulte, et, disons mieux, de son génie. Tous les biographes ont compris, d'une maniere plus ou moins complète, l'importance des anecdotes se rattachant à l'enfance d'un écrivain ou d'un artiste. Mais je trouve que cette importance n'a jamais été suffisamment affirmée. Souvent, en contemplant des ouvrages d'art, non pas dans leur matérialité facilement saisissable, dans les hiéroglyphes trop clairs de leurs contours ou dans le sens évident de leurs sujets, mais dans l'âme dont ils sont doués, dans l'impression atmosphérique qu'ils comportent, dans la lumière ou dans les ténèbres spirituelles qu'ils déversent sur nos âmes, j'ai senti entrer en moi comme une vision de l'enfance de leurs auteurs. Tel petit chagrin, telle petite jouissance de l'enfant, démesurément grossis par une exquise sensibilité, deviennent plus tard dans l'homme adulte, même à son insu, le principe d'une œuvre d'art. Enfin, pour m'exprimer d'une manière plus concise, ne serait-il pas facile de prouver, par une comparaison philosophique entre les ouvrages d'un artiste mûr et l'état de son âme quand il était enfant, que le génie n'est que l'enfance nettement formulée, douée maintenant, pour s'exprimer, d'organes virils et puissants? Cependant je n'ai pas la prétention de livrer cette idée à la physiologie pour quelque chose de mieux qu'une pure conjecture.

Nous allons donc analyser rapidement les principales impressions d'enfance du mangeur d'opium, afin de rendre plus intelligibles les rêveries qui, à Oxford, faisaient la pâture ordinaire de son cerveau. Le lecteur ne doit pas oublier que c'est un vieillard qui raconte son enfance, un vieillard qui, rentrant dans son enfance, raisonne toutefois avec subtilité, et qu'enfin cette enfance, principe des rêveries postérieures, est revue et considérée à travers le milieu magique de cette rêverie, c'est-à-dire les épaisseurs transparentes de l'opium.

VII

CHAGRINS D'ENFANCE

Lui et ses trois sœurs étaient fort jeunes quand leur père mourut, laissant à leur mère une abondante fortune, une véritable fortune de négociant anglais. Le luxe, le bien-être, la vie large et magnifique sont des conditions très-favorables au développement de la sensibilité naturelle de l'enfant. "N'ayant pas d'autres camarades que trois innocentes petites sœurs, dormant même toujours avec elles, enfermé dans un beau et silencieux jardin, loin de tous les spectacles de la pauvreté, de l'oppression et de l'injustice, je ne pouvais pas, dit-il, soupçonner la véritable complexion de ce monde." Plus d'une fois il a remercié la Providence pour ce privilége incomparable, non-seulement d'avoir été élevé à la campagne et dans la solitude, "mais encore d'avoir eu ses premiers sentiments modelés par les plus douces des sœurs, et non par d'horribles frères toujours prêts aux coups de poing, horrid pugilistic brothers." En effet, les hommes qui ont été élevés par les femmes et parmi les femmes ne ressemblent pas tout à fait aux autres hommes, en   ]supposant même l'égalité dans le tempérament ou dans les facultés spirituelles. Le bercement des nourrices, les câlineries maternelles, les chatteries des sœurs, surtout des sœurs aînées, espèce de mères diminutives, transforment, pour ainsi dire, en la pétrissant, la pâte masculine. L'homme qui, dès le commencement, a été longtemps baigné dans la molle atmosphère de la femme, dans l'odeur de ses mains, de son sein, de ses genoux, de sa chevelure, de ses vêtements souples et flottants,

Dulce balneum suavibus

Unguentatum odoribus,

y a contracté une délicatesse d'épiderme et une distinction d'accent, une espèce d'androgynéité, sans lesquelles le génie le plus âpre et le plus viril reste, relativement à la perfection dans l'art, un être incomplet. Enfin, je veux dire que le goût précoce du monde féminin, mundi muliebris, de tout cet appareil ondoyant, scintillant et parfumé, fait les génies supérieurs; et je suis convaincu que ma très-intelligente lectrice absout la forme presque sensuelle de mes expressions, comme elle approuve et comprend la pureté de ma pensée.

Jane mourut la première. Mais pour son petit frère la mort n'était pas encore une chose intelligible. Jane n'était qu'absente; elle reviendrait sans doute. Une servante, chargée de l'assister pendant sa maladie, l'avait traitée un peu durement deux jours avant sa mort.   ]Le bruit s'en répandit dans la famille, et, à partir de ce moment, le petit garçon ne put jamais regarder cette fille en face. Sitôt qu'elle paraissait, il fichait ses regards en terre. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de l'esprit de vengeance qui dissimule, c'était simplement de l'effroi; la sensitive qui se retire à un contact brutal; terreur et pressentiment mêlés, c'était l'effet produit par cette affreuse vérité, pour la première fois révélée, que ce monde est un monde de malheur, de lutte et de proscription.

Mais la seconde blessure de son cœur d'enfant ne fut pas aussi facile à cicatriser. à son tour mourut, après un intervalle de quelques années heureuses, la chère, la noble élisabeth, intelligence si noble et si précoce, qu'il lui semble toujours, quand il évoque son doux fantôme dans les ténèbres, voir autour de son vaste front une auréole ou une tiare de lumière. L'annonce de la fin prochaine de cette créature chérie, plus âgée que lui de deux ans, et qui avait pris déjà sur son esprit tant d'autorité, le remplit d'un désespoir indescriptible. Le jour qui suivit cette mort, comme la curiosité de la science n'avait pas encore violé cette dépouille si précieuse, il résolut de revoir sa sœur. "Dans les enfants, le chagrin a horreur de la lumière et fuit les regards humains." Aussi cette visite suprême devait-elle être secrète et sans témoins. Il était midi, et quand il entra dans la chambre, ses yeux ne rencontrèrent d'abord qu'une vaste fenêtre, toute grande ouverte, par laquelle un ardent soleil   ]d'été précipitait toutes ses splendeurs. "La température était sèche, le ciel sans nuages; les profondeurs azurées apparaissaient comme un type parfait de l'infini, et il n'était pas possible pour l'œil de contempler, ni pour le cœur de concevoir un symbole plus pathétique de la vie et de la gloire dans la vie."

Un grand malheur, un malheur irréparable qui nous frappe dans la belle saison de l'année, porte, dirait-on, un caractère plus funeste, plus sinistre. La mort, nous l'avons déjà remarqué, je crois, dans l'analyse des Confessions, nous affecte plus profondément sous le règne pompeux de l'été. "Il se produit alors une antithèse terrible entre la profusion tropicale de la vie extérieure et la noire stérilité du tombeau. Nos yeux voient l'été, et notre pensée hante la tombe; la glorieuse clarté est autour de nous, et en nous sont les ténèbres. Et ces deux images, entrant en collision, se prêtent réciproquement une force exagérée." Mais pour l'enfant, qui sera plus tard un érudit plein d'esprit et d'imagination, pour l'auteur des Confessions et des Suspiria, une autre raison que cet antagonisme avait déjà relié fortement l'image de l'été à l'idée de la mort, - raison tirée de rapports intimes entre les paysages et les événements dépeints dans les Saintes écritures. "La plupart des pensées et des sentiments profonds nous viennent, non pas directement et dans leurs formes nues et abstraites, mais à travers des combinaisons compliquées d'objets concrets." Ainsi, la Bible, dont une jeune servante faisait la lecture   ]aux enfants dans les longues et solennelles soirées d'hiver, avait fortement contribué à unir ces deux idées dans son imagination. Cette jeune fille, qui connaissait l'Orient, leur en expliquait les climats, ainsi que les nombreuses nuances des étés qui les composent. C'était sous un climat oriental, dans un de ces pays qui semblent gratifiés d'un été éternel, qu'un juste, qui était plus qu'un homme, avait subi sa passion. C'était évidemment en été que les disciples arrachaient les épis de blé. Le dimanche des Rameaux, Palm Sunday, ne fournissait-il pas aussi un aliment à cette rêverie? Sunday, ce jour du repos, image d'un repos plus profond, inaccessible au cœur de l'homme; palm, palme, un mot impliquant à la fois les pompes de la vie et celles de la nature estivale! Le plus grand événement de Jérusalem était proche quand arriva le dimanche des Rameaux; et le lieu de l'action, que cette fête rappelle, était voisin de Jérusalem. Jérusalem, qui a passé, comme Delphes, pour le nombril ou centre de la terre, peut au moins passer pour le centre de la mortalité. Car si c'est là que la Mort a été foulée aux pieds, c'est là aussi qu'elle a ouvert son plus sinistre cratère.

Ce fut donc en face d'un magnifique été débordant cruellement dans la chambre mortuaire, qu'il vint, pour la dernière fois, contempler les traits de la défunte chérie. Il avait entendu dire dans la maison que ses traits n'avaient pas été altérés par la mort. Le front était bien le même, mais les paupières glacées,   ]les lèvres pâles, les mains roidies le frappèrent horriblement; et pendant qu'immobile il la regardait, un vent solennel s'éleva et se mit à souffler violemment, "le vent le plus mélancolique, dit-il, que j'aie jamais entendu." Bien des fois, depuis lors, pendant les journées d'été, au moment où le soleil est le plus chaud, il a ouï s'élever le même vent, "enflant sa même voix profonde, solennelle, memnonienne, religieuse." C'est, ajoute-t-il, le seul symbole de l'éternité qu'il soit donné à l'oreille humaine de percevoir. Et trois fois dans sa vie il a entendu le même son, dans les mêmes circonstances, entre une fenêtre ouverte et le cadavre d'une personne morte un jour d'été.

Tout à coup, ses yeux, éblouis par l'éclat de la vie extérieure et comparant la pompe et la gloire des cieux avec la glace qui recouvrait le visage de la morte, eurent une étrange vision. Une galerie, une voûte sembla s'ouvrir à travers l'azur, - un chemin prolongé à l'infini. Et sur les vagues bleues son esprit s'éleva; et ces vagues et son esprit se mirent à courir vers le trône de Dieu; mais le trône rayait sans cesse devant son ardente poursuite. Dans cette singulière extase, il s'endormit; et quand il reprit possession de lui-même, il se retrouva assis auprès du lit de sa sœur. Ainsi l'enfant solitaire, accablé par son premier chagrin, s'était envolé vers Dieu, le solitaire par excellence. Ainsi l'instinct, supérieur à toute philosophie, lui avait fait trouver dans un rêve céleste [    ]un soulagement momentané. Il crut alors entendre un pas dans l'escalier, et craignant, si on le surprenait dans cette chambre, qu'on ne voulût l'empêcher d'y revenir, il baisa à la hâte les lèvres de sa sœur et se retira avec précaution. Le jour suivant, les médecins vinrent pour examiner le cerveau; il ignorait le but de leur visite, et, quelques heures après qu'ils se furent retirés, il essaya de se glisser de nouveau dans la chambre; mais la porte était fermée et la clef avait été retirée. Il lui fut donc épargné de voir, déshonorés par les ravages de la science, les restes de celle dont il a pu ainsi garder intacte une image paisible, immobile et pure comme le marbre ou la glace.

Et puis vinrent les funérailles, nouvelle agonie; la souffrance du trajet en voiture avec les indifférents qui causaient de matières tout à fait étrangères à sa douleur; les terribles harmonies de l'orgue, et toute cette solennité chrétienne, trop écrasante pour un enfant, que les promesses d'une religion qui élevait sa sœur dans le ciel ne consolaient pas de l'avoir perdue sur la terre. à l'église on lui recommanda de tenir un mouchoir sur ses yeux. Avait-il donc besoin d'affecter une contenance funèbre et de jouer au pleureur, lui qui pouvait à peine se tenir sur ses jambes? La lumière enflammait les vitraux coloriés où les apôtres et les saints étalaient leur gloire; et, dans les jours qui suivirent, quand on le menait aux offices, ses yeux, fixés sur la partie non coloriée des vitraux, voyaient sans cesse les nuages floconneux du ciel se [    ]transformer en rideaux et en oreillers blancs, sur lesquels reposaient des têtes d'enfants, souffrants, pleurants, mourants. Ces lits peu à peu s'élevaient au ciel et remontaient vers le Dieu qui a tant aimé les enfants. Plus tard, longtemps après, trois passages du service funèbre, qu'il avait entendus certainement, mais qu'il n'avait peut-être pas écoutés ou qui avaient révolté sa douleur par leurs trop âpres consolations, se représentèrent à sa mémoire, avec leur sens mystérieux et profond, parlant de délivrance, de résurrection et d'éternité, et devinrent pour lui un thème fréquent de méditation. Mais, bien avant cette époque, il s'éprit pour la solitude de ce goût violent que montrent toutes les passions profondes, surtout celles qui ne veulent pas être consolées. Les vastes silences de la campagne, les étés criblés d'une lumière accablante, les après-midi brumeuses, le remplissaient d'une dangereuse volupté. Son œil s'égarait dans le ciel et dans le brouillard à la poursuite de quelque chose d'introuvable, il scrutait opiniâtrément les profondeurs bleues pour y découvrir une image chérie, à qui peut-être, par un privilége spécial, il avait été permis de se manifester une fois encore. C'est à mon très-grand regret que j'abrége la partie, excessivement longue, qui contient le récit de cette douleur profonde, sinueuse, sans issue, comme un labyrinthe. La nature entière y est invoquée, et chaque objet y devient à son tour représentatif de l'idée unique. Cette douleur, de temps a autre, fait pousser des fleurs lugubres et coquettes, à la fois   ]tristes et riches; ses accents funèbrement amoureux se transforment souvent en concetti. Le deuil lui-même n'a-t-il pas ses parures? Et ce n'est pas seulement la sincérité de cet attendrissement qui émeut l'esprit; il y a aussi pour le critique une jouissance singulière et nouvelle à voir s'épanouir ici cette mysticité ardente et délicate qui ne fleurit généralement que dans le jardin de l'église romaine. - Enfin une époque arriva, où cette sensibilité morbide, se nourrissant exclusivement d'un souvenir, et ce goût immodéré de la solitude, pouvaient se transformer en un danger positif; une de ces époques décisives, critiques, où l'âme désolée se dit: "Si ceux que nous aimons ne peuvent plus venir à nous, qui nous empêche d'aller à eux?" où l'imagination, obsédée, fascinée, subit avec délices les sublimes attractions du tombeau. Heureusement l'âge était venu du travail et des distractions forcées. Il lui fallait endosser le premier harnais de la vie et se préparer aux études classiques.

Dans les pages suivantes, cependant plus égayées, nous trouvons encore le même esprit de tendresse féminine appliqué maintenant aux animaux, ces intéressants esclaves de l'homme, aux chats, aux chiens, à tous les êtres qui peuvent être facilement gênés, opprimés, enchaînés. D'ailleurs, l'animal, par sa joie insouciante, par sa simplicité, n'est-il pas une espèce de représentation de l'enfance de l'homme? Ici donc, la tendresse du jeune rêveur, tout en s'égarant sur de nouveaux objets, restait fidèle à son caractère primitif. [    ]Il aimait encore, sous des formes plus ou moins parfaites, la faiblesse, l'innocence et la candeur. Parmi les marques et les caractères principaux que la destinée avait imprimés sur lui, il faut noter aussi une délicatesse de conscience excessive, qui, jointe à sa sensibilité morbide, servait à grossir démesurément les faits les plus vulgaires, et à tirer des fautes les plus légères, imaginaires même, des terreurs malheureusement trop réelles. Enfin, qu'on se figure un enfant de cette nature, privé de l'objet de sa première et de sa plus grande affection, amoureux de la solitude et sans confident. Arrivé à ce point, le lecteur comprendra parfaitement que plusieurs des phénomènes développés sur le théâtre des rêves ont dû être la répétition des épreuves de ses premières années. La destinée avait jeté la semence; l'opium la fit fructifier et la transforma en végétations étranges et abondantes. Les choses de l'enfance, pour me servir d'une métaphore qui appartient à l'auteur, devinrent le coefficient naturel de l'opium. Cette faculté prématurée, qui lui permettait d'idéaliser toutes choses et de leur donner des proportions surnaturelles, cultivée, exercée longtemps dans la solitude, dut à Oxford, activée outre mesure par l'opium, produire des résultats grandioses et insolites même chez la plupart des jeunes gens de son âge.

Le lecteur se rappelle les aventures de notre héros dans les Galles, ses souffrances à Londres et sa réconciliation avec ses tuteurs. Le voici maintenant à   ]l'Université, se fortifiant dans l'étude, plus enclin que jamais à la songerie, et tirant de la substance dont il avait fait, comme nous l'avons dit, connaissance à Londres à propos de douleurs névalgiques, un adjuvant dangereux et puissant pour ses facultés précocement rêveuses. Dès lors, sa première existence entra dans la seconde, et se confondit avec elle pour ne faire qu'un tout aussi intime qu'anormal. Il occupa sa nouvelle vie à revivre sa première. Combien de fois il revit, dans les loisirs de l'école, la chambre funèbre où reposait le cadavre de sa sœur, la lumière de l'été et la glace de la mort, le chemin ouvert à l'extase à travers la voûte des cieux azurés; et puis, le prêtre en surplis blanc à côté d'une tombe ouverte, la bière descendant dans la terre, et la poussière rendue à la poussière; enfin, les saints, les apôtres et les martyrs du vitrail, illuminés par le soleil et faisant un cadre magnifique à ces lits blancs, à ces jolis berceaux d'enfants qui opéraient, aux sons graves de l'orgue, leur ascension vers le ciel! Il revit tout cela, mais il le revit avec variations, fioritures, couleurs plus intenses ou plus vaporeuses; il revit tout l'univers de son enfance, mais avec la richesse poétique qu'y ajoutait maintenant un esprit cultivé, déjà subtil, et habitué à tirer ses plus grandes jouissances de la solitude et du souvenir.

VIII

VISIONS D'OXFORD

I

LE PALIMPSESTE

"Qu'est-ce que le cerveau humain, sinon un palimpseste immense et naturel? Mon cerveau est un palimpseste et le vôtre aussi, lecteur. Des couches innombrables d'idées, d'images, de sentiments sont tombées successivement sur votre cerveau, aussi doucement que la lumière. Il a semblé que chacune ensevelissait la précédente. Mais aucune en réalité n'a péri." Toutefois, entre le palimpseste qui porte, superposées l'une sur l'autre, une tragédie grecque, une légende monacale et une histoire de chevalerie, et le palimpseste divin créé par Dieu, qui est notre incommensurable mémoire, se présente cette différence, que dans le premier il y a comme un chaos fantastique, [    ]grotesque, une collision entre des éléments hétérogènes; tandis que dans le second la fatalité du tempérament met forcément une harmonie parmi les éléments les plus disparates. Quelque incohérente que soit une existence, l'unité humaine n'en est pas troublée. Tous les échos de la mémoire, si on pouvait les réveiller simultanément, formeraient un concert, agréable ou douloureux, mais logique et sans dissonances.

Souvent des êtres, surpris par un accident subit, suffoqués brusquement par l'eau, et en danger de mort, ont vu s'allumer dans leur cerveau tout le théâtre de leur vie passée. Le temps a été annihilé, et quelques secondes ont suffi à contenir une quantité de sentiments et d'images équivalente à des années. Et ce qu'il y a de plus singulier dans cette expérience, que le hasard a amenée plus d'une fois, ce n'est pas la simultanéité de tant d'éléments qui furent successifs, c'est la réapparition de tout ce que l'être lui-même ne connaissait plus, mais qu'il est cependant forcé de reconnaître comme lui étant propre. L'oubli n'est donc que momentané; et dans telles circonstances solennelles, dans la mort peut-être, et généralement dans les excitations intenses créées par l'opium, tout l'immense et compliqué palimpseste de la mémoire se déroule d'un seul coup, avec toutes ses couches superposées de sentiments défunts, mystérieusement embaumés dans ce que nous appelons l'oubli.

Un homme de génie, mélancolique, misanthrope,   ]et voulant se venger de l'injustice de son siècle, jette un jour au feu toutes ses œuvres encore manuscrites. Et comme on lui reprochait cet effroyable holocauste fait à la haine, qui, d'ailleurs, était le sacrifice de toutes ses propres espérances, il répondit: "Qu'importe? ce qui était important, c'était que ces choses fussent créées; elles ont été créées, donc elles sont." Il prêtait à toute chose créée un caractère indestructible. Combien cette idée s'applique plus évidemment encore à toutes nos pensées, à toutes nos actions, bonnes ou mauvaises! Et si dans cette croyance il y a quelque chose d'infiniment consolant, dans le cas où notre esprit se tourne vers cette partie de nous-mêmes que nous pouvons considérer avec complaisance, n'y a-t-il pas aussi quelque chose d'infiniment terrible, dans le cas futur, inévitable, où notre esprit se tournera vers cette partie de nous-mêmes que nous ne pouvons affronter qu'avec horreur? Dans le spirituel non plus que dans le matériel, rien ne se perd. De même que toute action, lancée dans le tourbillon de l'action universelle, est en soi irrévocable et irréparable, abstraction faite de ses résultats possibles, de même toute pensée est ineffaçable. Le palimpseste de la mémoire est indestructible.

"Oui, lecteur, innombrables sont les poëmes de joie ou de chagrin qui se sont gravés successivement sur le palimpseste de votre cerveau, et comme les feuilles des forêts vierges, comme les neiges indissolubles de l'Himalaya, comme la lumière qui tombe sur   ]la lumière, leurs couches incessantes se sont accumulées et se sont, chacune à son tour, recouvertes d'oubli. Mais à l'heure de la mort, ou bien dans la fièvre, ou par les recherches de l'opium, tous ces poëmes peuvent reprendre de la vie et de la force. Ils ne sont pas morts, ils dorment. On croit que la tragédie grecque a été chassée et remplacée par la légende du moine, la légende du moine par le roman de chevalerie; mais cela n'est pas. à mesure que l'être humain avance dans la vie, le roman qui, jeune homme, l'éblouissait, la légende fabuleuse qui, enfant, le séduisait, se fanent et s'obscurcissent d'eux-mêmes. Mais les profondes tragédies de l'enfance, - bras d'enfants arrachés à tout jamais du cou de leurs mères, lèvres d'enfants séparées à jamais des baisers de leurs sœurs, - vivent toujours cachées, sous les autres légendes du palimpseste. La passion et la maladie n'ont pas de chimie assez puissante pour brûler ces immortelles empreintes."

II

LEVANA ET NOS NOTRE-DAME DES TRISTESSES

"Souvent à Oxford j'ai vu Levana dans mes rêves. Je la connaissais par ses symboles romains." Mais   ]qu'est-ce que Levana? C'était la déesse romaine qui présidait aux premières heures de l'enfant, qui lui conférait, pour ainsi dire, la dignité humaine. "Au moment de la naissance, quand l'enfant goûtait pour la première fois l'atmosphère troublée de notre planète, on le posait à terre. Mais presque aussitôt, de peur qu'une si grande créature ne rampât sur le sol plus d'un instant, le père, comme mandataire de la déesse Levana, ou quelque proche parent, comme mandataire du père, le soulevait en l'air, lui commandait de regarder en haut, comme étant le roi de ce monde, et il présentait le front de l'enfant aux étoiles, disant peut-être à celles-ci dans son cœur: "Contemplez ce qui est plus grand que vous!" Cet acte symbolique représentait la fonction de Levana. Et cette déesse mystérieuse, qui n'a jamais dévoilé ses traits (excepté à moi, dans mes rêves), et qui a toujours agi par délégation, tire son nom du verbe latin levare, soulever en l'air, tenir élevé."

Naturellement plusieurs personnes ont entendu par Levana le pouvoir tutélaire qui surveille et régit l'éducation des enfants. Mais ne croyez pas qu'il s'agisse ici de cette pédagogie qui ne règne que par les alphabets et les grammaires; il faut penser surtout "à ce vaste système de forces centrales qui est caché dans le sein profond de la vie humaine et qui travaille incessamment les enfants, leur enseignant tour à tour la passion, la lutte, la tentation, l'énergie de la résistance." Levana ennoblit l'être humain qu'elle surveille, mais   ]par de cruels moyens. Elle est dure et sévère, cette bonne nourrice, et parmi les procédés dont elle use plus volontiers pour perfectionner la créature humaine, celui qu'elle affectionne par-dessus tous, c'est la douleur. Trois déesses lui sont soumises, qu'elle emploie pour ses desseins mystérieux. Comme il y a trois Grâces, trois Parques, trois Furies, comme primitivement il y avait trois Muses, il y a trois déesses de la tristesse. Elles sont nos Notre-Dame des Tristesses.

"Je les ai vues souvent conversant avec Levana, et quelquefois même s'entretenant de moi. Elles parlent donc? Oh! non. Ces puissants fantômes dédaignent les insuffisances du langage. Elles peuvent proférer des paroles par les organes de l'homme, quand elles habitent dans un cœur humain; mais, entre elles, elles ne se servent pas de la voix; elles n'émettent pas de sons; un éternel silence règne dans leurs royaumes... La plus âgée des trois sœurs s'appelle Mater Lachrymarum, ou Notre-Dame des Larmes. C'est elle qui, nuit et jour, divague et gémit, invoquant des visages évanouis. C'est elle qui était dans Rama, alors qu'on entendit une voix se lamenter, celle de Rachel pleurant ses enfants et ne voulant pas être consolée. Elle était aussi dans Bethléem, la nuit où l'épée d'Hérode balaya tous les innocents hors de leurs asiles... Ses yeux sont tour à tour doux et perçants, effarés et endormis, se levant souvent vers les nuages, souvent accusant les cieux. Elle porte un diadème sur sa tête. Et je sais par des souvenirs d'enfance qu'elle peut voyager sur   ]les vents quand elle entend le sanglot des litanies ou le tonnerre de l'orgue, ou quand elle contemple les éboulements des nuages d'été. Cette sœur aînée porte à sa ceinture des clefs plus puissantes que les clefs papales, avec lesquelles elle ouvre toutes les chaumières et tous les palais. C'est elle, je le sais, qui, tout l'été dernier, est restée au chevet du mendiant aveugle, celui avec qui j'aimais tant à causer, et dont la pieuse fille, âgée de huit ans, à la physionomie lumineuse, résistait à la tentation de se mêler à la joie du bourg, pour errer toute la journée sur les routes poudreuses avec son père affligé. Pour cela, Dieu lui a envoyé une grande récompense. Au printemps de l'année, et comme elle-même commençait à fleurir, il l'a rappelée à lui. Son père aveugle la pleure toujours, et toujours à minuit il rêve qu'il tient encore dans sa main la petite main qui le guidait, et toujours il s'éveille dans des ténèbres qui sont maintenant de nouvelles et plus profondes ténèbres... C'est à l'aide de ces clefs que Notre-Dame des Larmes se glisse, fantôme ténébreux, dans les chambres des hommes qui ne dorment pas, des femmes qui ne dorment pas, des enfants qui ne dorment pas, depuis le Gange jusqu'au Nil, depuis le Nil jusqu'au Mississippi. Et comme elle est née la première et qu'elle possède l'empire le plus vaste, nous l'honorerons du titre de Madone.

"La seconde sœur s'appelle Mater Suspiriorum, Notre-Dame des Soupirs. Elle n'escalade jamais les nuages et elle ne se promène pas sur les vents. Sur [    ]son front, pas de diadème. Ses yeux, si on pouvait les voir, ne paraîtraient ni doux, ni perçants; on n'y pourrait déchiffrer aucune histoire; on n'y trouverait qu'une masse confuse de rêves à moitié morts et les débris d'un déliré oublié. Elle ne lève jamais les yeux; sa tête, coiffée d'un turban en loques, tombe toujours, et toujours regarde la terre. Elle ne pleure pas, elle ne gémit pas. De temps à autre elle soupire inintelligiblement. Sa sœur, la Madone, est quelquefois tempétueuse et frénétique, délirant contre le ciel et réclamant ses bien-aimés. Mais Notre-Dame des Soupirs ne crie jamais, n'accuse jamais, ne rêve jamais de révolte. Elle est humble jusqu'à l'abjection. Sa douceur est celle des êtres sans espoir... Si elle murmure quelquefois, ce n'est que dans des lieux solitaires, désolés comme elle, dans des cités ruinées, et quand le soleil est descendu dans son repos. Cette sœur est la visiteuse du Pariah, du Juif, de l'esclave qui rame sur les galères;... de la femme assise dans les ténèbres, sans amour pour abriter sa tête, sans espérance pour illuminer sa solitude;... de tout captif dans sa prison; de tous ceux qui sont trahis et de tous ceux qui sont rejetés; de ceux qui sont proscrits par la loi de la tradition, et des enfants de la disgrâce héréditaire. Tous sont accompagnés par Notre-Dame des Soupirs. Elle aussi, elle porte une clef, mais elle n'en a guère besoin. Car son royaume est surtout parmi les tentes de Sem et les vagabonds de tous les climats. Cependant dans les plus hauts rangs de l'humanité   ]elle trouve quelques autels, et même dans la glorieuse Angleterre il y a des hommes qui, devant le monde, portent leur tête aussi orgueilleusement qu'un renne et qui, secrètement, ont reçu sa marque sur le front.

"Mais la troisième sœur, qui est aussi la plus jeune!... Chut! ne parlons d'elle qu'à voix basse. son domaine n'est pas grand; autrement aucune chair ne pourrait vivre; mais sur ce domaine son pouvoir est absolu... Malgré le triple voile de crêpe dont elle enveloppe sa tête, si haut qu'elle la porte, on peut voir d'en bas la lumière sauvage qui s'échappe de ses yeux, lumière de désespoir toujours flamboyante, les matins et les soirs, à midi comme à minuit, à l'heure du flux comme à l'heure du reflux. Celle-là défie Dieu. Elle est aussi la mère des démences et la conseillère des suicides... La Madone marche d'un pas irrégulier, rapide ou lent, mais toujours avec une grâce tragique. Notre-Dame des Soupirs se glisse timidement et avec précaution. Mais la plus jeune sœur se meut avec des mouvements impossibles à prévoir; elle bondit; elle a les sauts du tigre. Elle ne porte pas de clef; car, bien qu'elle visite rarement les hommes, quand il lui est permis d'approcher d'une porte, elle s'en empare d'assaut et l'enfonce. Et son nom est Mater Tenebrarum, Notre-Dame des Ténèbres.

"Telles étaient les Euménides ou Gracieuses Déesses (comme disait l'antique flatterie inspirée par la crainte) qui hantaient mes rêves à Oxford. La Madone parlait avec sa main mystérieuse. Elle me touchait la tête;   ]elle appelait du doigt Notre-Dame des Soupirs, et ses signes, qu'aucun homme ne peut lire, excepté en rêve, pouvaient se traduire ainsi: "Vois! le voici, celui que dans son enfance j'ai consacré à mes autels. C'est lui que j'ai fait mon favori. Je l'ai égaré, je l'ai séduit, et du haut du ciel j'ai attiré son cœur vers le mien. Par moi il est devenu idolâtre; par moi rempli de désirs et de langueurs, il a adoré le ver de terre et il a adressé ses prières au tombeau vermiculeux. Sacré pour lui était le tombeau; aimables étaient ses ténèbres; sainte sa corruption. Ce jeune idolâtre, je l'ai préparé pour toi, chère et douce Sœur des Soupirs! Prends-le maintenant sur ton cœur, et prépare-le pour notre terrible Sœur. Et toi, - se tournant vers la Mater Tenebrarum, - reçois-le d'elle à ton tour. Fais que ton sceptre soit pesant sur sa tête. Ne souffre pas qu'une femme, avec sa tendresse, vienne s'asseoir auprès de lui dans sa nuit. Chasse toutes les faiblesses de l'espérance, sèche les baumes de l'amour, brûle la fontaine des larmes; maudis-le comme toi seule sais maudire. Ainsi sera-t-il rendu parfait dans la fournaise; ainsi verra-t-il les choses qui ne devraient pas être vues, les spectacles qui sont abominables et les secrets qui sont indicibles. Ainsi lira-t-il les antiques vérités, les tristes vérités, les grandes, les terribles vérités. Ainsi ressuscitera-t-il avant d'être mort. Et notre mission sera accomplie, que nous tenons de Dieu, qui est de tourmenter son cœur jusqu'à ce que nous ayons développé les facultés de son esprit. ""

  ]

III

LE SPECTRE DU BROCKEN

Par un beau dimanche de Pentecôte, montons sur le Brocken. éblouissante aube sans nuages! Cependant Avril parfois pousse ses dernières incursions dans la saison renouvelée, et l'arrose de ses capricieuses averses. Atteignons le sommet de la montagne; une pareille matinée nous promet plus de chances pour voir le fameux Spectre du Brocken. Ce spectre a vécu si longtemps avec les sorciers païens, il a assisté à tant de noires idolâtries, que son cœur a peut-être été corrompu et sa foi ébranlée. Faites d'abord le signe de la croix, en manière d'épreuve, et regardez attentivement s'il consent à le répéter. En effet, il le répète; mais le réseau des ondées qui s'avance trouble la forme des objets et lui donne l'air d'un homme qui n'accomplit son devoir qu'avec répugnance ou d'une manière évasive. Recommencez donc l'épreuve, "cueillez une de ces anémones qui s'appelaient autrefois fleurs de sorcier, et qui jouaient peut-être leur rôle dans ces rites horribles de la peur. Portez-la sur cette pierre qui imite la forme d'un autel païen; agenouillez-vous et, levant votre main droite, dites: Notre père, qui êtes aux cieux!... moi, votre serviteur, et ce noir fantôme dont j'ai fait, ce jour de Pentecôte, mon serviteur   ]pour une heure, nous vous apportons nos hommages réunis sur cet autel rendu au vrai culte! - Voyez! l'apparition cueille une anémone et la pose sur un autel; elle s'agenouille, elle élève sa main droite vers Dieu. Elle est muette, il est vrai; mais les muets peuvent servir Dieu d'une manière très-acceptable.

Toutefois, vous penserez peut-être que ce spectre, accoutumé de vieille date à une dévotion aveugle, est porté à obéir à tous les cultes, et que sa servilité naturelle rend son hommage insignifiant. Cherchons donc un autre moyen pour vérifier la nature de cet être singulier. Je suppose que, dans votre enfance, vous avez subi quelque douleur ineffable, traversé un désespoir inguérissable, une de ces désolations muettes qui pleurent derrière un voile, comme la Judée des médailles romaines, tristement assise sous son palmier. Voilez votre tête en commémoration de cette grande douleur. Le fantôme du Brocken, lui aussi, a déjà voilé sa tête, comme s'il avait un cœur d'homme et comme s'il voulait exprimer par un symbole silencieux le souvenir d'une douleur trop grande pour s'exprimer par des paroles. "Cette épreuve est décisive. Vous savez maintenant que l'apparition n'est que votre propre reflet, et qu'en adressant au fantôme l'expression de vos secrets sentiments, vous en faites le miroir symbolique où se réfléchit à la clarté du jour ce qui autrement serait caché à jamais.

Le mangeur d'opium a aussi près de lui un Sombre Interprète, qui est, relativement à son esprit, dans le [    ]même rapport que le fantôme du Brocken vis-à-vis du voyageur. Celui-là est quelquefois troublé par des tempêtes, des brouillards et des pluies; de même le Mystérieux Interprète mêle quelquefois à sa nature de reflet des éléments étrangers. "Ce qu'il dit généralement n'est que ce que je me suis dit éveillé, dans des méditations assez profondes pour laisser leur empreinte dans mon cœur. Mais quelquefois ses paroles s'altèrent comme son visage, et elles ne semblent pas celles dont je me serais plus volontiers servi. Aucun homme ne peut rendre compte de tout ce qui arrive dans les rêves. Je crois que ce fantôme est généralement une fidèle représentation de moi-même; mais aussi, de temps en temps, il est sujet à l'action du bon Phantasus, qui règne sur les songes." On pourrait dire qu'il a quelques rapports avec le chœur de la tragédie grecque, qui souvent exprime les pensées secrètes du principal personnage, secrètes pour lui-même ou imparfaitement développées, et lui présente des commentaires, prophétiques ou relatifs au passé, propres à justifier la Providence ou à calmer l'énergie de son angoisse, tels enfin que l'infortuné les aurait trouvés lui-même si son cœur lui avait laissé le temps de la méditation.

  ]

IV

SAVANNAH-LA-MAR

à cette galerie mélancolique de peintures, vastes et mouvantes allégories de la tristesse, où je trouve (j'ignore si le lecteur qui ne les voit qu'en abrégé peut éprouver la même sensation) un charme musical autant que pittoresque, un morceau vient s'ajouter, qui peut être considéré comme le finale d'une large symphonie.

"Dieu a frappé Savannah-la-Mar, et en une nuit l'a fait descendre, avec tous ses monuments encore droits et sa population endormie, des fondations solides du rivage sur le lit de corail de l'Océan. Dieu dit: J'ai enseveli Pompéi, et je l'ai caché aux hommes pendant dix-sept siècles; j'ensevelirai cette cité, mais je ne la cacherai pas. Elle sera pour les hommes un monument de ma mystérieuse colère, fixé pendant les générations à venir dans une lumière azurée; car je l'enchâsserai dans le dôme cristallin de mes mers tropicales." Et souvent dans les calmes limpides, à travers le milieu transparent des eaux, les marins qui passent aperçoivent cette ville silencieuse, qu'on dirait conservée sous une cloche, et peuvent parcourir du regard ses places, ses terrasses, compter ses portes et les clochers de ses églises: "Vaste cimetière qui fascine l'œil comme   ]une révélation féerique de la vie humaine, persistant dans les retraites sous-marines, à l'abri des tempêtes qui tourmentent notre atmosphère." Bien des fois, avec son Noir Interprète, bien des fois en rêve il a visité la solitude inviolée de Savannah-la-Mar. Ils regardaient ensemble dans les beffrois, où les cloches immobiles attendaient en vain des mariages à proclamer; ils s'approchaient des orgues qui ne célébraient plus les joies du ciel ni les tristesses de l'homme; ensemble ils visitaient les silencieux dortoirs où tous les enfants dormaient depuis cinq générations.

"Ils attendent l'aube céleste, - se dit tout bas à lui-même le Noir Interprète, - et quand cette aube paraîtra, les cloches et les orgues pousseront un chant de jubilation répété par les échos du Paradis. - Et puis, se tournant vers moi, il disait: Voilà qui est mélancolique et déplorable; mais une moindre calamité n'aurait pas suffi pour les desseins de Dieu. Comprends bien ceci... Le temps présent se réduit à un point mathématique, et même ce point mathématique périt mille fois avant que nous ayons pu affirmer sa naissance. Dans le présent, tout est fini, et aussi bien ce fini est infini dans la vélocité de sa fuite vers la mort. Mais en Dieu il n'y a rien de fini; en Dieu il n'y a rien de transitoire; en Dieu il n'y a rien qui tende vers la mort. Il s'ensuit que pour Dieu le présent n'existe pas. Pour Dieu, le présent, c'est le futur, et c'est pour le futur qu'il sacrifie le présent de l'homme. C'est pourquoi il opère par le tremblement de terre.   ]C'est pourquoi il travaille par la douleur. Oh! profond est le labourage du tremblement de terre! Oh! profond (et ici sa voix s'enflait comme un sanctus qui s'élève du chœur d'une cathédrale), profond est le labour de la douleur! mais il ne faut pas moins que cela pour l'agriculture de Dieu. Sur une nuit de tremblement de terre, il bâtit à l'homme d'agréables habitations pour mille ans. De la douleur d'un enfant il tire de glorieuses vendanges spirituelles qui, autrement, n'auraient pu être récoltées. Avec des charrues moins cruelles, le sol réfractaire n'aurait pas été remué. à la terre, notre planète, à l'habitacle de l'homme il faut la secousse; et la douleur est plus souvent encore nécessaire comme étant le plus puissant outil de Dieu; - oui (et il me regardait avec un air solennel), elle est indispensable aux enfants mystérieux de la terre!

IX

CONCLUSION

Ces longues rêveries, ces tableaux poétiques, malgré leur caractère symbolique général, illustrent mieux, pour un lecteur intelligent, le caractère moral de notre auteur, que ne le feraient désormais des anecdotes ou des notes biographiques. Dans la dernière partie des Suspiria, il fait encore comme avec plaisir un retour vers les années déjà si lointaines, et ce qui est vraiment précieux, là comme ailleurs, ce n'est pas le fait, mais le commentaire, commentaire souvent noir, amer, désolé; pensée solitaire, qui aspire à s'envoler loin de ce sol et loin du théâtre des luttes humaines; grands coups d'aile vers le ciel; monologue d'une âme qui fut toujours trop facile à blesser. Ici comme dans les parties déjà analysées, cette pensée est le thyrse dont il a si plaisamment parlé, avec la candeur d'un vagabond qui se connaît bien. Le sujet n'a pas d'autre valeur que celle d'un bâton sec et nu; mais les rubans, les pampres et les fleurs peuvent être, par leurs entrelacements folâtres, une richesse précieuse pour les yeux. La pensée de De Quincey n'est pas seulement sinueuse;   ]le mot n'est pas assez fort: elle est naturellement spirale. D'ailleurs, ces commentaires et ces réflexions seraient trop longs à analyser, et je dois me souvenir que le but de ce travail était de montrer, par un exemple, les effets de l'opium sur un esprit méditatif et enclin à la rêverie. Je crois ce but rempli.

Il me suffira de dire que le penseur solitaire revient avec complaisance sur cette sensibilité précoce qui fut pour lui la source de tant d'horreurs et de tant de jouissances; sur son amour immense de la liberté, et sur le frisson que lui inspirait la responsabilité. "L'horreur de la vie se mêlait déjà, dans ma première jeunesse, avec la douceur céleste de la vie." Il y a dans ces dernières pages des Suspiria quelque chose de funèbre, de corrodé et d'aspirant ailleurs qu'aux choses de la terre. çà et là, à propos d'aventures de jeunesse, l'enjouement et la bonne humeur, la bonne grâce à se moquer de soi-même dont il a fait si souvent preuve, se faufilent quelquefois encore; mais, ce qui est le plus voyant et ce qui saute à l'œil, ce sont les explosions lyriques d'une mélancolie incurable. Par exemple, à propos des êtres qui gênent notre liberté, contristent nos sentiments et violent les droits les plus légitimes de la jeunesse, il s'écrie: "Oh! comment se fait-il que ceux-là s'intitulent eux-mêmes les amis de cet homme ou de cette femme, qui sont justement ceux que, plutôt que tous autres, cet homme ou cette femme, à l'heure suprême de la mort, saluera de cet adieu: Plût au ciel que je n'eusse jamais vu votre   ]face!" Ou bien il laisse cyniquement s'envoler cet aveu, qui a pour moi, je le confesse avec la même candeur, un charme presque fraternel: "Généralement, les rares individus qui ont excité mon dégoût en ce monde étaient des gens florissants et de bonne renommée. Quant aux coquins que j'ai connus, et ils ne sont pas en petit nombre, je pense à eux, à tous sans exception, avec plaisir et bienveillance." Notons, en passant, que cette belle réflexion vient encore à propos de l'attorney aux affaires équivoques. Ou bien ailleurs il affirme que, si la vie pouvait magiquement s'ouvrir devant nous, si notre œil, jeune encore, pouvait parcourir les corridors, scruter les salles et les chambres de cette hôtellerie, théâtres des futures tragédies et des châtiments qui nous attendent, nous et nos amis, tous, nous reculerions frémissants d'horreur! Après avoir peint, avec une grâce et un luxe de couleurs inimitables, un tableau de bien-être, de splendeur et de pureté domestiques, la beauté et la bonté encadrées dans la richesse, il nous montre successivement les gracieuses héroïnes de la famille, toutes, de mère en fille, traversant, chacune à son tour, de lourds nuages de malheur; et il conclut en disant: "Nous pouvons regarder la mort en face; mais sachant, comme quelques-uns d'entre nous le savent aujourd'hui, ce qu'est la vie humaine, qui pourrait sans frissonner (en supposant qu'il en fût averti) regarder en face l'heure de sa naissance?

Je trouve au bas d'une page une note qui,   ]rapprochée de la mort récente de De Quincey, prend une signification lugubre. Les Suspiria de profundis devaient, dans la pensée de l'auteur, s'étendre et s'agrandir singulièrement. La note annonce que la légende sur les Sœurs des Tristesses fournira une division naturelle pour les publications postérieures. Ainsi, de même que la première partie (la mort d'élisabeth et les regrets de son frère) se rapporte logiquement à la Madone ou Notre-Dame des Larmes, de même une partie nouvelle, Les Mondes des Pariahs, devait se ranger sous l'invocation de Notre-Dame des Soupirs; enfin, Notre-Dame des Ténèbres devait patronner le royaume des ténèbres. Mais la Mort, que nous ne consultons pas sur nos projets et à qui nous ne pouvons pas demander son acquiescement, la Mort, qui nous laisse rêver de bonheur et de renommée et qui ne dit ni oui ni non, sort brusquement de son embuscade, et balaye d'un coup d'aile nos plans, nos rêves et les architectures idéales où nous abritions en pensée la gloire de nos derniers jours!

Naar boven